Een zorginstelling kan ook besluiten geen behandelingsovereenkomst aan te gaan

02 dec 2022

Wanneer komt de geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand en mag een zorginstelling deze ook weigeren?

De totstandkoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De geneeskundige behandelingsovereenkomst is de overeenkomst die de patiënt met de zorginstelling of een hulpverlener sluit. De patiënt sluit de behandelingsovereenkomst met de zorginstelling indien de hulpverlener in dienstverband werkzaam is. Indien de zorginstelling contractspartij is, betekent dit niet dat de hulpverlener geen verplichtingen meer heeft die uit de behandelingsovereenkomst voortvloeien.

Het onderwerp van de behandelingsovereenkomst is het verrichten van handelingen op gebied van de geneeskunst (art. 7:446 van het Burgerlijk Wetboek).  Deze komt tot stand door de algemene bepalingen van aanbod en aanvaarding. Niet is vereist dat die op schrift wordt gesteld, ook een mondelinge aanbieding en aanvaarding brengt de behandelingsovereenkomst tot stand. De behandelingsovereenkomst komt dus al tot stand wanneer de patiënt om advies vraagt en de zorgaanbieder overgaat tot advisering of onderzoek. Doorgaans gaat de behandelingsovereenkomst al van start wanneer een patiënt contact opneemt voor het maken van een (consult)afspraak.

In gevallen dat er twijfel is over het al dan niet bestaan van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, is het aan te raden om ervan uit te gaan dat de behandelingsovereenkomst wel tot stand is gekomen. Hierdoor is de zorgaanbieder gebonden aan de wettelijke regels (van de WGBO).

Geen behandelingsovereenkomst

In een aantal uitzonderingsgevallen komt geen behandelingsovereenkomst tot stand. Bijvoorbeeld indien geen handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verricht. De behandelingsovereenkomst komt in beginsel ook niet tot stand wanneer de wil van de patiënt ontbreekt of doordat hij deze niet kan openbaren, denk aan de situatie waar de patiënt bewusteloos of comateus is. Wanneer een hulpverlener dan zorg verleent aan deze patiënt, doet hij dit als zaakwaarnemer.  Een ander voorbeeld is de patiënt die middels een schriftelijke verklaring zorg weigert, denk aan een non-reanimatieverklaring. Het is aan de patiënt om zijn wil daarin voldoende duidelijk te maken.

Het ontbreken van de wil aan de kant van de zorgaanbieder is ook mogelijk, al zal dit in alleen in uitzonderingsgevallen worden aangenomen. De zorgaanbieder heeft namelijk een zorgplicht waardoor hij in beginsel verplicht is om de behandelingsovereenkomst aan te gaan.  Dit kan zowel een hulpverlener als een zorginstelling zijn.

Fact Zorginstelling LinkedIn

Redenen voor het niet-aangaan van een behandelingsovereenkomst

Redenen voor het niet-aangaan van de behandelingsovereenkomst staan niet genoemd in de wet (WGBO), maar volgen uit de rechtspraak. De drie belangrijkste redenen zijn:

 1. Aard of omvang van de hulpvraag gaat de expertise of mogelijkheden van de zorgaanbieder of hulpverlener te buiten
 2. Door eerdere ervaringen met de patiënt ontbreekt bij voorbaat een vertrouwensbasis voor de behandelingsovereenkomst
 3. De hulpverlener heeft een aanzienlijk belang, meestal organisatorisch, om de behandelingsovereenkomst niet aan te gaan.
 4. Aard of omvang van de hulpvraag
  De hulpverlener van de zorginstelling heeft de plicht om zich als een goed hulpverlener te gedragen conform de professionele standaard. Dit houdt in dat deze enkel zorg aanbiedt waartoe hij bevoegd en bekwaam is. Soms weet de hulpverlener al vooraf welke zorg de patiënt nodig heeft en dat hij deze niet kan leveren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de zorgaanbieder in een ander vakgebied werkzaam is of wanneer de patiënt een andere behandeling wil dan dat de hulpverlener indiceert. Wanneer over de inhoud van de te leveren zorg geen overeenstemming kan worden bereikt, is dit een reden voor de zorgaanbieder om geen behandelingsovereenkomst aan te gaan.
 5. Een ontbrekende vertrouwensbasis door eerdere ervaringen
  Het kan gebeuren dat een zorginstelling of hulpverlener al eerder een negatieve ervaring heeft gehad met de patiënt en deze daarom geen behandelingsovereenkomst wil aangaan. Dit mag de zorgaanbieder indien hij dit gemotiveerd toelicht. Voorwaarde hierbij is dat hij hier niet te lichtvaardig over doet en hij kan aantonen dat de vertrouwensbasis ontbreekt. De ervaringen kunnen kenbaar zijn uit de eigen ervaring of die van een collega.
 6. Het aanzienlijk belang van de hulpverlener
  Er kunnen zowel praktische, als persoonlijke redenen spelen waardoor een zorginstelling of hulpverlener een aanzienlijk belang heeft en een behandelingsovereenkomst sluiten niet van hem gevergd kan worden. Onder praktische redenen valt bijvoorbeeld de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de zorgaanbieder. De beschikbaarheid kan in het gedrang komen wanneer de capaciteit van de zorgaanbieder het niet toelaten om nieuwe patiënten toe te laten Daardoor kan de zorgaanbieder dan niet meer goede en noodzakelijke zorg garanderen. Een persoonlijke reden om de behandelingsovereenkomst niet aan te gaan zijn persoonlijke gevoelens die een hulpverlener voor een patiënt heeft.

Naast bovengenoemde redenen kunnen er ook andere situaties zijn waarin de zorgaanbieder een aanzienlijk belang heeft om de behandelingsovereenkomst niet aan te gaan. Hierbij zal altijd zorgvuldig afgewogen moeten worden of het belang dat de zorgaanbieder heeft, in voldoende mate opweegt tegen het belang en het recht van de patiënt op goede zorg.

Zorgvuldigheidseisen

Indien de zorgaanbieder zich op één of meer van bovengenoemde redenen beroept, mag hij de behandelingsovereenkomst alleen niet aangaan indien hij aan de volgende zorgvuldigheidseisen heeft voldaan:

 • De hulpverlener bespreekt zijn besluit met de patiënt;
 • De hulpverlener biedt noodzakelijke hulp aan de patiënt, totdat deze een nieuwe behandelaar heeft;
 • De hulpverlener verstrekt, met toestemming van de patiënt, de eventuele gegevens aan de nieuwe behandelaar.

Overige uitzonderingsgevallen

Andere redenen dat geen behandelingsovereenkomst tot stand komen is als de patiënt op grond van een wettelijke bepaling aan verplichte zorg onderworpen wordt. Dit is veelal bij gedetineerden en militairen. Ook bij een medische keuring door bijvoorbeeld de bedrijfsarts of een vaststellingskeuring voor een verzekering of opleiding komt geen behandelingsovereenkomst tot stand.

Conclusie

Er is al snel sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Een zorgaanbieder mag dus vanwege haar zorgplicht en de afhankelijke positie waarin de patiënt verkeert als hij zorg nodig heeft, niet zomaar weigeren om de behandelingsovereenkomst aan te gaan. Er zijn echter uitzonderingsgevallen. Die zullen altijd duidelijk gemotiveerd moeten worden door de zorgaanbieder.

Bent u een zorginstelling en heeft u vragen over het (al dan niet) aangaan van een geneeskundige behandelingsovereenkomst? Of heeft u meer in het algemeen een zorgvraagstuk?

Team Zorg van BG.legal

BG.legal

  Helm dragen op de snorfiets!
  Lees meer
  De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht
  Lees meer
  Hoe ver strekt de informatieplicht van de hulpverlener?
  Lees meer
  Mag een toegangsverbod worden opgelegd en voor hoelang?
  Lees meer
  Integraal Zorgakkoord: beweging naar passende zorg
  Lees meer
  Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?
  Lees meer
  Mag een hulpverlener medische info verstrekken aan derden?
  Lees meer
  Privacy in de zorg
  Lees meer
  Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
  Lees meer
  Regels voor AI in de zorg met therapeutische werking
  Lees meer
  Mag de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst beëindigen?
  Lees meer
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Psychische klachten zorgmedewerker
  Lees meer
  Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
  Lees meer
  Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis
  Lees meer
  Verplichte digitalisatie van gegevensuitwisseling in de zorg
  Lees meer
  Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje
  Lees meer
  Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
  Lees meer
  Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld?
  Lees meer
  Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Heeft het ziekenhuis patiënte wel voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van de chemokuur?
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  Zorg om inzet AI in de zorg
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Medische behandeling met risico’s
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Gevolgen gemiste diagnose kanker
  Lees meer
  Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Wat is vervangende toestemming medische behandeling?
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Meer transparantie bij zorginkoop is noodzakelijk
  Lees meer
  Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
  Lees meer
  Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
  Lees meer
  Aanrijding in zorginstelling, wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  De Governancecode Zorg 2022
  Lees meer
  Successful webinar 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES
  Lees meer
  Val van operatietafel
  Lees meer
  Zorgverzekeraar moet dooronderhandelen én betaalovereenkomst sluiten
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Philips apneu apparaten
  Lees meer
  Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
  Lees meer
  Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Geen boete voor hogeschool na val van student
  Lees meer
  Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
  Lees meer
  Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd
  Lees meer
  Bestuurder of niet?
  Lees meer
  Confettikanon ontploft in winkel
  Lees meer
  Immateriële schadevergoeding bij schending privacy
  Lees meer
  Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
  Lees meer
  Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
  Lees meer
  Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
  Lees meer
  Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
  Lees meer
  Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
  Lees meer
  Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
  Lees meer
  Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
  Lees meer
  In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
  Lees meer
  Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
  Lees meer
  Succesvol webinar AI in de Zorg
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
  Lees meer
  Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
  Lees meer
  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
  Lees meer
  Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
  Lees meer
  Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
  Lees meer
  Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
  Lees meer
  Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
  Lees meer
  Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
  Lees meer
  Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
  Lees meer
  Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
  Lees meer
  De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
  Lees meer
  Update: meer aanbestedingen in de zorg
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  BG.zorg
  Lees meer