De echtscheidingsprocedure

VERZOEKSCHRIFT ECHTSCHEIDING
Hoe loopt zo'n procedure eigenlijk?

1 A. Gemeenschappelijk verzoek:
Zoals hierboven al beschreven kan de echtscheiding tot stand komen door het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift, dat wil zeggen dat u samen met uw partner een verzoekschrift gaat indienen bij de rechtbank. Meestal komt zo’n gezamenlijk verzoek tot stand met behulp van een mediator, maar het kan ook worden ingediend als er twee advocaten bij de zaak betrokken zijn en op alle punten overeenstemming wordt bereikt.

Zodra er daadwerkelijk overeenstemming is bereikt en er een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt ingediend, zal de rechtbank een beslissing (beschikking) afgeven vier weken na het indienen van het verzoekschrift. Deze termijn kan de rechtbank oprekken als het erg druk is bij de rechtbank.

Om de echtscheiding definitief te maken dient de beschikking ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand. Pas dan bent u officieel gescheiden.

1.B. Eenzijdig verzoek; bij géén overeenstemming:
Als u en uw partner het niet eens zijn en ook niet eens kunnen worden, kan ook één van beiden met behulp van een advocaat een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. In dat geval moeten beiden een eigen advocaat nemen.

Het verzoekschrift zal dan door de deurwaarder binnen twee weken betekend worden aan de andere partij en er zal een termijn van zes weken in worden gesteld, waarbinnen degene die het verzoekschrift ontvangt een verweerschrift kan indienen. (dit moet met behulp van een advocaat). De rechter kan soms beslissen de termijn van zes weken te verlengen, als degene die verweer wil voeren (althans zijn/haar advocaat) om uitstel heeft verzocht.

Zodra het verweerschrift bij de rechtbank binnen is (en er staat een zelfstandig verzoek in), kan de rechter beslissen nog een termijn te geven van 6 weken voor het indienen van een verweerschrift op het zelfstandige verzoek.

Mondelinge behandeling:
Zodra alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, stelt de rechtbank een datum vast voor de mondelinge behandeling (de zitting). Het is van belang dat beide partijen ter zitting verschijnen, zodat zij zelf nog vragen van de rechter kunnen beantwoorden. Er zal één rechter aanwezig zijn en één griffier (die alles opschrijft wat er wordt gezegd). De rechter laat de advocaten aan het woord, maar zal ook zeker vragen hebben aan de beide partijen. Aan het einde van de zitting zal de rechter aan beide partijen vragen of u nog iets wilt zeggen, waarna hij/zij de behandeling sluit en vertelt wanneer de beschikking (zijn beslissing) afgegeven zal worden.

Beschikking:
De rechtbank zal een beschikking afgeven meestal vier weken na de datum van de mondelinge behandeling. Als het erg druk is bij de rechtbank kan deze termijn verlengd worden. In de beschikking staat hoe de rechter heeft geoordeeld over de vraagstukken die partijen verdeeld hielden. U hoeft daarvoor niet opnieuw naar de rechtbank. De beschikking wordt u toegezonden via uw advocaat.

Gerechtshof:
Bent u het niet eens met de beschikking of onderdelen daarvan?

Dan kunt u (althans uw advocaat namens u) in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof bekijkt uw zaak dan helemaal opnieuw. Bij het Gerechtshof zullen drie rechters inhoudelijk naar uw zaak kijken. Er dient een hoger beroepschrift te worden ingediend, een verweerschrift in hoger beroep en er zal opnieuw een mondelinge behandeling volgen.

Hoge Raad:
Indien u het niet eens bent met de beschikking in hoger beroep kunt u nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Die kijkt met name of de procedure goed is gevolgd en of de rechters hun beslissing voldoende gemotiveerd hebben.

Wanneer bent u daadwerkelijk gescheiden?
Om de echtscheiding definitief te maken, zal de afgegeven echtscheidingsbeschikking moeten worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat zal u een zogenaamde akte van berusting zenden (waarin staat dat u van de echtscheiding niet in hoger beroep wil gaan) en kan de echtscheiding in laten schrijven in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand.

Voorlopige voorzieningen als de tijd telt!
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen kan een echtscheidingsprocedure veel tijd in beslag nemen. Als er op korte termijn iets geregeld zou moeten worden, b.v. alimentatie voor de partner, of alimentatie voor het kind, een omgangsregeling, wie moet de woning verlaten, kan een verzoekschrift voorlopige voorzieningen worden ingediend door uw advocaat. Dat kan tijdens de echtscheidingsprocedure, maar ook voordat de echtscheidingsprocedure is gestart.

In dat geval wordt er op korte termijn een mondelinge behandeling gepland en neemt de rechter alvast een beslissing die geldt gedurende de gehele echtscheidingsprocedure.

De advocaten van BG.legal helpen u graag.