Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding

19 feb 2019

In de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 20 november 2018 en gepubliceerd op 18 januari 2019 [ECLI:NL:RBDHA:2018:15505] draait het om de vraag hoe een eis moet worden uitgelegd. Die eis luidt als volgt: “De aanlevering naar het landelijk bodemloket op basis van SOKB0101 versie 12 of hoger is bij één of meerdere gebruikers van de aangeboden oplossing operationeel op het moment van inschrijving”.

De aanbestedende dienst zijnde de Omgevingsdienst Midden-Holland [ODMH] heeft een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de verwerving van een bodeminformatiesysteem. Na aanvankelijke voorlopige gunning aan de latere eiseres in het kort-geding, zijnde Nazca heeft de ODMH reden gezien om op de gunning terug te komen omdat nader was gebleken dat Nazca op het moment van de inschrijving niet aan voornoemde eis voldeed. Weliswaar had Nazca aldus de ODMH, diverse stappen gezet op het vlak van de eis [namelijk een test- en acceptatiefase], maar de daadwerkelijke in productieneming [het operationeel worden] was pas na de inschrijving.

Nazca stelt zich op het standpunt dat de bewuste eis inhoudt dat het systeem op het moment van inschrijving klaar moest zijn voor gebruik, werkend en toepasbaar. Volgens de ODMH en de partij aan wie uiteindelijk gegund is [Roxit] betekent de eis echter dat het systeem – meer specifiek de aanlevering naar het landelijk bodemloket – op het moment van inschrijving in gebruik moest zijn genomen en werkend en ingezet moest zijn bij een klant.

Zowel Nazca als Roxit verwijzen voor hun uitleg naar de uitleg die Van Dale geeft aan het woord operationeel. Nazca verwijst daarbij naar de uitleg die is opgenomen in de online-versie van Van Dale zijnde “klaar voor gebruik, werkend, toepasbaar”. Roxit haalt de uitleg aan die staat vermeld in de papieren versie van Van Dale van 2015, te weten” geschikt om ermee te werken, met de vermelding van de nuances “ingezet” en “in werking gesteld”.

De voorzieningenrechter stelt dat er ruimte is voor interpretatieverschillen, maar dat de overige bewoordingen van de eis, de context van de aanbestedingsstukken en de essentie van de opdracht maken dat er voor een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver maar één uitleg mogelijk is, zijnde de uitleg die de ODMH en Roxit geven aan de eis.

Van belang hierbij is dat het begrip operationeel in dit geval, gezien het onderwerp van de opdracht, bezien moet worden in het perspectief van de IT-branche. Binnen die branche is de operationele fase de fase waarin de software daadwerkelijk in gebruik is genomen na de acceptatie door de klant. Vóór die tijd gaan toekomstige gebruikers weliswaar aan de slag met het systeem maar dit met als doel om eventuele fouten uit het systeem te halen alvorens tot acceptatie wordt overgegaan. Pas na ingebruikname gaan alle medewerkers met het systeem werken en dan blijkt of het systeem in de dagelijkse praktijk werkt. Dan pas is het systeem operationeel.

Conclusie, hoewel de uitleg van het begrip “operationeel” in een eis in eerste plaats sterk zal worden bepaald door de bewoordingen van de eis, toont deze uitspreek wel aan dat inschrijvers in ICT-aanbestedingen erop bedacht moeten zijn dat als een systeem operationeel moet zijn er veelal niet kan worden volstaan met een systeem dat al functioneel is en door de gebruiker kan worden uitgeprobeerd [de fase van operational testing of operational acceptance testing], maar dat – in onderhavige zaak op het moment van inschrijving – het noodzakelijk is dat geboden oplossing daadwerkelijk in gebruik moet zijn genomen en werkend en ingezet moet zijn bij de klant na diens acceptatie.

  Bescherm softwareontwikkeling met solide overeenkomsten
  Lees meer
  Eigendom op data
  Lees meer
  BG.legal team is geselecteerd als eerste reserve voor Grand Challenge AI
  Lees meer
  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  Wanneer mag je software decompileren?
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  De AI Act (AI verordening) en medische apparaten: een moeilijke relatie
  Lees meer
  Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
  Lees meer
  Student-stagiair(e) IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
  Lees meer
  Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
  Lees meer
  NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Slaafse nabootsing
  Lees meer
  Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Software
  Lees meer
  IT-recht
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  Wat is schade bij illegaal gebruik software?
  Lees meer
  Werkgever aansprakelijk voor door werknemer illegaal gekopieerde software?
  Lees meer
  Een medewerker downloadt illegaal, werkgever betaalt de rekening
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer