Algemeen Bestuursrecht

Handhaving
Voor veel activiteiten is een omgevingsvergunning vereist. Gedacht kan worden aan het bouwen van een huis of gebruiken van een bepaald terrein. Bij het handelen zonder of in strijd met de verleende vergunning wordt vaak tot handhaving overgegaan. De overheid is belast met het verlenen van vergunningen maar ook met de controle op de naleving van die vergunningen. Indien zonder vergunning activiteiten plaatsvinden of men wel over een vergunning beschikt, maar die vergunning ontoereikend is voor die activiteit, kan de overheid een einde maken aan de illegale situatie door middel van handhaving. Eén van de instrumenten die de overheid daarvoor tot de beschikking heeft, betreft de dwangsom. Het handelen in strijd met een vergunning kan dus verstrekkende financiële gevolgen hebben. Bogaerts & Groenen advocaten heeft ruime ervaring op het gebeid van handhaving en staat overheden, ondernemingen, instellingen en particulieren bij in handhavingkwesties.

Openbaarheid van bestuur
Openbaarheid is van groot belang in het kader van een transparante besluitvorming. Overheden worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met verzoeken tot afgifte van documenten. Betrokkenen willen vaak weten wat zich heeft afgespeeld in de voorbereiding van bepaalde besluitvorming. De Wet openbaarheid van bestuur regelt in welke gevallen instellingen documenten dienen te ver-strekken en onder welke voorwaarden. Hoewel veel openbaar is, zijn diverse restricties verbonden aan die informatieverstrekking. De advocaten van ons kantoor staan veel verschillende partijen bij in het kader van openbaarheid van bestuur. Dat beperkt zich niet tot overheden, maar ook on-dernemingen en particulieren behoren tot de vaste klantenkring.