Aanbestedingsrecht

Wat is het aanbestedingsrecht?

Onder aanbestedingsrecht wordt verstaan het geheel van regels die de overheid bij de inkoop van goederen in acht moet nemen. Het gaat daarbij niet alleen om de levering van producten maar ook om de inkoop van diensten en het realiseren van [bouw]werken.

Doel van het aanbestedingsrecht

De aanbestedingsregels zijn er om op basis van gelijke behandeling en transparantie op een zo objectief mogelijke wijze te komen tot de keuze van een marktpartij. Daarbij kan gekozen worden uit drie gunningscriteria: de beste prijs-kwaliteitverhouding, de laagste kosten berekend aan de hand van kosteneffectiviteit of de laagste prijs.

Kansen in en kennis van aanbestedingen

Aanbestedingen bieden kansen. Kansen voor aanbesteders om efficiënt tot inkoop van goederen te komen, kansen voor marktpartijen om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten.

Om die kansen te kunnen grijpen is kennis van het aanbestedingsrecht wel onontbeerlijk. Het aanbestedingsrecht is formeel en complex.

Aanbestedingswet 2012

De regelgeving voor het aanbesteden is vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit. Deze regelgeving wordt in de rechtspraak geïnterpreteerd en toegepast in concrete aanbestedingszaken.

Belangrijke onderwerpen bij aanbestedingen

Veel kwesties kunnen in aanbestedingszaken de revue passeren. Denk daarbij aan type en waarde van de opdracht, soort van procedure, het samenvoegen en opdelen van opdrachten en de wijze van specificeren van de opdracht. Ook van belang zijn zaken als inhoud van de aanbestedingsleidraad en inhoud en type contract na gunning. Er moet  ook worden stilgestaan bij vragen als de aan gegadigden en inschrijvers en aan offertes te stellen eisen zoals (geschiktheids)eisen en selectie- en gunningscriteria. Bijzondere aandacht verdienen ook onderwerpen als beslissingen inzake selectie en gunning, afbreken procedure, rechtsbescherming (denk daarbij ook aan de zogenaamde Alcatel-termijn en het wijzigen van een opdracht.

BG.legal biedt aanbestedingskansen

BG.legal ziet waar de kansen voor aanbesteders en marktpartijen bij aanbestedingen liggen. Dankzij onze kennis van en ervaring met aanbestedingen en het aanbestedingsrecht kunnen wij voor zowel aanbestedende diensten als gegadigden en inschrijvers van meerwaarde zijn. Hierbij kan gedacht worden aan advisering over alle voorkomende aanbestedingsrechtelijke vraagstukken, het begeleiden van aanbestedingsprocedures dan wel begeleiding bij het inschrijven op aanbestedingen tot het zo nodig voeren van procedures bij de rechter voor zowel eisende als verwerende partijen. Dit geldt ook voor vraagstukken die bij aanbestedingen een rol kunnen spelen zoals als inzake mededinging en staatssteun.

Voor op maat gesneden dienstverlening zie de aanbestedingsdesk.

Gerelateerde artikelen / blogs:

 • Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet? 5 mei 2021
 • Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II 22 april 2021
 • Onderbouwing van tarieven in sociaal domein 18 maart 2021
 • Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn 9 maart 2021
 • Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding 1 december 2020
 • Ook na aanbesteding is bestek leidend voor aanvang werk  9 november 2020
 • Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen 7 oktober 2020
 • Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria! 2 oktober 2020
 • Inschakelen onderaannemers na aanbesteding 10 september 2020
 • Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging 12 augustus 2020
 • Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit 16 juli 2020
 • Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten 18 juni 2020
 • Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel 4 mei 2020
 • Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd 23 april 2020
 • Proactief klagen in aanbesteding 1 november 2019
 • Update aanbestedingen 22 maart 2016
 • Fatale fout bij aanbesteding 12 mei 2015