Zakelijke en beperkte rechten

Wat zijn zakelijke en beperkte rechten?

Met een zakelijk recht wordt bedoeld een recht dat samenhangt met een zaak of een goed. Het meest omvattende zakelijke recht is het recht van eigendom. Naast deze zakelijke rechten bestaan ook beperkte rechten. Dat zijn rechten die vaak verband houden met het eigendom van objecten. Te denken valt aan een erfdienstbaarheid, recht van overpad of recht van opstal. Deze beperkte rechten komen in de praktijk vaak voor.

In sommige gevallen zijn partijen zich niet bewust van het feit dat een beperkt recht is gevestigd. Bovendien rijzen in de praktijk vaak vragen omtrent de vestiging van een beperkt recht door verjaring. De wet maakt onderscheid tussen ‘te goeder trouw’ en ‘te kwader trouw’, welk onderscheid met name van belang is in het kader van de verjaringstermijn. Gelet op het feit dat een beperkt recht vaak verstrekkende gevolgen kan hebben, wordt in de praktijk geregeld geprocedeerd op het gebied van zakelijke en beperkte rechten.

De advocaten van BG.legal hebben veel ervaring op dit vlak en zij voeren met regelmaat procedures.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol