Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!

28 mrt 2019

In onze vorige bijdrage zijn wij ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden in de situatie dat u van uw bank te horen heeft gekregen dat zij uw bedrijf heeft overgeplaatst naar haar afdeling Bijzonder Beheer, de intensive-care afdeling van de banken. Zoals wij de vorige keer betoogd hebben, hoeft dat zeker niet het einde van uw bedrijf te betekenen. Ook als uw bedrijf bij Bijzonder Beheer zit, zijn er diverse mogelijkheden om uw bedrijf er weer bovenop te krijgen.

Soms heeft u echter gestreden voor wat u waard bent, maar heeft u het tij niet kunnen keren. De conclusie luidt dat het aanvragen van het eigen faillissement de enige uitweg is. Het ontstaan van een feitelijke faillissementssituatie kan vele oorzaken hebben en het is al vele ondernemers overkomen. Dit artikel is bestemd voor de ondernemer die geen andere uitweg meer ziet dan het aanvragen van het eigen faillissement. Ook in dat geval is er nog een uitweg. Het gaat om de zogenaamde doorstart. Beredeneerd vanuit de faillissementssituatie kan een doorstart ook zeker goed nieuws betekenen voor het personeel, de schuldeisers, leveranciers en andere betrokkenen.

In dit artikel beschrijven wij wat de aandachtspunten en mogelijkheden zijn in dat traject. Het is een complex traject, waarbij – mits goed doordacht – een reële tweede kans kan ontstaan.

De voorbereidingen

Allereerst bekijken we of een faillissement daadwerkelijk de enige optie is. In zijn algemeenheid luidt het advies om niet ‘hollend’ een faillissement is te gaan. Mogelijk dat sanering van schulden, met of zonder rechter, ook al voldoende perspectief op een gezonde toekomst biedt.

Als de beslissing van het aanvragen van het faillissement eenmaal genomen is, moet eerst worden bedacht of een doorstart wenselijk en reëel is. Zullen uw klanten na een doorstart weer bij u aankloppen? Is er voldoende financiering voor een doorstart? Maar ook de meer principiële vraag: wilt u dit bedrijf weer voeren? Ervan uitgaande dat het antwoord op deze vragen “ja” is, gaan we vanaf hier stapsgewijs met u aan de slag.

We maken een businesscase voor de bedrijfsvoering 2.0. Daarin is aandacht voor het personeel, de inventaris, de voorraad, de voertuigen, het onderhanden werk, de handelsnaam en merkrechten, licenties, et cetera. Wat zou u van een te benoemen curator willen overnemen en wat bent u bereid daarvoor te betalen? Hierbij moet ook rekening worden gehouden met rechten van derden, zoals het eigendomsvoorbehoud van leveranciers en bijvoorbeeld pandrechten van de bank. Van belang is de liquide positie in de gaten te houden voor de eerste maanden van de nieuwe bedrijfsvoering. Na een faillissement kunnen leveranciers bijvoorbeeld kortere betalingstermijnen eisen, terwijl uw nieuwe cashflow ook nog op gang moet komen. Het inventariseren en voorbereiden van een doorstart is een complex traject, waarbij goede advisering onmisbaar is.

We kijken hierbij ook naar de positie van het bestuur. Welke eventuele risico’s of financiële gevolgen spelen er? Zo gelden er in Nederland meldingsverplichtingen van betalingsonmacht aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. Als die verplichtingen niet correct worden nagekomen, dreigt bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast is het belangrijk om eventuele borgstellingen of rekening-courant schulden in kaart te brengen. Ook kijken we naar de positie van andere vennootschappen in het concern. Kunnen die blijven bestaan en wat zijn de gevolgen van de faillietverklaring van een dochter- of zustervennootschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de fiscale eenheid of de zogenaamde 403-verklaring. Uiteraard dient de administratie volledig op orde te zijn.

Het aanvragen van het eigen faillissement

Als de voorbereidingsfase is afgerond, vragen we het faillissement aan. Dat gebeurt door het indienen van een verzoekschrift bij de Rechtbank, die vervolgens een zitting zal plannen. Van belang is het deugdelijk blijven informeren van de diverse stakeholders, zoals bijvoorbeeld uw bank. In deze fase is tijd erg belangrijk. Het gemaakte plan moet zo snel als mogelijk met de aan te stellen curator worden besproken. Een curator zal ook andere partijen benaderen om de interesse in een doorstart te onderzoeken. Een nadeel van het aanvragen van het faillissement is dan ook dat u het welslagen van de doorstart niet geheel in eigen hand heeft; daarvoor moet er overeenstemming met de curator worden bereikt. Ook dat is een reden om niet ‘hollend’ een faillissement in te gaan. Mocht het niet anders kunnen, dan kunnen wij u stap voor stap begeleiden bij dit voor u ongetwijfeld zeer lastige traject.

Mr. Dirk School (school@bg.legal) en mr. drs. Lisan Vermeer (vermeer@bg.legal)

  Contact

   WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
   Lees meer
   Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
   Lees meer
   Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
   Lees meer
   Conformiteit van een woning
   Lees meer
   De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
   Lees meer
   De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
   Lees meer
   Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
   Lees meer
   Het saneren van schulden (een stappenplan)
   Lees meer
   Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
   Lees meer
   Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
   Lees meer
   Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
   Lees meer
   De Startverklaring voor de WHOA
   Lees meer
   Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
   Lees meer
   Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel I: De WHOA-procedure
   Lees meer
   Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
   Lees meer
   Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
   Lees meer
   15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
   Lees meer
   Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
   Lees meer
   Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
   Lees meer
   Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
   Lees meer
   Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
   Lees meer
   Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Tijdverloop in een civiel geschil
   Lees meer
   Is een schoonzoon te vertrouwen?
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   De zorg voor een particuliere borg
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   Het verpandingsverbod wordt afgeschaft
   Lees meer
   De EU Betekeningsverordening aangepast
   Lees meer
   Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
   Lees meer
   Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
   Lees meer
   De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
   Lees meer
   Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
   Lees meer
   Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
   Lees meer
   Dynamische haviltex of dwaling
   Lees meer
   BKR en het recht om vergeten te worden
   Lees meer
   Ontbinding van een overeenkomst
   Lees meer
   Incoterms 2020
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
   Lees meer
   Verdrag van Singapore
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Matiging van contractuele boete
   Lees meer
   Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
   Lees meer
   Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   De taalkundige uitleg van de Earn-Out
   Lees meer
   Handelsregisterwet wordt gewijzigd
   Lees meer
   Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Ondernemingsrecht
   Lees meer
   Financiering en zekerheden
   Lees meer
   Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
   Lees meer
   Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
   Lees meer