Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn

09 mrt 2021

Rijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd.

Opschortende termijn

In het beschrijvend document voor deze aanbesteding is vastgelegd dat iedere Inschrijver c.q. belanghebbende die het met de gunningsbeslissing niet eens is, hierover gedurende 20 kalenderdagen na elektronische verzending van de gunningsbeslissing een voorlopige voorziening kan vragen bij de bevoegde civiele rechter te Den Haag. Deze opschortende termijn die de aanbestedende dienst in acht moet nemen, voordat hij de met de gunningsbeslissing beoogde overeenkomst sluit is in het beschrijvend document tevens ook als een vervaltermijn aangeduid.

Rijkswaterstaat heeft op 12 oktober 2020 via TenderNed de voorlopige gunningsbeslissing verzonden. De 20-dagen-termijn is aangevangen op 13 oktober 2020. Op maandag 2 november 2020, de 21ste kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing, wordt een kort geding aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

Als de opschortende termijn eindigt op een zaterdag, zondag of erkende feestdag, dan eindigt op grond van de Algemene termijnenwet de termijn op het laatste uur van de daaropvolgende werkdag. In deze zaak eindigt de opschortende termijn, uitgaande van 20 kalenderdagen, op zondag 1 november 2020 en is deze opschortende termijn dus, gezien het vorenstaande, geëindigd op het laatste uur van maandag 2 november 2020. De dagvaarding lijkt hiermee tijdig te zijn uitgebracht.

Vervaltermijn

In het beschrijvend document is echter naast de opschortende termijn als bedoeld in de Aanbestedingswet ook een vervaltermijn opgenomen. De opschortende termijn en de vervaltermijn zijn twee verschillende termijnen, waarop, tenzij anders is overeengekomen, verschillende regimes van toepassing zijn, aldus de voorzieningenrechter.

Verschil tussen beide termijnen

De opschortende termijn die de aanbestedende dienst verplicht in acht moet nemen voordat hij de met de gunningsbeslissing beoogde overeenkomst sluit is een dwingende, uit de wet voortvloeiende termijn, waarvan niet in het nadeel van inschrijvers of gegadigden kan worden afgeweken. Door het verstrijken van de opschortende termijn vervalt voor een inschrijver of gegadigden echter niet het recht om (eventueel nog na contractsluiting) een rechtsvordering met betrekking tot de aanbesteding in te stellen. Een vervaltermijn regelt dit laatste wel. Een vervaltermijn is een door partijen overeengekomen, en dus contractuele, termijn, waarna een afgewezen inschrijver niet meer in rechte kan opkomen tegen de voorlopige gunningsbeslissing.

De omstandigheid dat de wettelijke opschortingstermijn van de Aanbestedingswet van toepassing is, brengt niet met zich mee dat niet ook een contractuele vervaltermijn overeengekomen kan worden.

De eisende partij in het kort geding heeft onvoorwaardelijk ingestemd met de vervaltermijn. Op een contractuele vervaltermijn in beginsel – tenzij anders overeengekomen – niet de Algemene termijnenwet van toepassing. Als een vervaltermijn eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag wordt de termijn daarvan daarom niet verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De contractuele vervaltermijn in deze zaak is dus geëindigd op het einde van het laatste uur van zondag 1 november 2020. De eisende partij heeft dus niet tijdig voor afloop van die vervaltermijn het kort geding aanhangig gemaakt. De eisende partij wordt niet ontvankelijk verklaart in haar vorderingen.

Conclusie

Inschrijvers c.q. belanghebbenden moeten erop bedacht zijn dat in de aanbestedingsstukken de opschortende termijn vaak ook als contractuele vervaltermijn wordt gekwalificeerd en dat dit twee verschillende termijnen zijn met aparte regimes. Hierdoor kan de vervaltermijn iets korter uitpakken dan de opschortende termijn. Het is dan zaak om met die kortere vervaltermijn dan ook rekening te houden opdat tijdig wordt gedagvaard.

    Rik Wevers

 

 

 

 

  Contact

   Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
   Lees meer
   Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
   Lees meer
   Transformatie van kantoren naar woningen
   Lees meer
   Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
   Lees meer
   Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
   Lees meer
   De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II
   Lees meer
   Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
   Lees meer
   Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
   Lees meer
   Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
   Lees meer
   Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
   Lees meer
   Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
   Lees meer
   Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
   Lees meer
   Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
   Lees meer
   Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
   Lees meer
   Huurkorting vanwege corona toegewezen!
   Lees meer
   Weet bij nieuwbouw van de BENG!
   Lees meer
   Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
   Lees meer
   Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
   Lees meer
   Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
   Lees meer
   Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
   Lees meer
   Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
   Lees meer
   Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
   Lees meer
   Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
   Lees meer
   Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
   Lees meer
   Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
   Lees meer
   Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
   Lees meer
   Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
   Lees meer
   Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
   Lees meer
   Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
   Lees meer
   Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
   Lees meer
   Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
   Lees meer
   Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
   Lees meer
   Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
   Lees meer
   Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
   Lees meer
   Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
   Lees meer
   Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
   Lees meer
   De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
   Lees meer
   Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        
   Lees meer
   Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel
   Lees meer
   Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
   Lees meer
   Lees meer
   Overmacht in de bouw door corona
   Lees meer
   Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
   Lees meer
   Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
   Lees meer
   Update: meer aanbestedingen in de zorg
   Lees meer
   Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
   Lees meer
   Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
   Lees meer
   Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
   Lees meer
   Proactief klagen in aanbesteding
   Lees meer
   Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
   Lees meer
   Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
   Lees meer
   Exoneratiebeding vernietigbaar?
   Lees meer
   Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
   Lees meer
   Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
   Lees meer
   Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
   Lees meer
   Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
   Lees meer
   BG.vastgoed
   Lees meer
   Koop
   Lees meer
   Omgevingsrecht
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht
   Lees meer
   Bouwrecht
   Lees meer
   Aanbestedingsdesk
   Lees meer