Aanbestedingsrecht

Wat is het aanbestedingsrecht?

Onder aanbestedingsrecht wordt verstaan het geheel van regels die de overheid bij de inkoop van goederen in acht moet nemen. Het gaat daarbij niet alleen om de levering van producten maar ook om de inkoop van diensten en het realiseren van [bouw]werken.

Doel van het aanbestedingsrecht

De aanbestedingsregels zijn er om op basis van gelijke behandeling en transparantie op een zo objectief mogelijke wijze te komen tot de keuze van een marktpartij. Daarbij kan gekozen worden uit drie gunningscriteria: de beste prijs-kwaliteitverhouding, de laagste kosten berekend aan de hand van kosteneffectiviteit of de laagste prijs.

Kansen in en kennis van aanbestedingen

Aanbestedingen bieden kansen. Kansen voor aanbesteders om efficiënt tot inkoop van goederen te komen, kansen voor marktpartijen om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten.

Om die kansen te kunnen grijpen is kennis van het aanbestedingsrecht wel onontbeerlijk. Het aanbestedingsrecht is formeel en complex.

Aanbestedingswet 2012

De regelgeving voor het aanbesteden is vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit. Deze regelgeving wordt in de rechtspraak geïnterpreteerd en toegepast in concrete aanbestedingszaken.

Belangrijke onderwerpen bij aanbestedingen

Veel kwesties kunnen in aanbestedingszaken de revue passeren. Denk daarbij aan type en waarde van de opdracht, soort van procedure, het samenvoegen en opdelen van opdrachten en de wijze van specificeren van de opdracht. Ook van belang zijn zaken als inhoud van de aanbestedingsleidraad en inhoud en type contract na gunning. Er moet  ook worden stilgestaan bij vragen als de aan gegadigden en inschrijvers en aan offertes te stellen eisen zoals (geschiktheids)eisen en selectie- en gunningscriteria. Bijzondere aandacht verdienen ook onderwerpen als beslissingen inzake selectie en gunning, afbreken procedure, rechtsbescherming (denk daarbij ook aan de zogenaamde Alcatel-termijn en het wijzigen van een opdracht.

BG.legal biedt aanbestedingskansen

BG.legal ziet waar de kansen voor aanbesteders en marktpartijen bij aanbestedingen liggen. Dankzij onze kennis van en ervaring met aanbestedingen en het aanbestedingsrecht kunnen wij voor zowel aanbestedende diensten als gegadigden en inschrijvers van meerwaarde zijn. Hierbij kan gedacht worden aan advisering over alle voorkomende aanbestedingsrechtelijke vraagstukken, het begeleiden van aanbestedingsprocedures dan wel begeleiding bij het inschrijven op aanbestedingen tot het zo nodig voeren van procedures bij de rechter voor zowel eisende als verwerende partijen. Dit geldt ook voor vraagstukken die bij aanbestedingen een rol kunnen spelen zoals als inzake mededinging en staatssteun.

Voor op maat gesneden dienstverlening zie de aanbestedingsdesk.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol