Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig

05 okt 2020

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft in een vijftal zaken uitspraak gedaan. De rechter oordeelt dat het beleid van de zorgkantoren voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is, in ieder geval voor het jaar 2021. De voorzieningenrechter verbiedt de zorgkantoren de inkoopprocedures voort te zetten. Dit verbod geldt niet als de zorgkantoren alsnog kunnen aantonen dat met de gehanteerde tarieven wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Zolang daarvan geen sprake is moeten de zorgkantoren minimaal het tarief hanteren dat in 2020 is toegepast.

Standpunt zorgaanbieders

Een groot aantal aanbieders van verschillende soorten langdurige zorg maakt bezwaar tegen de wijze waarop de zorgkantoren het nieuwe inkoopbeleid hebben vormgegeven. Dit met name waar het de geboden tarieven betreft. Deze tarieven zouden aldus de zorgaanbieders, niet reëel en niet kostendekkend zijn. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de verschillen tussen zorgaanbieders in de Wlz [Wet langdurige zorg).

zorg
Standpunt zorgkantoren

De zorgkantoren op hun beurt wijzen op de uitdagingen waar zij voor staan en op hun taakstelling. Zij vinden dat de geboden tarieven ruim voldoende om goede zorg te kunnen leveren. De zorgkantoren vinden de tarieven rechtmatig.

Aanbestedingsbeginselen van toepassing

De rechter stelt voorop dat de vijf zorgkantoren verplicht zijn om bij de uitvoering van de inkoopprocedures de aanbestedingsbeginselen zoals het transparantiebeginsel in acht te nemen. Dit betekent dat bij de inkoop van zorg reële tarieven moeten worden vergoed. Het transparantiebeginsel betekent dat de zorgkantoren op controleerbare wijze moeten motiveren waarom zij menen dat sprake is van reële tarieven.

De zorgkantoren stellen dat de door hen geboden tarieven voldoende en rechtmatig op het feit dat de NZa [Nederlandse Zorgautoriteit] maximumtarieven heeft vastgesteld. De zorgkantoren zeggen dat de voorgestelde tarieven geen grote koerswijziging met zich meebrengen. Verder wijzen de zorgkantoren erop dat er zorgaanbieders zijn die met andere zorgkantoren hebben gecontracteerd voor nog lagere tarieven.

Oordeel rechter: geen onderbouwing reële tarieven

De rechter oordeelt dat de zorgkantoren geen controleerbare onderbouwing geven dat er reële tarieven worden gehanteerd. De voorzieningenrechter volgt het standpunt van de zorgaanbieders    dat de vijf zorgkantoren per sector hadden moeten bekijken wat haalbaar is qua tarifering. De zorgkantoren hadden ook moeten kijken of het vastgestelde maximumtarief zich ervoor leent om daarop een korting toe te passen. De rechtbank overweegt dat het beleid alleen door de zorgkantoren kan worden vastgesteld op basis van deugdelijk onderzoek. Dit hebben de vijf zorgkantoren volgens de rechter nagelaten.

Rik Wevers

 

  Contact

   Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
   Lees meer
   Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
   Lees meer
   Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
   Lees meer
   Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
   Lees meer
   Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
   Lees meer
   Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
   Lees meer
   Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
   Lees meer
   Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
   Lees meer
   Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
   Lees meer
   In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
   Lees meer
   Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
   Lees meer
   Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
   Lees meer
   Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
   Lees meer
   Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Werken met kennismigranten?
   Lees meer
   Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
   Lees meer
   Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
   Lees meer
   Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
   Lees meer
   Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
   Lees meer
   Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
   Lees meer
   Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
   Lees meer
   EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
   Lees meer
   Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
   Lees meer
   Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
   Lees meer
   Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
   Lees meer
   Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
   Lees meer
   Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
   Lees meer
   Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
   Lees meer
   Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
   Lees meer
   Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
   Lees meer
   Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
   Lees meer
   AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
   Lees meer
   Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
   Lees meer
   Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
   Lees meer
   Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
   Lees meer
   Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
   Lees meer
   Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
   Lees meer
   Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
   Lees meer
   Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
   Lees meer
   Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
   Lees meer
   Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
   Lees meer
   Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
   Lees meer
   Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
   Lees meer
   Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
   Lees meer
   Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
   Lees meer
   Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
   Lees meer
   Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel
   Lees meer
   Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
   Lees meer
   Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
   Lees meer
   Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
   Lees meer
   De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
   Lees meer
   Update: meer aanbestedingen in de zorg
   Lees meer
   De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
   Lees meer
   Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
   Lees meer
   Proactief klagen in aanbesteding
   Lees meer
   Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
   Lees meer
   Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   Aanbestedingsdesk
   Lees meer
   BG.zorg
   Lees meer