Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

11 apr 2022

Per 1 augustus 2022 treedt een nieuwe arbeidswet in werking. Deze wet heet de: Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Werknemers krijgen met deze wetswijziging (nog) meer bescherming in arbeidsvoorwaarden.

Het wetsvoorstel brengt een aantal vergaande wijzigingen teweeg in het Burgerlijk Wetboek. Wat zijn de gevolgen en aan welke verplichtingen moet u als werkgever voldoen?

Niet alle wijzigingen zijn even ingrijpend. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er geldt geen terugbetalingsplicht bij verplichte scholing;
 • Er moeten goede redenen zijn voor een verbod op nevenactiviteiten;
 • Er moet (bij oproepkrachten) een meer voorspelbaar werkpatroon worden gecreëerd.

Alle relevante wijzigingen bespreek ik hieronder.

De 7 belangrijkste wijzigingen voor werkgevers

1. Geen terugbetalingsverplichting bij verplichte scholing

Werknemers moeten soms opleidingen volgen om het werk waarvoor ze zijn aangenomen te kunnen blijven verrichten. Denk hierbij aan verplichte scholing in de zorg, in de advocatuur of een BHV-cursus.

Het doet zich voor dat werknemers kort na een studiecursus ontslag nemen en zij hun opgedane kennis inzetten bij een nieuwe werkgever. Dit kan worden voorkomen door een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.  Daarin wordt vastgelegd dat de werknemer in bepaalde gevallen de scholingskosten (gedeeltelijk) dient terug te betalen. Een werkgever kan op deze wijze voorkomen dat ze worden opgezadeld met de opleidingskosten van een werknemer die kort na afronding van de opleiding vertrekt.

Door de nieuwe wet is een studiekostenbeding niet meer geldig voor opleidingen die wettelijk of via de CAO verplicht zijn gesteld. Deze opleidingen moeten vanaf 1 augustus 2022 altijd kosteloos worden aangeboden door de werkgever. Ook moet de opleiding zoveel mogelijk tijdens werktijd worden gevolgd. De tijd die de werknemer aan de opleiding besteedt, wordt beschouwd als arbeidstijd.

Door deze wetswijziging zal elk beding waarbij noodzakelijke scholing door werknemer moet worden terugbetaald, nietig worden verklaard. Het studiekostenbeding, zoals dat thans vaak in Nederland wordt gebruikt, kan niet meer onverkort worden toegepast.

Voor studies, cursussen en opleidingen die niet verplicht zijn, blijft een studiekostenbeding mogelijk.

2. Goede reden voor een verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Met een nevenwerkzaamhedenbeding kunnen werknemers worden verboden om tijdens het dienstverband elders te werken. Dit beding gold tot voorheen voor iedere activiteit buiten werk.

Vanaf 1 augustus 2022 moet u als werkgever voor een verbod op nevenwerkzaamheden een objectieve rechtvaardiging hebben. U moet dus een goede reden hebben om nevenactiviteiten te verbieden. Een rechtvaardiging voor een verbod op nevenactiviteiten kan liggen in:

 • De vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
 • Het vermijden van belangenconflicten;
 • Het naleven van de Arbeidstijdenwetgeving.

Kunt u geen goede reden kan aanvoeren, dan is het beding nietig.

Het is niet noodzakelijk de objectieve reden(en) met zoveel woorden in het nevenwerkzaamhedenbeding te noemen. Indien de reden(en) niet in het beding zijn vastgelegd, dan kan de objectieve rechtvaardiging alsnog achteraf geven.

3. Uitbreiding van de informatieplicht voor werkgevers

Als werkgever dient u werknemers op tijd te informeren over arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan de precieze functie, het loon en het tijdstip van indiensttreding.

Deze informatieplicht wordt verder uitgebreid. Zo moet u werknemers informeren over:

 • De plek(ken) waar de arbeid wordt verricht;
 • Vakantie- en verlofregelingen;
 • De procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband;
 • De afzonderlijke bestanddelen van het loon zoals een bonus, de duur en voorwaarden van de proeftijd en een eventueel recht op scholing.

In de praktijk kunnen deze punten worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement.

4. Een voorspelbaar werkpatroon creëren

Als een groot deel van de arbeidstijd vooraf niet bekend is bij de werknemer, spreken we van een onvoorspelbaar werkpatroon. In dat geval dient u als werkgever de werknemers te vertellen op welke momenten zij kunnen worden verplicht om te werken.

Een werknemer mag arbeid buiten de referentiedagen en -uren altijd weigeren. Ook mag de werknemer arbeid weigeren als het verzoek (te) kort voorafgaand aan de arbeid is gedaan. In de meeste gevallen geldt dat een verzoek ten minste vier dagen van tevoren moet zijn gedaan.

Als de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht wel voorspelbaar zijn, moet u als werkgever uw  werknemers informeren over de duur van de normale arbeidstijd en over de regels met betrekking tot overwerk en overwerkvergoedingen.

Deze wetswijziging heeft vooral gevolgen voor oproepkrachten. Als werkgever moet u er dus meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te creëren.

5. Werknemers kunnen verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon kunnen binnenkort een verzoek indienen voor arbeid met meer voorspelbare en zekere tijden. Een vereiste hiervoor is dat de werknemer minimaal 26 weken in dienst is. Bovendien moet dergelijke arbeid wel beschikbaar zijn bij de werkgever.

Als werkgever bent u niet verplicht in te stemmen met het verzoek tot een zekerder werkpatroon. Als werkgever bent u wél verplicht op tijd schriftelijk en gemotiveerd te reageren. Een reactie moet in de regel binnen één maand na het verzoek worden gegeven. Als u  niet of niet op tijd reageert, dan wordt het verzoek van de werknemer toegewezen.

6. EU-detachering

Als u als werkgever werknemers naar een andere EU-lidstaat wil detacheren, dan moet de werknemer vóór aanvang van de detachering op de hoogte worden gebracht van het loon dat hij zal verdienen.  Ook de regelingen over de vergoeding van reis-, verblijf- en maaltijdkosten moeten voor vertrek bekend zijn bij de werknemer.

7. Opzegverbod en benadelingsverbod

In de nieuwe wetgeving is een extra bescherming voor werknemers opgenomen. Als  werknemers zich op bovengenoemde rechten  beroepen, mogen zij niet om die reden worden ontslagen. Ook mogen werknemers hierdoor niet nadelig worden behandelen.

Wat betekent de nieuwe arbeidswetgeving voor mij?

Uit bovenstaande blijkt dat er een hoop wetswijzigingen op werkgevers afkomen. Ik raad aan  arbeidsovereenkomsten en/of personeelsreglementen hierop aan te passen.

Wilt u specifiek weten wat deze veranderingen voor uw onderneming of positie betekenen? Of heeft u vragen naar aanleiding van een bepaalde wijziging? Neem dan gerust contact op met mij [Marlies Hol]. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij BG.legal in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Marlies Hol

 

  Een zorginstelling kan ook besluiten geen behandelingsovereenkomst aan te gaan
  Lees meer
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Psychische klachten zorgmedewerker
  Lees meer
  Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
  Lees meer
  Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis
  Lees meer
  Verplichte digitalisatie van gegevensuitwisseling in de zorg
  Lees meer
  Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje
  Lees meer
  Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
  Lees meer
  Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder
  Lees meer
  Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld?
  Lees meer
  Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Heeft het ziekenhuis patiënte wel voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van de chemokuur?
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Zorg om inzet AI in de zorg
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Medische behandeling met risico’s
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Gevolgen gemiste diagnose kanker
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Wat is vervangende toestemming medische behandeling?
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Meer transparantie bij zorginkoop is noodzakelijk
  Lees meer
  Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
  Lees meer
  Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
  Lees meer
  Aanrijding in zorginstelling, wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  De Governancecode Zorg 2022
  Lees meer
  Successful webinar 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES
  Lees meer
  Val van operatietafel
  Lees meer
  Zorgverzekeraar moet dooronderhandelen én betaalovereenkomst sluiten
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Philips apneu apparaten
  Lees meer
  Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2
  Lees meer
  AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
  Lees meer
  Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Geen boete voor hogeschool na val van student
  Lees meer
  Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
  Lees meer
  Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd
  Lees meer
  Bestuurder of niet?
  Lees meer
  Confettikanon ontploft in winkel
  Lees meer
  Vacature student-stage
  Lees meer
  Immateriële schadevergoeding bij schending privacy
  Lees meer
  Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
  Lees meer
  Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
  Lees meer
  Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
  Lees meer
  Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
  Lees meer
  Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
  Lees meer
  Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
  Lees meer
  Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
  Lees meer
  In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
  Lees meer
  Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
  Lees meer
  Succesvol webinar AI in de Zorg
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
  Lees meer
  Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
  Lees meer
  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
  Lees meer
  Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
  Lees meer
  Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
  Lees meer
  Loonstop wegens niet-werken door corona
  Lees meer
  Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
  Lees meer
  Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
  Lees meer
  Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
  Lees meer
  Reminder actie- en aandachtspunten WAB
  Lees meer
  Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
  Lees meer
  Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
  Lees meer
  Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Reorganisatie in coronatijd
  Lees meer
  Reorganisatie
  Lees meer
  Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
  Lees meer
  Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
  Lees meer
  Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
  Lees meer
  De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
  Lees meer
  Update: meer aanbestedingen in de zorg
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
  Lees meer
  Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  De normalisering van het ambtenarenrecht
  Lees meer
  Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
  Lees meer
  WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
  Lees meer
  Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
  Lees meer
  Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
  Lees meer
  Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
  Lees meer
  Arbeidsrecht
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  BG.zorg
  Lees meer