Mededingingsrecht

Wat is het mededingingsrecht?

In Nederland geldt Mededingingswet. Deze wet is gericht op twee onderwerpen: een verbod op kartelafspraken en toezicht op ‘concentraties’ (overname, fusie).

Verplichtingen uit de wet

De wet geeft aan dat het voor ondernemingen verboden is om afspraken te maken die naar haar aard of naar de werking de mededinging op de markt verhinderen. De wet is gebaseerd op Europese regelgeving. In Europa zijn ook nadere regels opgesteld voor verschillende aspecten die de mededinging kunnen verhinderen. Zoals bijvoorbeeld verordeningen voor verticale en horizontale overeenkomsten. In deze verordeningen is vastgelegd aan welke voorwaarden overeenkomsten moeten voldoen om te zijn vrijgesteld van het kartelverbod.

De Europese Commissie heeft vervolgens in beleidsregels (richtsnoeren genoemd) uitgelegd hoe zij een bepaalde verordening toepast. Zoals bijvoorbeeld de richtsnoeren inzake verticale beperkingen. Deze Europese regelgeving is ook van belang voor de toepassing van mededingingsrecht in Nederland.

In Nederland wordt de mededingingswet gehandhaafd door de Autoriteit Consument & Markt (voorheen de NMa). Ook de ACM heeft beleidsregels gepubliceerd.

In de praktijk

Wat doen wij op het gebied van mededinging?

  • Wij beoordelen overeenkomsten tussen ondernemingen op mogelijke overtreding van het mededingingsrecht;
  • Wij helpen ondernemingen bij het reageren op vragen van de ACM over mogelijk handelen in strijd met de mededingingswet;
  • Wij staan paraat bij invallen door de ACM (dawn raid) die bewijsmateriaal komt zoeken van mogelijke overtreding van de mededingingswet. Voor cliënten hebben wij een dawn raid manual opgesteld om voorbereid te zijn op een inval door de ACM;
  • Wij beoordelen of bij een voorgenomen fusie/overname een melding moet worden gedaan bij de ACM. Zo ja, dan kunnen wij deze melding verzorgen.

Voor vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol