Bijzonder Bestuursrecht

Winkeltijden
De Winkeltijdenwet regelt kort gezegd de zondagopenstelling van winkels, veelal supermarkten. De afgelopen jaren heeft de zondagopenstelling in de politieke belangstellingen gestaan. Met name omdat steeds meer winkeliers gebruik willen maken van de mogelijkheid om op zondag de deuren te openen. Gezien de grote financiële belangen van ondernemers ten aanzien van zon-dagopenstelling, wordt met regelmaat geprocedeerd over het al dan niet krijgen van ontheffing om op zondag de deuren te mogen openen. Het aanbod van ontheffingen is vaak aanzienlijk kleiner dan de vraag. Bogaerts & Groenen advocaten adviseert een groot aantal supermarkten op het gebied van de Winkeltijdenwet. Ook staan de advocaten vaak supermarkten bij in het kader van procedures naar aanleiding van het al dan niet verkrijgen van een ontheffing. Ook overheden behoren tot de vaste klantenkring.

Privacy
Overheden en ondernemers krijgen vaak te maken met privacywetging. Gedacht kan worden aan het personeels- of klantenbestand. De wijze waarop met deze en andere privacy gevoelige gegevens moet worden omgegaan is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze wet is be-paald wanneer, wie, in welke gevallen gegevens moet afstaan of kan inzien. Bogaerts & Groenen advocaten kantoor heeft een aantal gespecialiseerde advocaten in huis die met regelmaat adviseren en zonodig procederen over privacyvraagstukken.

Pacht
Pacht is een overeenkomst waarbij een stuk grond door de eigenaar (verpachter) wordt verhuurd aan een ander, de pachter. De voorheen geldende Pachtwet is inmiddels vervangen en de regels omtrent pacht zijn nu in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Bogaerts & Groenen advocaten adviseert met regelmaat over pachtvraagstukken, waaronder begrepen het uitvoeringbesluit pacht. De advocaten onderhouden goede contacten met diverse deskundigen die over de niet-juridische aspecten kunnen adviseren.

Subsidie
Subsidies zijn voor diverse instellingen van groot belang. Sommige instellingen zijn grotendeels afhankelijk van subsidies. Het wijzigen of stopzetten heeft directe consequenties voor de levens-vatbaarheid van die instellingen. De belangstelling ten aanzien van subsidies neemt steeds verder toe en ook de rechtspraak ontwikkelt zich snel. Bogaerts & Groenen advocaten heeft een aantal advocaten dat zich heeft gespecialiseerd in subsidievraagstukken. Veelal adviseert het kantoor zorginstellingen omtrent subsidies, maar ook overheden en commerciële ondernemingen. Niet alleen ten aanzien van wijzigingen of het stopzetten van subsidies, ook ten aanzien van de aanvraag van een subsidie wordt geregeld geadviseerd en geprocedeerd.

Zorg
Gezondheidsrecht neemt een steeds belangrijkere rol in binnen de samenleving. Het gezondheids-recht omvat alle rechtsregels die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Daarbij spelen diverse rechtsgebieden een rol: burgerlijk recht, arbeidsrecht, bestuurs-, straf- en tuchtrecht. Diverse zorg-instellingen behoren alle lange tijd tot de vaste klantenkring van ons kantoor. De advocaten van Bogaerts & Groenen adviseren en procederen op een breed gebied en in het bijzonder op het gebied van bestuurlijk gezondheidsrecht, medische aansprakelijkheid en letselschade.