Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter

16 mrt 2023

Op 14 maart 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie als hamerstuk door de Eerste Kamer afgedaan en daarmee aangenomen. Deze wet, die naar verwachting in de loop van dit jaar wordt ingevoerd en in ieder geval voor 2 jaar zal gelden, stelt nadere eisen aan de turboliquidatie om misbruik hiervan te voorkomen.

Wat is turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een snelle manier om een onderneming te staken en de rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V., te ontbinden. Een turboliquidatie kan alleen uitgevoerd worden als de onderneming geen baten meer heeft. Dat betekent dat de onderneming geen activiteiten meer uitvoert en ook geen bezittingen/vermogen heeft. Een turboliquidatie wordt geëffectueerd door een besluit van de algemene vergadering. De rechtspersoon houdt na dit besluit direct op te bestaan en wordt uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bestuurders hoefden tot deze wet geen uitleg te geven over de turboliquidatie, in tegenstelling tot een situatie waarin de rechtspersoon wel over baten beschikt. In dat geval vindt er na de ontbinding nog een vereffening plaats door veelal de bestuurder. Deze moet hierover rekening en verantwoording afleggen, een plan van verdeling maken en dit plan openbaar maken. Overstijgen de schulden waarschijnlijk de baten, dan moet de vereffenaar het faillissement aanvragen en verloopt de vereffening van het vermogen van de rechtspersoon via de curator. Dit alles ter bescherming van de belangen van schuldeisers.

Schuldeisers van de geturboliquideerde rechtspersoon worden echter geconfronteerd met een schuldenaar die niet meer bestaat en blijven met lege handen achter, zonder dat er enige rekening en verantwoording wordt afgelegd. Zij kunnen wel juridische stappen ondernemen (o.a. de heropening van de vereffening verzoeken of het faillissement aanvragen), maar beschikken veelal niet over de daarvoor vereiste informatie. Bovendien moeten schuldeisers dan aanzienlijke kosten maken.

De Tijdelijke wet turboliquidatie maakt daar een einde aan door bestuurders te verplichten financiële verantwoording af te leggen over de turboliquidatie. Net op tijd, nu de wetgever verwacht dat er in de komende periode als gevolg van de corona-maatregelen en energiecrisis meer gebruik zal worden gemaakt van turboliquidatie.

Nadere eisen aan turboliquidatie

De nieuwe wet eist van bestuurders dat zij binnen 14 dagen na de turboliquidatie de volgende documenten deponeren bij de Kamer van Koophandel:

 1. een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;
 2. Een beschrijving van:
 3. de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
 4. indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en
 5. indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en
 6. de jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, voor zover deze nog niet openbaar zijn gemaakt terwijl daar wel een verplichting tot bestaat.

Zodra deze documenten zijn gedeponeerd, moeten bestuurders daar vervolgens schriftelijk mededeling van doen aan de schuldeisers van de rechtspersoon. Dit is een belangrijke ontwikkeling, want vaak kwamen schuldeisers pas een aantal maanden later achter de turboliquidatie. Door de invoering van dit vereiste kunnen schuldeisers eerder actie ondernemen als zij het niet eens zijn met de turboliquidatie. Onbetaald gebleven schuldeisers krijgen overigens ook een inzagerecht indien niet aan de deponeringsplicht is voldaan. Zij kunnen zich in dat geval wenden tot de kantonrechter voor een machtiging om de administratie (‘de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers’) van de geturboliquideerde rechtspersoon in te zien.

Sancties

Voldoen bestuurders niet aan de deponeringsverplichting dan plegen zij een economisch delict, wat bestraft kan worden met hechtenis van maximaal 6 maanden, een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (op moment van schrijven €22.500,-). Ook kan de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie aan bestuurders een bestuursverbod van maximaal 5 jaar opleggen, indien een bestuurder zich niet aan de regels houdt, één of meer schuldeisers aanmerkelijk benadeelt of in de twee jaar voorafgaand aan de turboliquidatie ten minste tweemaal eerder betrokken was bij een faillissement of turboliquidatie en hem hiervan een persoonlijk verwijt treft.

Conclusie

Met de invoering van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt de turboliquidatie met meer waarborgen voor schuldeisers omkleed. Schuldeisers dienen tijdig geïnformeerd te worden over de voorgenomen turboliquidatie, zodat zij tijdig actie kunnen ondernemen. Anderzijds betekent de wet voor ondernemers nadere stappen die zij moeten zetten en eisen waaraan zij moeten voldoen indien zij hun onderneming willen staken middels een turboliquidatie. Goed advies is gelet op de sancties en mogelijkheden van schuldeisers daarbij essentieel.

Denkt u na over de beëindiging van uw onderneming of wordt u geconfronteerd met een schuldenaar die de turboliquidatie heeft toegepast en heeft u vragen, neem dan contact op met een van de advocaten insolventierecht van BG.legal.

Tom Oerlemans nieuw

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer