Algemene voorwaarden BG.legal

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – BG.legal

1.1 Bogaerts & Groenen Advocaten B.V. (hierna: “BG.legal”), h.o.d.n. BG.legal, gevestigd te ’s-Hertogenbosch en mede kantoorhoudende te Eindhoven en Tilburg, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten een praktijkvennootschap die ten doel heeft het beoefenen van de advocatuur.
1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van BG.legal, doch mede ten behoeve van haar aandeelhouder Bogaerts & Groenen Holding B.V., de praktijkvennootschappen die aandeelhouder van deze holding zijn (de bestuurders van praktijkvennootschappen, van BG.legal en van Bogaerts & Groenen Holding B.V. daaronder begrepen), alsmede alle andere personen die voor BG.legal werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor BG.legal werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door BG.legal zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten BG.legal wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”).

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen een opdrachtgever en BG.legal (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.
2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen een opdrachtgever en BG.legal als zodanig en derhalve niet met Bogaerts & Groenen Holding B.V., noch met haar aandeelhouders en/of personen die voor BG.legal werkzaam zijn. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, althans in ieder geval voor de duur van het project. Niet particuliere relaties kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien de opdrachtgever een particulier is, kan de overeenkomst te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2.4 Na overleg met de opdrachtgever bepaalt BG.legal door welke van haar aandeelhouders, Partners en/of medewerkers de opdracht onder haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In geval van belet of ontstentenis van aandeelhouders,  Partners of medewerkers staat het BG.legal vrij de opdracht door (een) andere aandeelhouder, Partner[s] of medewerker(s) te laten uitvoeren.
2.5 BG.legal zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen wanneer het dossier wordt gesloten. Bij het sluiten van het dossier ontvangt de opdrachtgever alle originele stukken, waaronder processtukken, beschikkingen, vonnissen, arresten, etc. retour. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van originele stukken. BG.legal bewaart enkel een digitale scan van het dossier en kan door de opdrachtgever niet worden aangesproken indien de opdrachtgever zelf niet meer beschikt over originele stukken.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door BG.legal mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling [op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid] steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van BG.legal wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat BG.legal in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
3.2 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 3.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling [op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid] van BG.legal voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag, dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan, door de opdrachtgever aan BG.legal is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld. Elke aansprakelijkheid van BG.legal Holding B.V., de aandeelhouders daarvan zijnde praktijkvennootschappen en de aandeelhouders daarvan zijnde vennoten, van werknemers en van personen waarmee BG.legal een samenwerkingsverband heeft gesloten is uitgesloten.
3.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
3.4 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van BG.legal dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor BG.legal aansprakelijk is. Het hiervoor gestelde in dit artikel geldt ook als de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
3.5 De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. BG.legal aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 4 – Inschakeling van derden

4.1 De keuze van door BG.legal in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt tot andere advocaten en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van BG.legal verwacht mag worden. BG.legal draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van BG.legal.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van BG.legal willen beperken, is BG.legal bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 – Wwft

5.1 BG.legal is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.
5.2 BG.legal is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.
5.3 BG.legal zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BG.legal.
5.4 BG.legal zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat BG.legal de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BG.legal.

Artikel 6 – Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden

6.1 De opdrachtgever vrijwaart BG.legal, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door BG.legal ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
6.2 De opdrachtgever vrijwaart BG.legal, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BG.legal.

Artikel 7 – Tarieven en betaling

7.1 BG.legal heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven.
7.2 Het honorarium ter zake van de door BG.legal verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door BG.legal gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht, (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals griffiegelden, deurwaarderskosten, etc.). Het honorarium en overige kosten zullen in beginsel een maal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.
7.3 BG.legal is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever zal worden verzonden.
7.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van BG.legal – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege – dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling is vereist- in verzuim. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan BG.legal kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
7.5 BG.legal is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 30 dagen niet zijn voldaan, voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door BG.legal wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
7.6 BG.legal is gerechtigd om in geval van declaraties welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,--. Indien BG.legal haar vordering in een gerechtelijke procedure – arbitrage en bindend advies daaronder begrepen- aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide proceskosten, incl. de wettelijke rente daarover, indien en voor zover toegewezen, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra – interne en externe – juridische bijstand door BG.legal is ingeroepen, respectievelijk door BG.legal incassomaatregelen worden genomen, zonder enige vorm van nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.
7.7 Indien de opdrachtgever een particulier c.q. consument is, worden de buitengerechtelijke kosten, genoemd in het vorige lid, na 14 dagen opeisbaar vanaf de dag nadat opdrachtgever door BG.legal is aangemaand tot betaling. In de aanmaning wordt tevens vermeld dat de buitengerechtelijke kosten in rekening zullen worden gebracht. Dit in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, welke uitsluitend voor niet-particulieren geldt.

Artikel 8 – Klachten

8.1 In geval van een klacht van een opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij BG.legal ter attentie van de klachtenbehandelaar. De klachtenbehandelaar van BG.legal zal na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost. Op de behandeling van de klacht is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze kan bij de klachtenfunctionaris of via de website van BG.legal worden opgevraagd.
8.2 Ingeval van een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever ter zake van door BG.legal uitgevoerde werkzaamheden, dient deze aan BG.legal ter attentie van het bestuur te worden gericht. BG.legal zal deze aansprakelijkheid doorgeleiden naar haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.
8.3 Ingeval van tuchtrechtelijke klachten van een opdrachtgever met betrekking door BG.legal uitgevoerde werkzaamheden, zal BG.legal de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten.

Artikel 9 – Ontbinding

9.1 De opdrachtgever kan, indien het een particulier c.q. consument betreft, een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring aan opdrachtnemer.

Artikel 10 – Diverse onderwerpen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en BG.legal is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen - door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Niettemin heeft BG.legal het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
10.3 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen beide sets van algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

Maart 2023

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.