BG.zorg

Goede zorg is essentieel maar niet altijd vanzelfsprekend. De zorgsector wordt keer op keer geconfronteerd met nieuwe regels en ontwikkelingen. Door bezuinigingen, beperkte budgetten en decentralisatie waardoor verantwoordelijkheden worden overgeheveld naar gemeenten, staat de zorg continu onder druk. Zorginstellingen moeten steeds een evenwicht vinden tussen de menselijke maat en persoonlijke aandacht enerzijds en een efficiënte bedrijfsvoering anderzijds, waarbij de belangen van meerdere stakeholders gediend moeten blijven. Niet alleen van cliënten[raden], maar ook van ondernemingsraden, zorgverzekeraars, zorgkantoren en van toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit [NZa], Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd [IGJ], de Autoriteit Consument & Markt [ACM] en de Autoriteit Persoonsgegevens. Een complex speelveld waarbij veel zorginstellingen als lid van een brancheorganisatie ook nog de Governancecode Zorg 2017 moeten naleven.

Doordat de bekostiging van de zorg onder druk staat, ontstaan discussies over de gewenste en noodzakelijke ondersteuning op grond van de Wmo en over pgb’s. Bij de inkoop van zorg door zorginstellingen zijn er vaak discussies bij de aanbesteding, bij contractvorming en bij de naleving van voorwaarden.

Ook de kijk op en de functie van vastgoed is in de zorg veranderd. Door een scheiding van wonen en zorg en bijvoorbeeld de vermindering van het aantal bedden bij GGz-instellingen, wordt vastgoed door zorginstellingen verkocht, aan andere partijen verhuurd, of gehuurd van bijvoorbeeld woningcorporaties. Het College Sanering Zorginstellingen [NZa] zal op grond van de WTZi goedkeuring daaraan moeten verlenen en toetsen aan marktconformiteit.

Zorg in de praktijk

BG.zorg betreft een team van advocaten die vanuit verschillende expertises werken voor zorginstellingen [zoals thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingstehuizen], GGz-instellingen, huisartsenpraktijken, zorgbemiddelaars en vastgoedbedrijven- en ontwikkelaars. Denk daarbij aan:

 • Specifieke zorgwetgeving, zoals:
  • De Wet toelating zorginstellingen [WTZi];
  • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg [Wkkgz];
  • De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst [WGBO];
  • De Wet BIG;
  • De Zorgverzekeringswet [Zvw];
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning [Wmo];
  • De Jeugdwet;
  • De Wet langdurige zorg [Wlz];
  • De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [AWBZ];
 • Ondernemingsrecht en governance;
 • Toezicht/handhaving en bestuursrecht;
 • Aanbesteding en contractvorming;
 • Privacy/gegevensbescherming/AVG;
 • Arbeidsrecht;
 • Vastgoed en huurrecht;
 • Fusies en overnames;
 • [medische]aansprakelijkheid en tuchtrecht.

Wij zoeken daarbij naar kansen. Ook wanneer dat betekent dat we buiten onze eigen expertise moeten kijken. Wij hebben dan snel geschakeld met een collega van BG.legal met een andere expertise. Dat leidt vaak tot andere invalshoeken en verrassende oplossingen voor onze cliënten.

Contactpersoon BG.zorg

Kim Albert
albert@bg.legal
+31 (0)88 – 141 08 09

Gepubliceerde artikelen:

BG.zorg

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op