De taalkundige uitleg van de Earn-Out

01 aug 2019

Als een bedrijf verkocht wordt, moet een koopprijs betaald worden. Professionele adviseurs bepalen doorgaans de waarde van de aandelen. Soms is een deel van de koopprijs afhankelijk van toekomstige prestaties. Dan biedt een earn-out clausule uitkomst. Daarin leggen partijen vast onder welke voorwaarden op welke momenten er een bedrag betaald moet worden. Vaak wordt een deel van de koopprijs bij levering van de aandelen betaald en een deel later. Na de verkoop heeft de verkoper geen invloed meer op de prestaties van de onderneming. Daarom moet de verkoper de formulering van de earn-out zorgvuldig kiezen.

Zorgvuldig formuleren

Dat bleek onlangs ook in een arrest van het Gerechtshof Amsterdam. Ingenium was met anderen aandeelhouder van de onderneming Buckaroo. Dit is een aanbieder van online betaaldiensten en geautomatiseerde incassodiensten. Intrum Justitia had interesse in die aandelen om de diensten van Buckaroo toe te kunnen voegen aan de diensten van Intrum. Intrum werkt internationaal in 20 landen. Dit was een kans om Buckaroo internationaal op de kaart te kunnen zetten. De koopprijs kwam niet eenvoudig tot stand. Partijen kozen voor een lage betaling ineens en een earn-out in de toekomst.

Afspraken

Partijen sloten een aparte earn-out overeenkomst. Daarin legden ze vast dat Intrum Justitia vrij was het beleid bij Buckaroo te bepalen. Dat hoefde niet gericht te zijn op betalingen onder de earn-out regeling. Wel moest Intrum justitia de bepalingen van de “commercial agreement” in acht nemen. Dat was een bijlage bij de earn-out overeenkomst waarin beleidsvoornemens opgenomen waren. Het ging er dan vooral om dat Buckaroo geïntegreerd zou worden in de Intrum organisatie. Haar diensten werden zodoende opgenomen in het dienstenpakket van Intrum. Zo zou Buckaroo haar entree in Europa maken. Intrum justitia kende dat beleidsvoornemen, maar had het niet onderschreven.

Interpretatie

Gaandeweg bleek dat Indigium geen earn-out betaald kreeg. Dat kwam omdat het beleid van Buckaroo afweek van de voornemens, althans dat vond Indigium. Intrum zou daarmee in strijd gehandeld hebben met de verplichtingen uit de “commercial agreement”. Dat rechtvaardigde volgens Indigium een vordering tot schadevergoeding. De rechtbank dacht daar anders over. Die legde de overeenkomsten taalkundig uit. De verplichting van Intrum om voor de earn-out te zorgen, bestond simpelweg niet.

Hoger beroep

In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof Amsterdam nagenoeg hetzelfde. Onder normale omstandigheden “komt het bij de uitleg van een overeenkomst aan op de vraag welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de desbetreffende bepalingen mochten toekennen en hetgeen ze redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”[1]. Zowel Indigium als Intrum Justitia zijn professionele partijen. Ze hadden zich bovendien laten bijstaan door deskundige adviseurs. Ook hield de overeenkomst ook een zogenaamde “entire agreement clause” in. Dat betekent dat wat er in staat, de volledige overeenkomst tussen partijen is.

Taalkundige uitleg

Volgens het hof lag het daarom meest voor de hand dat voor de uitleg van de overeenkomsten een taalkundige uitleg gehanteerd wordt. Weliswaar moest Intrum Justitia rekening houden met de belangen van Buckaroo en haar beleidsvoornemens, tegelijk stond het haar vrij het beleid bij Buckaroo zelf in alle vrijheid te bepalen. Daar ging het mis. Het hof kon daar onmogelijk een verplichting van Intrum Justitia in lezen tot het werkelijk ten uitvoer leggen van die beleidsvoornemens. Om die reden ging het hof aan de vordering van Indigium voorbij. Hij bekrachtigde hij het vonnis van de rechtbank.

Conclusie

Dit arrest leert opnieuw dat het bij het formuleren van een contract aankomt op een zorgvuldige woordkeuze. Dat geldt eens te meer als de partijen bij een overeenkomst zich bedienen van juridische bijstand. Normaal bieden de omstandigheden van het geval en de Haviltex-maatstaf nog uitkomst als een contract voor meerdere uitleg vatbaar is. Dat schuift dan op richting een taalkundige uitleg als er deskundige adviseurs bij betrokken zijn. Die taalkundige uitleg laat veel minder ruimte voor interpretatie. Hoe meer onduidelijkheden, des te meer risico voor de partij die het van de uitleg van een overeenkomst moet hebben.

[1] Dit wordt het Haviltex-criterium genoemd, naar het gelijknamige arrest van de Hoge Raad van 13 maart 1981 (NJ 1981-635)

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement
  Lees meer
  Externe aansprakelijkheid bestuurder
  Lees meer
  Interne aansprakelijkheid bestuurder
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Ingrijpende wijziging regels voor distributieovereenkomsten per 1 juni 2022
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Fusies en overnames
  Lees meer
  Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  Participaties
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Het verpandingsverbod wordt afgeschaft
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Het “Corona-verweer”
  Lees meer
  Slaafse nabootsing
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  BKR en het recht om vergeten te worden
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Incasso
  Lees meer
  Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Commercial Litigation
  Lees meer
  Procesrecht
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Goederenrecht
  Lees meer
  Verbintenissenrecht
  Lees meer
  Contractuele aansprakelijkheid
  Lees meer
  Fusies
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Onrechtmatige daad
  Lees meer
  Erfdienstbaarheden
  Lees meer
  Algemene voorwaarden
  Lees meer
  Distributie
  Lees meer
  Agentuur
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Financiering en zekerheden
  Lees meer
  Due Diligence
  Lees meer
  Pandrecht
  Lees meer
  Hypotheekrecht
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer