Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen

02 feb 2022

In de wet is vastgelegd dat banken aan particulieren in Europa een basisbetaalrekening moeten aanbieden. Voor zakelijke cliënten ontbreekt een dergelijke wettelijke bepaling. Daardoor zijn banken op grond van de wet niet verplicht om een zakelijke bankrekening aan te bieden. Op grond van hun contractsvrijheid mogen zij dit weigeren. In een eerdere blog heb ik toegelicht dat rechters van mening zijn dat een bank soms toch verplicht is om een zakelijke bankrekening te openen. Omstandigheden die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de vraag of het openen van de zakelijke bankrekening leidt tot een integriteitsrisico voor de bank, of er redenen zijn waarom de bank geen vertrouwen zou hebben in de potentiële cliënt en of er geen enkele andere bank bereid is om een zakelijke bankrekening te openen.

Oordeel Hoge Raad: bijzondere zorgplicht bank

Inmiddels heeft ook de Hoge Raad, ons hoogste nationale rechtsorgaan, geoordeeld over de vraag of een bank onder omstandigheden verplicht is om een zakelijke bankrekening te openen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Hij geeft aan dat op banken op grond van hun maatschappelijke positie ook ten aanzien van niet-consumenten de verplichting kan rusten om een betaalrekening aan te bieden. Een bank heeft dus een bijzondere zorgplicht. Daarom moet een bank rekening houden met de belangen van de cliënt, zoals het belang van een ondernemer bij toegang tot het bancaire verkeer. Daarbij weegt de Hoge Raad zwaar mee dat het zonder een betaalrekening vrijwel onmogelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en om een bedrijf te exploiteren. De contractsvrijheid van een bank om een zakelijke cliënt te weigeren, kan om die reden dus worden beperkt. De uitspraak van de Hoge Raad is hier te vinden.

Heb ik altijd recht op een zakelijke bankrekening?

In beginsel is een bank door haar bijzondere zorgplicht dus verplicht om een zakelijke bankrekening te openen. Maar in sommige gevallen kan een bank een gerechtvaardigd belang hebben om een zakelijke cliënt toch te weigeren. De Hoge Raad geeft aan dat dit belang gelegen kan zijn in toezichtrechtelijke eisen of integriteitsrisico’s die specifiek aan de potentiële zakelijke cliënt zijn verbonden. Een bank heeft bijvoorbeeld verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet moet een bank een onderzoek doen naar een potentiële cliënt en moet zij voldoende inzicht hebben in de geldstromen binnen de onderneming. Als een bank van mening is dat er onaanvaardbare (integriteits)risico’s bestaan ten aanzien van de potentiële cliënt, dan heeft de bank een belang om het openen van een zakelijke bankrekening te weigeren.

Terechte weigering om een zakelijke bankrekening te openen?

De vraag is natuurlijk of een bank terecht een beroep doet op een gerechtvaardigd belang wanneer zij weigert om een zakelijke bankrekening te openen. Banken zijn in de praktijk over het algemeen redelijk risicomijdend. Daardoor zullen zij bij een beetje twijfel al snel weigeren om een zakelijke bankrekening te openen. Daarom is het belangrijk om de belangen van de ondernemer duidelijk uiteen te zetten en te onderbouwen. Want hoe groter het belang van de ondernemer bij een zakelijke bankrekening, hoe beter de bank zal moeten onderbouwen waarom zij de aanvraag afwijst.

Toetsing door de rechter

Als een bank ook na een uitgebreide onderbouwing en toelichting van de ondernemer blijft weigeren om een zakelijke bankrekening te openen, kan de zaak worden voorgelegd aan een rechter. De rechter zal dan toetsen of de bank inderdaad een gerechtvaardigd belang heeft om het openen van een zakelijke rekening te weigeren. Als dat het geval is, zal de rechter een belangenafweging maken. Weegt het belang van de ondernemer bij het openen van een zakelijke bankrekening zwaarder dan het belang van de bank om geen zakelijke bankrekening te openen? In dat geval zal de rechter de bank verplichten om toch een zakelijke bankrekening te openen.

Conclusie

In beginsel is een bank verplicht om een zakelijke bankrekening te openen voor een onderneming. Een bank kan echter vinden dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om het openen van een zakelijke bankrekening te weigeren. Of dit belang van de bank inderdaad aanwezig is en of dat belang ook zwaarder moet wegen dan het belang van de ondernemer, kan door een rechter worden getoetst. Als de rechter vindt dat het belang van de ondernemer bij het openen van een zakelijke bankrekening zwaarder weegt dan het belang van de bank, moet de bank alsnog een zakelijke bankrekening openen.

Weigert uw bank een zakelijke bankrekening te openen?

Indien u een zakelijke bankrekening wilt openen en de bank weigert dat, dan kan BG.legal u daarbij helpen. Mocht u hier vragen over hebben of meer informatie willen, neem dan vooral contact op.

Dit artikel is geschreven door Lisan Vermeer, advocaat ondernemingsrecht bij BG.legal.

Nog meer weten? Het 'recht' op een bankrekening: een overzicht.

Lisan Vermeer

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer