Handelsregisterwet wordt gewijzigd

30 jul 2019

Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat tot gevolg heeft dat de Handelsregisterwet 2007 op een aantal punten wordt gewijzigd. Het aangenomen wetsvoorstel is hier te vinden. De belangrijkste wijzigingen zien op:

  1. invoering van een register voor civielrechtelijke bestuursverboden; en
  2. uitbreiding van de mogelijkheid voor de Kamer van Koophandel tot ontbinding van rechtspersonen.
Register voor civielrechtelijke bestuursverboden

Per 1 juli 2016 kan de rechter een bestuursverbod opleggen aan bestuurders van rechtspersonen die zich bijvoorbeeld schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude of aan wanbeheer in de aanloop naar een faillissement. Zo’n bestuursverbod heeft tot gevolg dat een bestuurder gedurende een bepaalde periode:

  • geen bestuurder of commissaris mag zijn van een rechtspersoon, tenzij de rechter in het vonnis daarop uitzonderingen toestaat;
  • geen volmacht mag verkrijgen;
  • een rechtspersoon niet mag vertegenwoordigen;
  • niet als bestuurder of commissaris mag worden benoemd bij de oprichting van nieuwe rechtspersonen.

Opgelegde bestuursverboden zullen door de Kamer van Koophandel worden gepubliceerd in een daarvoor bestemd register. Door de wijziging van de Handelsregisterwet krijgt dit register een wettelijke basis. De precieze gegevens die in het register worden opgenomen en de mate van openbaarheid daarvan zullen nog nader worden vastgesteld.

Uitbreiding mogelijkheid Kamer van Koophandel tot ontbinding van rechtspersonen

De Kamer van Koophandel kan rechtspersonen ontbinden die hun werkzaamheden hebben beëindigd of die nooit actief zijn geweest. De Kamer van Koophandel moet daarvoor een ontbindingsprocedure starten, waarbij sprake moet zijn van twee van de omstandigheden die worden genoemd in artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn het feit dat er minimaal een jaar geen bestuurder ingeschreven is in het handelsregister, wanneer er minimaal een jaar niet is voldaan aan de verplichting tot publicatie van de jaarrekening of wanneer er minimaal een jaar geen aangifte is gedaan voor de vennootschapsbelasting.

In het aangenomen wetsvoorstel is voorgesteld om een vierde grond voor ontbinding van rechtspersonen in de wet vast te leggen, namelijk wanneer de rechtspersoon niet of niet meer bereikbaar is op het adres dat is ingeschreven in het handelsregister, terwijl ook geen opgave tot adreswijziging is gedaan.

Vervolg

Nu het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer, is de volgende stap de publicatie van de wet en het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad. Vervolgens zal de wet daadwerkelijk inwerking treden. Naar verwachting zal dit omstreeks juli 2020 zijn.

Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
Lees meer
Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
Lees meer
Het “Corona-verweer”
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
Lees meer
BKR en het recht om vergeten te worden
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Incoterms 2020
Lees meer
Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
Lees meer
Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
Lees meer
Incasso
Lees meer
Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
Lees meer
Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
De taalkundige uitleg van de Earn-Out
Lees meer
Commercial Litigation
Lees meer
Procesrecht
Lees meer
Goederenrecht
Lees meer
Verbintenissenrecht
Lees meer
Contractuele aansprakelijkheid
Lees meer
Fusies
Lees meer
Ondernemingsrecht
Lees meer
Onrechtmatige daad
Lees meer
Erfdienstbaarheden
Lees meer
Algemene voorwaarden
Lees meer
Distributie
Lees meer
Agentuur
Lees meer
Overnames
Lees meer
Financiering en zekerheden
Lees meer
Due Diligence
Lees meer
Pandrecht
Lees meer
Hypotheekrecht
Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid
Lees meer
Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
Lees meer
Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
Lees meer