De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?

28 mrt 2022

In de media is het al vaker voorbij gekomen: organisaties moeten hun UBO’s registreren. Maar wat zijn UBO’s eigenlijk en moet u er wat mee? Een en ander zet ik voor u kort uiteen.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, in het Nederlands ook wel uiteindelijk belanghebbende genoemd. UBO’s zijn de personen die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over een rechtspersoon, zoals een bv of een vereniging. Er zijn verschillende criteria op basis waarvan iemand wordt aangemerkt als UBO. Als UBO wordt aangemerkt een persoon die:

 • een (direct of indirect) aandelenbelang, stemrechtbelang of eigendomsbelang groter dan 25% in de rechtspersoon heeft;
 • Zeggenschap heeft via andere middelen (bij NV’s en BV’s);
 • Feitelijke zeggenschap heeft (bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, vof, cv of maatschap).

Als op basis van deze criteria geen UBO kan worden aangewezen, wordt teruggevallen op een pseudo-UBO. Dit is de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon. In de meeste gevallen zijn dit de (statutair) bestuurder(s).

Waarom het UBO-register?

In de vierde anti-witwasrichtlijn is op Europees niveau afgesproken dat iedere Europese lidstaat een UBO-register bijhoudt. Dit register heeft als doel de bestrijding van witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering. In Nederland is aan de Kamer van Koophandel (‘KvK’), die ook het handelsregister bijhoudt, opgedragen om het UBO-register bij te houden. UBO’s moeten dus bij de KvK worden ingeschreven.

UBO-registratieplicht, voor wie?

De verplichting om UBO’s te registreren geldt voor het overgrote deel van de rechtspersonen, namelijk voor:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen
 • Europese economische samenwerkingsverbanden met hun statutaire zetel in Nederland
 • Kerkgenootschappen

Zijn deze rechtspersonen voor 27 september 2020 opgericht, dan liep tot 27 maart 2022 de deadline om hun UBO(‘s) in te schrijven. Rechtspersonen die op of na 27 september 2020 zijn opgericht, moeten direct na oprichting bij inschrijving in het handelsregister hun UBO(‘s) registreren.

UBO-registratieplicht, voor wie niet?

Slechts voor een aantal rechtsvormen geldt geen UBO-registratieplicht. Het gaat daarbij om:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen en 100% dochters daarvan
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zonder onderneming
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen

Wat moet ik er mee?

We merken dat velen zich maar gedeeltelijk beseffen dat het UBO-register voor hen relevant is. Bestuurders en aandeelhouders van bedrijven zijn er zich vaak al van bewust. De verplichting geldt echter ook in gevallen waar men het minder verwacht, bijvoorbeeld voor de plaatselijke vereniging waar men als vrijwilliger plaats heeft genomen in het bestuur. Ook de plaatselijke verenging dient haar UBO’s in te schrijven, wat vaak zal neerkomen op de bestuursleden als pseudo-UBO’s.

Het is belangrijk hier alert op te zijn. Op de niet-naleving van de verplichting staan namelijk zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties. Het niet (tijdig) registreren van de UBO wordt gezien als schending van artikel 47 Handelsregisterwet, wat in artikel 1 lid 4 van de Wet op de economische delicten als economisch delict en overtreding wordt aangemerkt. De boete per overtreding loopt naar de huidige stand van boetecategorieën op tot € 21.750,-. Tevens kan worden overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom, om zo naleving van de UBO-registratieplicht te bevorderen. Strikt genomen kan het niet-naleven van de UBO-registratieplicht zelfs worden bestraft met 6 maanden hechtenis. Hoewel boetes niet direct na verstrijken van de deadline zullen volgen, ligt het opleggen daarvan wel in de lijn der verwachting als registratie uitblijft. In België zijn in 2021 inmiddels de eerste boetes uitgedeeld.

Privacyzorgen?

Op basis van de UBO-registratieplicht dienen rechtspersonen verschillende (persoons)gegevens van hun UBO’s deponeren bij de KvK. Verschillende gegevens zijn openbaar, namelijk:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en geboortejaar
 • nationaliteit
 • land waarin de UBO woonachtig is
 • het belang dat een UBO in een organisatie heeft

Verschillende gegevens zijn niet openbaar, maar wel inzichtelijk voor bijvoorbeeld opsporingsinstanties zoals het Openbaar Ministerie. Het gaat daarbij om:

 • geboorteplaats
 • geboortedag
 • woonadres
 • BSN en TIN
 • kopie van identiteitsdocument
 • documenten waaruit belang en omvang van belang blijkt

Er worden dus behoorlijk wat persoonsgegevens van de UBO geregistreerd. De bescherming van de privacy van UBO’s is dan ook een vraagstuk dat meerdere malen ter sprake is gekomen. In geval van een UBO die minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat, is afscherming van de gegevens mogelijk. De gegevens blijven echter wel inzichtelijk voor, bijvoorbeeld, het OM.

Ontwikkelingen

In aanloop naar het invoeren van het UBO-register is door verschillende partijen, zoals Privacy First, de impact op de privacy van UBO’s aan de kaak gesteld. Inmiddels is door de Tweede Kamer ook een motie aangenomen met daarin de opdracht om te onderzoeken hoe de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden. Echter, ondanks bezwaren vanuit de Tweede Kamer heeft de minister in begin maart 2022 aangegeven geen aanleiding te zien om de deadline voor de registratie uit te stellen. Vanaf 27 maart 2022 moeten UBO’s dan ook zijn geregistreerd.

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen wie de UBO van uw organisatie is of heeft u andere vragen over het UBO-register? Neem dan neem dan vooral contact op met onze specialisten ondernemingsrecht.

Tom Oerlemans

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer