Deel 2: de Omgevingsvisie

03 feb 2022

Een blogreeks over de Omgevingswet

Omgevingswet: wat staat ons te wachten?

Op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 treedt [voor zover nu bekend] de Omgevingswet [‘Ow’] in werking. Deze Omgevingswet heeft een grote impact op iedereen. Niet alleen overheden worden geconfronteerd met de gevolgen van deze nieuwe wet, maar ook bedrijven die activiteiten verrichten en eenieder die te maken krijgt met regels over de ‘fysieke leefomgeving’.

In de vorige blog heb ik een de stelselherziening van de Omgevingswet toegelicht. In deze blog ga ik in op het eerste kerninstrument van de Omgevingswet: de Omgevingsvisie.

I. Zes kerninstrumenten

De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten voor het gebruiken en beschermen van de fysieke leefomgeving. Deze zes kerninstrumenten zijn:

 • De Omgevingsvisie
 • Het Programma
 • Decentrale regels
 • Algemene rijksregels
 • De Omgevingsvergunning
 • Het Projectbesluit

In de Omgevingswet is de omgevingsvisie geregeld in afdeling 3.1.

II. De omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is het best vergelijkbaar met de Structuurvisie zoals die nu bekend is, maar er zijn enkele verschillen. De omgevingsvisie een integrale langetermijnvisie is van een bestuursorgaan voor de hele fysieke leefomgeving van het grondgebied. De fysieke leefomgeving bevat meer elementen dan de structuurvisie bevat. Daarnaast speelt participatie een belangrijke rol.

De visie is verplicht voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Op iedere bestuurslaag wordt dus een Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie bevat regels die het bestuursorgaan binden. Dat betekent overigens niet dat de provinciale omgevingsvisie bindend is voor de gemeente bij het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Maar er moet wel rekening worden gehouden met de hogere visies.

De Omgevingsvisie visie bevat geen regels die burgers binden. Het is meer een strategisch document. Het bevat regels over de hele breedte van de fysieke leefomgeving, dus ook cultureel erfgoed, infrastructuur, milieu, landschap etc. In de vorige blog is al uiteengezet dat de fysieke leefomgeving een breder begrip is dan het ruimtelijk ordeningsbegrip zoals we dat nu kunnen uit artikel 3.1. Wro.

III. Wat moet er in de omgevingsvisie staan?

De omgevingsvisie moet een aantal elementen bevatten:

a) Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;

b) De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied;

c) De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.

Uit deze elementen volgt dat de Omgevingsvisie een algemener karakter heeft dan bijvoorbeeld het Omgevingsplan, vergelijkbaar met het huidige bestemmingsplan. Dat overigens wél voor de burger bindende normen bevat. De omgevingsvisie bevat dus integrale visie op meer strategisch niveau. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat een programma nodig is om een bepaald deel van het beleid te behalen of er kan worden aangegeven met welke maatregelen bepaalde omgevingswaarden moet worden bereikt. Die omgevingswaarden komen dan weer terug in onder meer het Omgevingsplan.

IV. Wat is voor de praktijk van belang?

Voor de praktijk is de Omgevingsvisie een belangrijk instrument. In de Omgevingswet is namelijk bepaald dat, bijvoorbeeld bij het opstellen van het Omgevingsplan, rekening moet worden gehouden met de Omgevingsvisie. Het moet in overeenstemming zijn met die visie. Indien dat niet het geval is, vereist dat een goede toelichting. Het staat dus aan de basis van het Omgevingsplan.

Participatie bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie vormt een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie moet dan ook terugkomen op welke wijze participatie heeft plaatsgevonden. De wijze van participatie is vormvrij maar de Omgevingswet stelt wel enkele eisen. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zullen dus meer of actiever bij de voorprocedure worden betrokken dan nu het geval is. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie en ideeën voor ontwikkelingen inbrengen. Ook kunnen ze meedenken over het te voeren beleid.

Eenieder kan tegen de omgevingsvisie een zienswijze indienen en de Omgevingsvisie wordt voorbereid via afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar of beroep is niet mogelijk. Maar via de zogenoemde ‘exceptieve toets’ kan de Omgevingsvisie toch aan de orde worden gesteld in een procedure. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er beroep wordt ingesteld tegen de vaststelling van het Omgevingsplan.

BG.legal zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Heeft u een vraag over de Omgevingsvisie? Neem u dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Rutger Boogers,
Advocaat omgevingsrecht
‘s-Hertogenbosch

Rutger Boogers

 

  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Het Omgevingsplan
  Lees meer
  Algemene rijksregels en decentrale regels
  Lees meer
  Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete
  Lees meer
  De gevolgen van te groot bouwen?
  Lees meer
  De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten
  Lees meer
  Doelen van de Omgevingswet
  Lees meer
  Arbeidsmigranten in het nieuws
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  
  Lees meer
  Bezwaar tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur kan lonen
  Lees meer
  Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting
  Lees meer
  Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?
  Lees meer
  Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?
  Lees meer
  Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend
  Lees meer
  Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel?
  Lees meer
  Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!
  Lees meer
  Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst
  Lees meer
  Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
  Lees meer
  BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!
  Lees meer
  Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
  Lees meer
  Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland
  Lees meer
  Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
  Lees meer
  Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
  Lees meer
  Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
  Lees meer
  Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
  Lees meer
  Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
  Lees meer
  Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
  Lees meer
  Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
  Lees meer
  (Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
  Lees meer
  Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
  Lees meer
  Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
  Lees meer
  Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
  Lees meer
  Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
  Lees meer
  Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
  Lees meer
  Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
  Lees meer
  Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
  Lees meer
  Succesvol webinar Huisvesting Arbeidsmigranten
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
  Lees meer
  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
  Lees meer
  VACATURE Juridisch medewerker / advocaat-stagiaire Vastgoedrecht
  Lees meer
  Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
  Lees meer
  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
  Lees meer
  Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
  Lees meer
  Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!
  Lees meer
  Inspraak verplicht bij natuurvergunning
  Lees meer
  Als een vis in het water
  Lees meer
  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
  Lees meer
  Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Transformatie van kantoren naar woningen
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
  Lees meer
  De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
  Lees meer
  Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
  Lees meer
  Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Weet bij nieuwbouw van de BENG!
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
  Lees meer
  Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
  Lees meer
  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  Lees meer
  Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
  Lees meer
  Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
  Lees meer
  Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        
  Lees meer
  Kruimelgevallenregeling
  Lees meer
  Overmacht in de bouw door corona
  Lees meer
  Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
  Lees meer
  Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
  Lees meer
  De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Exoneratiebeding vernietigbaar?
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer
  BG.vastgoed & Omgeving
  Lees meer
  Vastgoed
  Lees meer
  Omgevingsrecht
  Lees meer