Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder

15 dec 2020

De Rechtbank Rotterdam wijst in een recente uitspraak[1] het verzoek tot benoeming van een vereffenaar toe, omdat de langstlevende echtgenote niet meewerkt aan het vaststellen van de vorderingen van haar stiefkinderen. In deze blog zet ik uiteen wat er is gebeurd en wat we kunnen leren van deze uitspraak.

Feiten

De erflater was gehuwd en had twee kinderen uit een eerder huwelijk. Omdat de erflater geen testament had opgesteld, bepaalt de wet wie zijn erfgenamen zijn. Op grond van de wet zijn de langstlevende echtgenote en zijn kinderen de erfgenamen, maar gaan alle goederen van de nalatenschap naar de langstlevende echtgenoot. Zij moet ook alle schulden van de nalatenschap voldoen. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel op deze langstlevende echtgenoot, in dit geval dus hun stiefmoeder.

De stiefmoeder wilde echter niet meewerken aan het vaststellen van de omvang van deze vordering van de kinderen. Ook verleende zij geen medewerking aan het opstellen van een boedelbeschrijving, op basis waarvan de kinderen de omvang van deze vordering zelf zouden kunnen berekenen. Om die reden hebben de kinderen de rechtbank verzocht om een vereffenaar te benoemen.

Geen vereffenaar bij een zuivere aanvaarding door de echtgenoot

Zoals hiervoor aangegeven, was de wettelijke verdeling van toepassing omdat de erflater geen testament had opgesteld. De hoofdregel luidt dat een nalatenschap – waarop de wettelijke verdeling van toepassing is – alleen wordt vereffend indien de langstlevende echtgenoot de nalatenschap beneficiair aanvaard. In dit geval had de stiefmoeder de nalatenschap zuiver aanvaard. Dat zou betekenen dat het verzoek tot benoeming van een vereffenaar in beginsel niet toegewezen zou kunnen worden.

Hierop bestaan echter een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn tevens opgesomd in de wet[2]. Eén van de daar genoemde uitzonderingen betreft de situatie waarin de belangen van één of meerdere schuldeisers van een erfgenaam ernstig geschaad worden. Van deze uitzondering maken de kinderen in dit geval gebruik.

Benoeming vereffenaar

De kinderen hebben een niet-opeisbare vordering op hun stiefmoeder. Dat maakt hen schuldeisers van hun stiefmoeder en aldus schuldeisers van een erfgenaam. De Rechtbank Rotterdam oordeelt in haar uitspraak dat het niet uitmaakt dat deze vorderingen van de kinderen nog niet opeisbaar zijn. Om die reden kunnen de kinderen een beroep doen op de hierboven genoemde uitzonderingsgrond[3].

De Rechtbank Rotterdam oordeelt vervolgens dat de belangen van de kinderen ernstig worden geschaad, nu het voor de kinderen zonder informatie van hun stiefmoeder niet mogelijk is om zelf hun geldvorderingen vast te stellen.

Tenslotte oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat de wettelijke verdeling niet aan de benoeming van de vereffenaar in de weg staat. Op grond van de wettelijke bepalingen[4] is de genoemde uitzonderingsgrond namelijk ook van toepassing op het geheel van de goederen en schulden die hebben behoord tot de huwelijksgemeenschap van de erflater en zijn echtgenote.

Inhoudelijke beoordeling

De Rechtbank Rotterdam wijst het verzoek van de kinderen tot benoeming van een vereffenaar toe. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat de stiefmoeder geen verweer voert tegen het verzoek van de kinderen, waardoor het verzoek verder niet inhoudelijk beoordeeld is. Het is puur op formele gronden toegewezen.

De inhoudelijke beoordeling ziet op de noodzaak van een vereffenaar en de belangen van de schuldeisers van de nalatenschap. Over de noodzaak van een vereffenaar is in deze uitspraak dus niet geoordeeld. Wel acht de Rechtbank Rotterdam het van belang dat het nog onduidelijk is of er nog andere schuldeisers van de nalatenschap zijn. Nu de vereffenaar de taak heeft om de schulden van de nalatenschap te voldoen, is het volgens de Rechtbank Rotterdam in het belang van de schuldeisers van de nalatenschap om een vereffenaar te benoemen.

Het zou dus zo maar kunnen dat de Rechtbank Rotterdam tot een ander oordeel gekomen zou zijn, indien de stiefmoeder wel een inhoudelijk verweer had gevoerd tegen de benoeming van een vereffenaar.

Conclusie

Het is goed dat de kinderen via deze weg alsnog hun vorderingen op hun stiefmoeder kunnen vaststellen. Het verkrijgen van de juiste informatie is binnen het erfrecht immers een bekend probleem. Met deze uitspraak is er een mogelijk oplossing voor dat probleem bijgekomen.

Heb je zelf een vraag over het erfrecht? Of twijfel je of de benoeming van een vereffenaar voor jou de juiste weg is? Heb je zelf een vereffenaar nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

[1] Rechtbank Rotterdam 19 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9321
[2] Artikel 4:204 lid 1 BW.
[3] Artikel 4:204 lid 1 sub C BW.
[4] Artikel 4:204 lid BW.

BG.legal

  Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!
  Lees meer
  Ontruiming van een woning na overlijden?
  Lees meer
  De ex-echtgenoot: nog steeds erfgenaam na de echtscheiding?
  Lees meer
  Help, mama maakt alles op! Wat nu?
  Lees meer
  Onderhoudsplichtige stiefouders betalen indirect ook kinderalimentatie
  Lees meer
  Zorgregeling kinderen en Corona
  Lees meer
  De vrije advocaatkeuze verruimd voor rechtsbijstandsverzekerden
  Lees meer
  Co-ouderschap bij jonge kinderen?
  Lees meer
  Omgangsregelingen en alimentatie tijdens corona
  Lees meer
  Pas op met verhuizen zonder toestemming van de andere ouder
  Lees meer
  Bruidspaar overlijdt tijdens huwelijksreis. Wat gebeurt er met de erfenis?
  Lees meer
  Corona en echtscheiding?
  Lees meer
  Doet de mening van de kinderen in een echtscheidingsprocedure ertoe?  
  Lees meer
  Echtscheiding ook mogelijk tijdens corona crisis
  Lees meer
  De vereffenaar erkent mijn vordering niet: wat nu?
  Lees meer
  De verzorging van de langstlevende: hoe ver reikt deze eigenlijk?
  Lees meer
  Dit jaar nog scheiden, of niet? Grote veranderingen partneralimentatie!
  Lees meer
  Help! Eén van de kinderen eist zijn legitieme portie. Moet ik nu mijn huis uit?
  Lees meer
  Is er verschil tussen een advocaat en een mediator?
  Lees meer
  Wettelijke indexering alimentatie 2020
  Lees meer
  8 november 2019 - Dag van de Erfenis
  Lees meer
  Het kindgesprek bij de rechter
  Lees meer
  Kerst is sneller dan je denkt: wat verandert er vanaf 2020 op echtscheidingsgebied
  Lees meer
  Woning van een overledene voor een te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn
  Lees meer
  Wat moet ik doen als ik te maken krijg met een internationale nalatenschap?
  Lees meer
  62% van de stellen financieel onvoorbereid op scheiding
  Lees meer
  Dag van de Scheiding. Wat is dat ook alweer ?
  Lees meer
  Is het betalen van de premie van een levensverzekering een schenking?
  Lees meer
  Vereffening
  Lees meer
  Scheidingsfeest vieren?
  Lees meer
  Laatste nieuws over partneralimentatie per 01-01-2020
  Lees meer
  Erfrecht
  Lees meer
  Personen- en familierecht
  Lees meer
  Tien dingen die je moet weten over het gewijzigde wetsvoorstel partneralimentatie
  Lees meer
  Samenlevers met kinderen opgelet
  Lees meer
  Hoe kan ik goed scheiden?
  Lees meer