Milieu

Milieu
Milieu speelt in toenemende mate een belangrijke rol in Nederland. Ook vanuit Europa worden milieuregels steeds verder aangescherpt, hetgeen gevolgen heeft voor de huidige juridische praktijk. Milieu speelt een belangrijke rol in het kader van de omgevingsvergunning. Zeker daar waar het om landbouwinrichtingen gaat. Bogaerts & Groenen advocaten heeft ruime expertise op het gebied van de Wet Milieubeheer en adviseert en procedeert met regelmaat over Milieueffectrapportages. Het kantoor heeft in het bijzonder expertise op het gebied van milieu in relatie tot veehouderij en landbouw.

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor ondernemingen. Ondernemingen die vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. Het Activiteitenbesluit houdt in veel gevallen in dat bij de overheid melding moet worden gemaakt van de aanvang van de bedrijfsactiviteiten. De advocaten van Bogaerts & Groenen adviseren en procederen vaak op het gebied van milieu waarvan het Activiteitenbesluit een belangrijk onderdeel vormt.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit speelt samen met milieu en geluid een belangrijke rol in het kader van de omgevingsvergunning. Centraal staat het besluit luchtkwaliteit. Bij het ontwerp, de uitrusting en de bouw van een bedrijf dient rekening te worden gehouden met de bijdrage aan de bedoelde immissie door het installeren van emissiereducerende voorzieningen. Vaak speelt dit een rol in de veehouderij. Bogaerts & Groenen advocaten adviseert met regelmaat over kwesties omtrent luchtkwaliteit. In het bijzonder heeft het kantoor expertise op het gebied van luchtkwaliteit in relatie tot landbouw en veehouderij.

Helpdesk I Water & Energie
Juridische vragen die te maken met het aspect water [denk aan gebruik van uiterwaarden, waterkwaliteit, waterzuivering, vergunningverlening, dijklichamen enzovoort] en energie [denk aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, maar ook: productie, levering, transport van energiebronnen, vergunningverlening en aanbestedingen enzovoort] kunnen door ons beantwoord worden via de Helpdesk I Water & Energie.

Onze advocaten van de sectie Overheid en Omgeving maken kosteloos een QuickScan van uw vraag. Aan de hand van de QuickScan wordt in onderling overleg bekeken hoe het verdere traject eruit gaat zien.