Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming

23 sep 2022

Aldus de rechtbank Rotterdam in de uitspraak van 24 augustus 2022.

Waar gaat het over?

De Mededingingswet (Mw) stelt regels ten aanzien van kartels, misbruik van een economische machtspositie en concentraties van ondernemingen. De Mededingingswet geldt voor alle ondernemingen en verenigingen van ondernemers die actief zijn op de Nederlandse markt. De Mededingingswet is in beginsel op alle sectoren van de economie van toepassing.

Een onderneming is elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Elke activiteit die bestaat in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt, vormt een economische activiteit tenzij het activiteiten in het kader van de uitoefening van bevoegdheden van openbaar gezag betreft. Deze laatstgenoemde activiteiten hebben geen economisch karakter.

In deze rechtszaak is de eisende partij de mening toegedaan dat de derde-partij zijnde een drinkwaterbedrijf, misbruik maakt van een economische machtpositie en daarmee de Mw overtreedt door haar afnemers een bedrag van € 1,50 in rekening te brengen voor de toezending van een drinkwaterfactuur per post.

Drinkwaterbedrijven zijn volgens de rechtbank Rotterdam (en terzijde, ook de ACM) echter geen ondernemingen in de zin van de Mw. Op grond van de Drinkwaterwet is ieder regionaal drinkwaterbedrijf verplicht en (exclusief) bevoegd om in het algemeen belang van de volksgezondheid drinkwater te leveren in het aan het drinkwaterbedrijf exclusief toegewezen gebied.

Overweging rechtbank

De rechtbank overweegt: “Voor zover drinkwaterbedrijven zorgdragen voor de openbare watervoorziening oefenen zij aldus een dienst van algemeen belang uit. Nu enkel het daartoe aangewezen waterleidingbedrijf drinkwater kan leveren in het voor zijn bedrijf vastgestelde distributiegebied, is van marktwerking in Nederland voor drinkwater geen sprake en oefenen drinkwaterbedrijven, waaronder [naam derde-partij], in zoverre geen economische activiteit uit en gelden zij om die reden niet als onderneming in de zin van de Mw."

Verweerder in deze procedure de ACM is aldus de rechtbank, terecht tot de conclusie gekomen dat de drinkwatervoorziening geen economische activiteit is waarop de mededingingsregels van toepassing zijn.

Vandaar dus de conclusie dat drinkwaterbedrijven geen ondernemingen zijn. Althans dat in de zin van de Mededingingswet niet zijn.

Rik Wevers 2

Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer
Het Omgevingsplan
Lees meer
Algemene rijksregels en decentrale regels
Lees meer
Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete
Lees meer
De gevolgen van te groot bouwen?
Lees meer
De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten
Lees meer
Doelen van de Omgevingswet
Lees meer
Arbeidsmigranten in het nieuws
Lees meer
De Omgevingsvisie
Lees meer
Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  
Lees meer
Bezwaar tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur kan lonen
Lees meer
Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting
Lees meer
Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?
Lees meer
Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?
Lees meer
Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend
Lees meer
Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel?
Lees meer
Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!
Lees meer
Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst
Lees meer
Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
Lees meer
BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!
Lees meer
Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland
Lees meer
Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
Lees meer
Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
Lees meer
Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
Lees meer
Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
Lees meer
Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
Lees meer
Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
Lees meer
Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
Lees meer
(Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten
Lees meer
De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
Lees meer
Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector
Lees meer
Huur en aanbesteden
Lees meer
Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
Lees meer
Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
Lees meer
Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
Lees meer
Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
Lees meer
De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
Lees meer
Deel 2: de Omgevingsvisie
Lees meer
WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
Lees meer
Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
Lees meer
Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
Lees meer
Nieuwe partner bij BG.legal
Lees meer
Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
Lees meer
Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
Lees meer
Succesvol webinar Huisvesting Arbeidsmigranten
Lees meer
Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
Lees meer
Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
Lees meer
Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
Lees meer
VACATURE Juridisch medewerker / advocaat-stagiaire Vastgoedrecht
Lees meer
Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
Lees meer
Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
Lees meer
Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
Lees meer
Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
Lees meer
Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
Lees meer
Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!
Lees meer
Inspraak verplicht bij natuurvergunning
Lees meer
Als een vis in het water
Lees meer
Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
Lees meer
Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
Lees meer
Transformatie van kantoren naar woningen
Lees meer
Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
Lees meer
Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
Lees meer
De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
Lees meer
Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
Lees meer
Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
Lees meer
Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
Lees meer
Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
Lees meer
Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
Lees meer
Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
Lees meer
Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
Lees meer
Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
Lees meer
Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
Lees meer
Huurkorting vanwege corona toegewezen!
Lees meer
Weet bij nieuwbouw van de BENG!
Lees meer
Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
Lees meer
Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
Lees meer
Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
Lees meer
Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
Lees meer
Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
Lees meer
Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
Lees meer
Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
Lees meer
Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
Lees meer
Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
Lees meer
Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
Lees meer
Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
Lees meer
Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
Lees meer
Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
Lees meer
Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
Lees meer
Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
Lees meer
Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
Lees meer
Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
Lees meer
De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
Lees meer
Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        
Lees meer
Kruimelgevallenregeling
Lees meer
Overmacht in de bouw door corona
Lees meer
Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
Lees meer
Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
Lees meer
De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
Lees meer
Afgelasting evenement door Coronavirus: Is gemeente aansprakelijk?
Lees meer
Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
Lees meer
Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
Lees meer
Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
Lees meer
Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
Lees meer
Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
Lees meer
Exoneratiebeding vernietigbaar?
Lees meer
Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
Lees meer
Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
Lees meer
Aanpak oneerlijke handelspraktijken in de Food
Lees meer
Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
Lees meer
Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
BG.vastgoed & Omgeving
Lees meer
Vastgoed
Lees meer
Koop
Lees meer
Overheidsaansprakelijkheid
Lees meer
Omgevingsrecht
Lees meer
Bouwrecht
Lees meer
Mededingingsrecht
Lees meer