Omgevingsrecht

Wat is omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht omvat regels voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om het gebruik van grond, water, natuur en om het milieu. Het rechtsgebied is veelomvattend en met regelmaat aan veranderingen onderhevig. De Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) met de regels voor het vergunningenstelsel en de handhaving van de regelingen voor de fysieke leefomgeving  is het centrale middelpunt van dit voor overheden, bedrijven en burgers belangrijke rechtsgebied. Een rechtsgebied dat wederom in beweging is naar wat uiteindelijk de Omgevingswet zal gaan worden. Met de Omgevingswet zal worden getracht meer samenhang te krijgen tussen de opgaven in de fysieke leefomgeving, de transitie naar een duurzame samenleving te maken alsmede meer ruimte te creëren voor initiatieven.

Naast de Wabo wordt het rechtsgebied gevormd door diverse wetten als onder meer de Wet ruimtelijke ordening [Wro], het Besluit ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en het daarop gebaseerde besluit, de Woningwet alsmede de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Bij elk project dat wordt ontwikkeld komt voornoemd instrumentarium aan wetten en regelgeving aan de orde. De advocaten van BG.legal zien waar voor u als projectontwikkelaar de kansen liggen en wij kunnen u met advies en bijstand door de complexe procedures inzake de ruimtelijke ordening loodsen om tot realisatie van het project te komen.

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, natuur en milieu. Waar voorheen nog verschillende vergunningen waren vereist, is dat met de komst van de Wabo [Wet algemene bepalingen omgevingsrecht] veranderd in één geïntegreerde vergunning voor verschillende ‘activiteiten’. Ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. De advocaten van BG.legal hebben de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wabo op de voet gevolgd. Wij adviseren overheden, ondernemingen en particulieren over aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Ook voeren wij regelmatig procedures over omgevingsvergunningen.

Ruilverkaveling

Ruilverkaveling houdt in dat eigenaren van gronden, deze gronden met elkaar ruilen ten behoeve van een verbetering van de landinrichting. Er ontstaat dus een betere verdeling van het land. In regel wordt eerst een ruilverkavelingplan opgesteld door de overheid. De grondslag daarvan is neergelegd in de Wet inrichting landelijk gebied. In het proces van ruilverkaveling komen veel disciplines bij elkaar. Juridische aspecten spelen vaak een belangrijke rol. BG.legal adviseert regelmatig overheden en grondeigenaren in het kader van ruilverkaveling. Ook onderhoudt het kantoor goede contacten met andere specialisten die in het proces van ruilverkaveling een belangrijke rol vervullen, zoals rentmeesters.

Blogreeks Omgevingswet

 • Jurisprudentie overzicht vierde maand Omgevingswet 16 mei 2024
 • Rechterlijke uitspraak BOPA 24 april 2024
 • Jurisprudentie overzicht Omgevingswet deel 2 15 maart 2024
 • Jurisprudentie overzicht Omgevingswet 7 februari 2024
 • Geluid onder de Omgevingswet 1 november 2023
 • Planschade onder de Omgevingswet 27 september 2023
 • Het projectbesluit 29 augustus 2023
 • Instructies en instructieregels Provincie 20 juli 2023
 • Participatie onder de Omgevingswet 19 juni 2023
 • Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet 31 mei 2023
 • Afwijken van het omgevingsplan 18 april 2023
 • De omgevingsplanactiviteit 12 april 2023