Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie

02 aug 2019
Inleiding

Met de nodige regelmaat wordt in het omgevingsrecht een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Denk hierbij aan de situatie dat een burger of bedrijf een bouwwerk wil bouwen en overlegt met een ambtenaar van de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente om te vragen of het bouwen vergunningplichtig is. Deze ambtenaar zegt toe dat het bouwwerk vergunningvrij kan worden gebouwd. Na de bouw van het bouwwerk blijkt achteraf dat er helemaal geen sprake is van een vergunningvrij bouwwerk en wordt er door de gemeente een handhavingsbesluit genomen. Burgers of bedrijven zullen zich in zo’n situatie willen beroepen op het vertrouwensbeginsel.

Een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel bleek in de praktijk echter vaak onmogelijk. Vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) luidde:

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is in ieder geval vereist dat een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging is gedaan door een daartoe bevoegde persoon die bij de betrokkene gerechtvaardigde verwachtingen heeft gewekt.”

Een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel lukte vaak niet omdat toezeggingen niet waren gedaan door een daartoe bevoegde persoon en ook bleken toezeggingen vaak niet ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk genoeg.

Nieuwe lijn van de Afdeling

De Afdeling heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gewezen, waarin de Afdeling afwijkt van dit strenge criterium. Een beroep op het vertrouwensbeginsel moet vanaf nu beoordeeld worden aan de hand van het volgende stappenplan:

 1. Is er sprake van een toezegging?
 2. Kan de toezegging aan het bevoegde orgaan worden toegerekend?
 3. Wat is de betekenis van het opgewekte vertrouwen bij de uitoefening van de betreffende bevoegdheid?
Wanneer is er sprake van een toezegging?

Of er sprake is van een toezegging is niet beperkt tot uitlatingen van het bestuursorgaan, maar dit kan ook besloten liggen in diens gedragingen. Er is hierbij vooral van belang hoe de uiting of gedraging op een ‘redelijk denkend burger’ overkomt. In situaties waarbij er slechts algemeen wordt voorgelicht of door het bestuursorgaan uitdrukkelijk een voorbehoud wordt gemaakt, is er geen sprake van een toezegging. Ook moet de burger te goeder trouw zijn.

Wanneer kan de toezegging worden toegerekend?

Of de toezegging is gedaan door een daartoe bevoegde persoon is minder van belang. Ook hierbij is het perspectief van de burger leidend. Als de burger op goede gronden mocht veronderstellen dat degene die de toezegging heeft gedaan dit namens het bevoegde orgaan deed, dan kan de toezegging ook aan het bevoegde orgaan worden toegerekend. Ambtenaren die op hun rechtsgebied een toezegging doen kunnen nu sneller aan het bevoegde orgaan worden toegerekend.

Wat is de betekenis van het opgewekte vertrouwen?

Er blijven zich situaties voordoen, waarbij een beroep op het vertrouwensbeginsel niet wordt gehonoreerd omdat er andere belangen kunnen zijn die zwaarder wegen dan een beroep op het vertrouwensbeginsel. Denk hierbij aan het algemeen belang en  belangen van derden.

Recente rechtspraak en de gevolgen voor de praktijk

In enkele recente uitspraken heeft de Afdeling het nieuw ontwikkelde stappenplan verder in gebruik genomen. In een uitspraak van 5 juni 2019 oordeelde de Afdeling dat toezeggingen gedaan door baliemedewerkers – nu die medewerkers slechts algemene informatie behoren te verstrekken – niet aan het bevoegde orgaan kunnen worden toegerekend. Aan de kwalificatie van een toezegging werd overigens wel voldaan.

In een uitspraak van 10 juli 2019 ging het om de belangen van derden bij het honoreren van een beroep op het vertrouwensbeginsel. De Afdeling oordeelde dat in de onderhavige situatie de verzoeker om handhaving onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij zodanige overlast ervoer dat zijn belangen zwaarder moeten wegen dan het belang van de overtreder bij het beroep op het vertrouwensbeginsel.

Interessant is de uitspraak van de Afdeling van 25 juli 2019, waarin het ging om het langdurig stilzitten van het bevoegd orgaan bij een illegale situatie. Zoals aangegeven is sinds de uitspraak van 29 mei 2019 een daadwerkelijke toezegging niet vereist. De toezegging kan besloten liggen in gedragingen. De Afdeling kwam tot het oordeel dat het enkele feit dat het bevoegde orgaan bekend was met de overtreding en daar gedurende lange tijd niet handhavend heeft opgetreden, betekent niet dat de indruk is gewekt om in de toekomst niet handhavend op te treden.

Een greep uit de recente jurisprudentie laat zien dat de invulling van het nieuwe stappenplan van meet af aan volop in ontwikkeling is. Duidelijk is dat de Afdeling een kentering heeft beoogd naar het perspectief van de burger. Ambtenaren zullen hierbij voorzichtiger moeten zijn met het doen van uitlatingen om te voorkomen dat het bevoegd orgaan gebonden raakt. Burgers doen er nog steeds goed aan om schriftelijke bevestiging te vragen van gedane toezeggingen.

Heeft u een situatie waarbij u een beroep op het vertrouwensbeginsel wenst te doen. Leg het aan ons voor. Onze bestuursrechtadvocaten kunnen u hier verder mee van dienst zijn.

Michael de Marco

  Contact

   Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
   Lees meer
   Transformatie van kantoren naar woningen
   Lees meer
   Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
   Lees meer
   Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II
   Lees meer
   Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
   Lees meer
   Nooit gedacht! Rutger Boogers
   Lees meer
   Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
   Lees meer
   Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
   Lees meer
   Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
   Lees meer
   Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
   Lees meer
   Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
   Lees meer
   Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
   Lees meer
   Huurkorting vanwege corona toegewezen!
   Lees meer
   Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
   Lees meer
   Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
   Lees meer
   Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
   Lees meer
   Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
   Lees meer
   Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
   Lees meer
   Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
   Lees meer
   Huisvesting arbeidsmigranten
   Lees meer
   Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
   Lees meer
   Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
   Lees meer
   Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
   Lees meer
   Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
   Lees meer
   Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
   Lees meer
   Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
   Lees meer
   Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
   Lees meer
   Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
   Lees meer
   Gemeente Maasdriel wijzigt beleid huisvesting arbeidsmigranten
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
   Lees meer
   Opheffen erfdienstbaarheid? Alleen als er écht geen redelijk belang meer is!
   Lees meer
   De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
   Lees meer
   Opschorting van de begunstigingstermijn bij handhaving; wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel
   Lees meer
   Is aantasting privacy reden om vergunning te weigeren? Jazeker!
   Lees meer
   Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
   Lees meer
   Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
   Lees meer
   Afgelasting evenement door Coronavirus: Is gemeente aansprakelijk?
   Lees meer
   Update: meer aanbestedingen in de zorg
   Lees meer
   Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
   Lees meer
   Proactief klagen in aanbesteding
   Lees meer
   Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
   Lees meer
   Exoneratiebeding vernietigbaar?
   Lees meer
   Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
   Lees meer
   Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
   Lees meer
   Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
   Lees meer
   Schadebesluiten
   Lees meer
   Vergunningen
   Lees meer
   Subsidies
   Lees meer
   Voorkeursrecht gemeenten
   Lees meer
   Project- en gebiedsontwikkeling
   Lees meer
   Planschade
   Lees meer
   Overheidsaansprakelijkheid
   Lees meer
   Onteigening
   Lees meer
   Omgevingsrecht
   Lees meer
   Nadeelcompensatie
   Lees meer
   Milieu
   Lees meer
   Energierecht
   Lees meer
   Bestuursrecht
   Lees meer
   Bestemmingsplannen
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht
   Lees meer
   Aanbestedingsdesk
   Lees meer