Octrooirecht

Wat is het octrooirecht?

Een technisch product of productieproces kan worden beschermd door middel van een octrooi. Een octrooi is een intellectueel eigendomsrecht. Octrooien worden ook wel “patent” genoemd.

In een octrooi wordt een technische (uit)vinding beschreven. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat de vinding kan worden nagebootst door degene die het octrooi leest. Maar door een octrooi krijgt de houder het recht om te voorkomen dat anderen de vinding nabootst, zonder dat de houder daar toestemming voor heeft verleend. Het idee is dat met de openbaarmaking van de vinding, anderen daarop verder kunnen innoveren. Als tegenprestatie voor het openbaar maken krijgt de houder een monopolie voor 20 jaar. Een octrooi wordt verleend door een octrooi verlenende instantie. Dat kan zijn in Nederland, Europa of daar buiten.

Waardevol

Een octrooi kan een waardevol bezit zijn. Niet alleen omdat de houder de geoctrooieerde techniek zelf kan exploiteren. De houder kan ook anderen een gebruikslicentie geven of deze zelfs in eigendom overdragen.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • beoordelen en opstellen van diverse overeenkomsten, zoals geheimhoudingsverklaringen (NDA), samenwerkingsovereenkomsten of R&D overeenkomsten. Deze overeenkomsten worden vaak gesloten met het oog op een samenwerking waar een octrooi aan ten grondslag ligt.
  • beoordelen en opstellen van licentieovereenkomsten die zien op de exploitatie van een octrooi.
  • beoordelen en opstellen van overeenkomsten voor de overdracht van een octrooi.
  • optreden bij inbreuken op een octrooi.
  • onderzoeken van de historie van een octrooi. Daarbij kijken we of de juiste formaliteiten in acht genomen zijn bij de overdracht van octrooien of het vestigen van licenties / pandrechten op octrooien.

Voor vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol