Let op! Wijziging Startersregeling WW per 1 januari 2013 en andere wijzigingen als gevolg van Wet Vereenvoudiging Regelingen UWV

11 mrt 2013

Mede om te besparen op de uitvoeringskosten voor de overheid en de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers te verlichten is per 1 januari 2013 de Wet Vereenvoudiging regelingen UWV ingevoerd. Deze wet brengt verschillende wijzigingen met zich mee. Onderstaand allereerst de wijzigingen in de startersregeling WW en vervolgens nog kort een overzicht van enkele andere wijzigingen in de WW.

Wijziging startersregeling WW
Als gevolg van deze regeling kunnen startende ondernemers gedurende 6 maanden aan de slag met behoud van een deel van hun WW-uitkering. Voorwaarde is dat zij hiervoor toestemming van het UWV hebben gekregen. Het UWV toetst onder andere of de verwachting bestaat dat in dit half jaar een rendabel ondernemerschap tot stand kan komen. Tot 2013 kreeg de startende ondernemer na verkregen toestemming gedurende 26 weken een volledige uitkering en werden 70% van de inkomsten die gedurende die periode waren verdiend later verrekend. Vanaf 2013 wordt in plaats van verrekening van inkomsten achteraf, standaard 29% van de uitkering gekort (hoogte uitkering aldus gedurende de eerste twee maanden 71% van 75% en de volgende 4 maanden 71% van 70%). Als gevolg van deze wijziging gaan startende ondernemers met hogere inkomsten dan 29% onder de nieuwe regeling ten opzichte van de oude regeling meer ontvangen. Degenen met lagere inkomsten dan 29% gaan minder ontvangen.

Van groot belang is daarnaast dat aan de door het UWV te geven toestemming een nieuwe voorwaarde wordt verbonden, namelijk dat de startende ondernemer geen directe of indirecte werkzaamheden mag gaan verrichten voor zijn werkgever bij wie hij als werknemer in dienst was onmiddellijk voorafgaand aan zijn werkloosheid. Deze voorwaarde kent als achtergrond om misbruik van ondernemerschap door ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan, maar gaat zo ver dat ook het incidenteel werkzaamheden verrichten voor de voormalig werkgever in de eerste 6 maanden hieronder valt. Door dus binnen deze termijn van 6 maanden na einde dienstverband toch als zelfstandige, al is het maar beperkt in omvang, werkzaamheden te verrichten voor de ex-werkgever verspeelt de startende ondernemer zijn WW-rechten.

Pro forma ontbindingen bij kantonrechter geven geen maand aftrek meer bij fictieve opzegtermijn
De verkorting van de WW-fictieve opzegtermijn met één maand (minimum altijd één maand) door het voeren van een pro forma ontbindingsprocedure - veelal in combinatie met vaststellingsovereenkomst - geldt niet langer. Deze korting geldt alleen nog indien de UWV ontslagroute wordt gevolgd.

Uitkeringsvaststelling WW
Bij het vaststellen van het recht op uitkering gelden met ingang van 1 januari 2013 onder andere de navolgende wijzigingen:

a) Bij het beoordelen van het recht op een WW-uitkering zal worden uitgegaan van arbeidsuren waarover door werknemer inkomen uit arbeid (loon) is ontvangen danwel waarover hij recht heeft op loon, in plaats van uren waarin is gewerkt.

b) Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet aan twee getalscriteria worden voldaan, de wekeneis en de jareneis. Bij de wekeneis (26 uit 36) gaat het voortaan om kalenderweken in plaats van weken.
Bij de jareneis, moet in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarin de werknemer werkloos werd minimaal 4 jaar voldoende zijn gewerkt. Tot 2013 werd als voldoende aangemerkt 52 gewerkte dagen per jaar. Thans geldt dat er een eis is van 204 uren per jaar, maar alleen met betrekking tot het arbeidsverleden vanaf 2013. Voor de jaren daarvoor geldt de oude regeling.

Calamiteitenregeling
De WW-regelingen Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting (WTV) zijn in de nieuwe wet samengevoegd tot een nieuwe Calamiteitenregeling. Deze nieuwe Calamiteitenregeling, die op 1 september 2013 moet ingaan is bedoeld om er voor te zorgen dat pas op een later moment – na 4 weken – een WW-uitkering kan worden verstrekt of een werktijdverkorting kan worden toegepast bij onwerkbaar weer (vorst of sneeuwval). De eerste 4 weken van winters weer komen daarmee voor rekening van werkgever.

BG.legal