Omgevingsrecht

Wat is omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht omvat regels voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om het gebruik van grond, water, natuur en om het milieu. Het rechtsgebied is veelomvattend en met regelmaat aan veranderingen onderhevig. De Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) met de regels voor het vergunningenstelsel en de handhaving van de regelingen voor de fysieke leefomgeving  is het centrale middelpunt van dit voor overheden, bedrijven en burgers belangrijke rechtsgebied. Een rechtsgebied dat wederom in beweging is naar wat uiteindelijk de Omgevingswet zal gaan worden. Met de Omgevingswet zal worden getracht meer samenhang te krijgen tussen de opgaven in de fysieke leefomgeving, de transitie naar een duurzame samenleving te maken alsmede meer ruimte te creëren voor initiatieven.

Naast de Wabo wordt het rechtsgebied gevormd door diverse wetten als onder meer de Wet ruimtelijke ordening [Wro], het Besluit ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en het daarop gebaseerde besluit, de Woningwet alsmede de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Bij elk project dat wordt ontwikkeld komt voornoemd instrumentarium aan wetten en regelgeving aan de orde. De advocaten van BG.legal zien waar voor u als projectontwikkelaar de kansen liggen en wij kunnen u met advies en bijstand door de complexe procedures inzake de ruimtelijke ordening loodsen om tot realisatie van het project te komen.

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, natuur en milieu. Waar voorheen nog verschillende vergunningen waren vereist, is dat met de komst van de Wabo [Wet algemene bepalingen omgevingsrecht] veranderd in één geïntegreerde vergunning voor verschillende ‘activiteiten’. Ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. De advocaten van BG.legal hebben de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wabo op de voet gevolgd. Wij adviseren overheden, ondernemingen en particulieren over aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Ook voeren wij regelmatig procedures over omgevingsvergunningen.

Ruilverkaveling

Ruilverkaveling houdt in dat eigenaren van gronden, deze gronden met elkaar ruilen ten behoeve van een verbetering van de landinrichting. Er ontstaat dus een betere verdeling van het land. In regel wordt eerst een ruilverkavelingplan opgesteld door de overheid. De grondslag daarvan is neergelegd in de Wet inrichting landelijk gebied. In het proces van ruilverkaveling komen veel disciplines bij elkaar. Juridische aspecten spelen vaak een belangrijke rol. BG.legal adviseert regelmatig overheden en grondeigenaren in het kader van ruilverkaveling. Ook onderhoudt het kantoor goede contacten met andere specialisten die in het proces van ruilverkaveling een belangrijke rol vervullen, zoals rentmeesters.

Relevante artikelen/blogs

 • De Omgevingsvisie 6 februari 2023
 • Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen? 13 januari 2023
 • BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN 2 november 2022
 • Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming 23 september 2022
 • Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten 20 april 2022
 • Deel 2: de Omgevingsvisie 3 februari 2022
 • Doelen van de Omgevingswet 15 februari 2023
 • Inspraak verplicht bij natuurvergunning 23 juli 2021
 • Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter? 11 mei 2021
 • Huurkorting vanwege corona toegewezen! 5 februari 2021
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco
  Robin de Hoon
  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Het Omgevingsplan
  Lees meer
  Algemene rijksregels en decentrale regels
  Lees meer
  Doelen van de Omgevingswet
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  
  Lees meer
  Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?
  Lees meer
  BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
  Lees meer
  Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
  Lees meer
  Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  Deel 2: de Omgevingsvisie
  Lees meer
  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
  Lees meer
  Inspraak verplicht bij natuurvergunning
  Lees meer
  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Exoneratiebeding vernietigbaar?
  Lees meer
  Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
  Lees meer