Bestuursrecht

Wat is het bestuursrecht?

Bestuursrecht is het geheel van regels dat de verhouding tussen burgers en de overheid omvat. Deze regels betreffen zowel procedurele regels vastgelegd in met name de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als materiële regels zoals onder meer met betrekking tot de omgeving, milieu, openbare orde en veiligheid, subsidies en duurzame energie.

Handhaving

Een van de onderwerpen binnen het bestuursrecht ziet op (ruimtelijke) handhaving via een vergunningenstelsel. Voor veel activiteiten is een omgevingsvergunning vereist. Gedacht kan worden aan het bouwen van een bedrijfspand of huis of het gebruiken van een bepaald terrein. Bij het handelen zonder of in strijd met de verleende vergunning wordt vaak tot handhaving overgegaan. De overheid is belast met het verlenen van vergunningen maar ook met de controle op de naleving van die vergunningen. Indien zonder vergunning activiteiten plaatsvinden of wel over een vergunning beschikt wordt, maar die vergunning ontoereikend is voor die activiteit, kan de overheid een einde maken aan de illegale situatie door middel van handhaving. Eén van de instrumenten die de overheid daarvoor tot de beschikking heeft, betreft last onder dwangsom. Het handelen in strijd met een vergunning kan dus verstrekkende financiële gevolgen hebben. De advocaten van BG.legal hebben ruime ervaring op het gebied van handhaving en staan overheden, ondernemingen, instellingen en particulieren bij in handhavingskwesties.

Openbaarheid bestuur

Openbaarheid van bestuur is van groot belang in het kader van een transparante besluitvorming. Overheden worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met verzoeken tot afgifte van documenten. Betrokkenen willen vaak weten wat zich heeft afgespeeld in de voorbereiding van bepaalde besluitvorming. De Wet openbaarheid van bestuur regelt in welke gevallen instellingen documenten dienen te verstrekken en onder welke voorwaarden. Hoewel veel openbaar is, zijn diverse restricties verbonden aan die informatieverstrekking. De advocaten van BG.legal staan  verschillende partijen bij in het kader van openbaarheid van bestuur. Dat beperkt zich niet tot overheden, maar ook ondernemingen en particulieren behoren tot de vaste klantenkring.

Onder wat wel bijzonder bestuursrecht wordt genoemd vallen specifieke onderwerpen zoals aangaande winkeltijden en de rechtsregels inzake privacy, pacht en subsidies. Ook op het terrein van de gezondheidszorg bestaat  een scala aan [bestuursrechtelijke] wetten.

Privacy

Overheden en ondernemers krijgen vaak te maken met privacywetgeving. Gedacht kan worden aan het personeels- of klantenbestand. De wijze waarop met deze en andere privacy gevoelige gegevens moet worden omgegaan is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze wet is bepaald wanneer, wie, in welke gevallen gegevens moet afstaan of kan inzien. BG.legal heeft een aantal gespecialiseerde advocaten in huis die met regelmaat adviseren en zo nodig procederen over privacyvraagstukken.

Pacht

Pacht is een overeenkomst waarbij een stuk grond door de eigenaar (verpachter) wordt verhuurd aan een ander, de pachter. De voorheen geldende Pachtwet is inmiddels vervangen en de regels omtrent pacht zijn nu in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. BG.legal adviseert met regelmaat over pachtvraagstukken, waaronder begrepen het Uitvoeringbesluit pacht. De advocaten onderhouden goede contacten met diverse deskundigen (waaronder rentmeesters) die over de niet-juridische aspecten kunnen adviseren.

Zorg

Gezondheidsrecht en de zorg nemen een steeds belangrijkere rol in binnen de samenleving. Het gezondheidsrecht omvat alle rechtsregels die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Daarbij spelen diverse rechtsgebieden een rol: burgerlijk recht, arbeidsrecht, bestuurs-, straf- en tuchtrecht. Diverse zorg-instellingen behoren alle lange tijd tot de vaste klantenkring van BG.legal. De advocaten van BG.legal adviseren en procederen op een breed gebied en in het bijzonder op het gebied van bestuurlijk gezondheidsrecht, medische aansprakelijkheid en letselschade.

Externe veiligheid

Om de risico’s op gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te beperken, kent Nederland strikte regels ten aanzien van bijvoorbeeld chemische industrie, het transport van gevaarlijke stoffen en het opslaan van chemische of explosieve stoffen. Zo geldt voor inrichtingen het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en voor buisleidingen sinds 1 januari 2011 het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Deze wet- en regelgeving heeft ten doel om de kans op gevaarlijke situaties te minimaliseren. Deze wet- en regelgeving heeft ook gevolgen voor de ruimtelijke indeling van ons land en raakt de belangen van ondernemingen of particulieren die zich op bepaalde locaties willen vestigen. Bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning. BG.legal adviseert met regelmaat overheden en ondernemers op het gebied van externe veiligheid.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol