Faillissement en doorstart

Soms is het onvermijdelijk. U heeft gestreden voor wat u waard bent, maar u heeft het tij niet kunnen keren. De conclusie luidt dat het aanvragen van het eigen faillissement de enige uitweg is. Het ontstaan van een feitelijke faillissementssituatie kan vele oorzaken hebben en het is de afgelopen jaren vele ondernemers overkomen. Vaak zal er al enige tijd sprake zijn van een traject bij de afdeling Bijzonder Beheer (klik hier voor meer informatie over het Bijzonder Beheer traject). Dit artikel is bestemd voor de ondernemer die geen andere uitweg meer ziet dan het aanvragen van het eigen faillissement. Maar ook in dat geval is er nog een uitweg. Het gaat om de zogenaamde doorstart. In dit artikel beschrijven wij wat de aandachtspunten en mogelijkheden zijn in dat traject. Het is een complex traject, waarbij – mits goed doordacht – een reële tweede kans kan ontstaan.

De voorbereidingen

Allereerst bekijken we of een faillissement daadwerkelijk de enige optie is. In zijn algemeenheid luidt het advies om niet ‘hollend’ een faillissement is te gaan. Mogelijk dat sanering van schulden, met of zonder rechter, ook al voldoende perspectief op een gezonde toekomst biedt.

Als de beslissing van het aanvragen van het faillissement eenmaal genomen is, moet eerst worden bedacht of een doorstart wenselijk en reëel is. Zullen uw klanten na een doorstart weer bij u aankloppen? Is er voldoende financiering voor een doorstart? Maar ook de meer principiële vraag: wilt u dit bedrijf weer voeren? Ervan uitgaande dat het antwoord op deze vragen “ja” is, gaan we vanaf hier stapsgewijs met u aan de slag.

We maken een businesscase voor de bedrijfsvoering 2.0. Daarin is aandacht voor het personeel, de inventaris, de voorraad, de voertuigen, het onderhanden werk, de handelsnaam en merkrechten, licenties, et cetera. Wat zou u van een te benoemen curator willen overnemen en wat bent u bereid daarvoor te betalen? Hierbij moet ook rekening worden gehouden met rechten van derden, zoals het eigendomsvoorbehoud van leveranciers en bijvoorbeeld pandrechten van de bank. Van belang is de liquide positie in de gaten te houden voor de eerste maanden van de nieuwe bedrijfsvoering. Na een faillissement kunnen leveranciers bijvoorbeeld kortere betalingstermijnen eisen, terwijl uw nieuwe cashflow ook nog op gang moet komen. Het inventariseren en voorbereiden van een doorstart is een complex traject, waarbij goede advisering onmisbaar is.

We kijken hierbij ook naar de positie van het bestuur. Welke eventuele risico’s of financiële gevolgen spelen er? Zo gelden er in Nederland meldingsverplichtingen van betalingsonmacht aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. Als die verplichtingen niet correct worden nagekomen, dreigt bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast is het belangrijk om eventuele borgstellingen of rekening-courant schulden in kaart te brengen. Ook kijken we naar de positie van andere vennootschappen in het concern. Kunnen die blijven bestaan en wat zijn de gevolgen van de faillietverklaring van een dochter- of zustervennootschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de fiscale eenheid of de 403-verklaring. Tijdens de voorbereidingen kunnen we met u al een voorschot nemen op het door een curator uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek naar onder andere de oorzaken van het faillissement. Uiteraard dient de administratie volledig op orde te zijn.

Het aanvragen van het eigen faillissement

Als de voorbereidingsfase is afgerond, vragen we het faillissement aan. Dat gebeurt door het indienen van een verzoekschrift bij de Rechtbank, die vervolgens een zitting zal plannen. Van belang is het deugdelijk blijven informeren van de diverse stakeholders, zoals bijvoorbeeld uw bank. In deze fase is tijd erg belangrijk. Het gemaakte plan moet zo snel als mogelijk met de aan te stellen curator worden besproken. Een curator zal ook andere partijen benaderen om de interesse in een doorstart te onderzoeken. Een nadeel van het aanvragen van het faillissement is dan ook dat u het welslagen van de doorstart niet geheel in eigen hand heeft; daarvoor moet er overeenstemming met de curator ontstaan. Ook dat is een reden om niet ‘hollend’ een faillissement in te gaan. Mocht het niet anders kunnen, dan kunnen wij u stap voor stap begeleiden bij dit voor u ongetwijfeld zeer lastige traject. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Bijzonder Beheer Desk:

dirk-school-1353-280-350-280-280-350Naam: Dirk School
E-mail: school@bg.legal
Telefoon: (0)88 141 08 16

marc-heuvelmans-1378-280-350-280-280-350Naam: Marc Heuvelmans
E-mail: heuvelmans@bg.legal
Telefoon: (0)88 141 08 16

lisan-vermeer-1375-280-350-280-280-350Naam: Lisan Vermeer
E-mail: vermeer@bg.legal
Telefoon: (0)88 141 08 16