Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement

25 jun 2020

Zoals ik in een eerdere blog al besprak, heeft de wetgever een internetconsultatie voor de nieuwe UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) gepubliceerd. In dit wetsvoorstel heeft de wetgever oog voor het bewaren en beheren van medische dossiers in geval van bijzondere omstandigheden, zoals het faillissement van een (zorg)hulpverlener.

Medisch dossier

In het kader van een goede hulpverlening moeten hulpverleners (zoals ziekenhuizen en huisartsen) een medisch dossier inrichten, bijhouden en tot 20 jaar na de laatste wijziging in het dossier bewaren (7:454 BW). De hulpverlener is ook belast met het beheer van deze dossiers en moet ervoor zorgen dat patiënten hun rechten met betrekking tot hun medisch dossier kunnen uitoefenen, zoals het recht op inzage in en afschrift van dit dossier. (art. 7:456 BW). De plicht om medische dossiers te bewaren is niet gekoppeld aan de status van hulpverlener. Deze  blijft dus ook gelden in geval van bijvoorbeeld een faillissement, pensionering of overlijden van de hulpverlener.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijkheid voor het beheren en bewaren van het medisch dossier is in dergelijke gevallen (nog) niet geregeld. Mocht er een andere hulpverlener gevonden worden die in het kader van een doorstart uit faillissement deze taken op zich neemt, dan lost dit probleem vanzelf op. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 26 maart 2019 namelijk dat de curator, die medische dossiers in de boedel van de failliete hulpverlener aantreft, in beginsel de taak heeft deze te bewaren en zo nodig en mogelijk een ordelijke overdracht van deze dossiers aan een opvolgende hulpverlener te realiseren. Begin 2020 gaf de Autoriteit Persoonsgegevens al aan dat de curator in faillissement als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt.

Juridische constructie

Wanneer een ordelijke overdracht niet kan worden gerealiseerd, zoals in het faillissement van het MC Slotervaartziekenhuis in oktober 2018, is niet geregeld dat deze verantwoordelijkheid wordt overgenomen door een andere hulpverlener. De wetgever stelt daarom voor een juridische constructie vast te leggen om het beheer en opslag van medische dossiers in dergelijke gevallen te waarborgen, waar zij bij de ontwikkeling hiervan de Autoriteit Persoonsgegevens en de curatoren van het MC Slotervaartziekenhuis heeft betrokken.

Hoe werkt de nieuwe regel?

Deze constructie zit als volgt in elkaar. Wanneer de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Minister voor Medische Zorg van oordeel is dat het bewaren en beheren van de medische dossiers niet langer gewaarborgd kan worden en daarvoor geen andere oplossing bestaat, kan deze besluiten hierin een faciliterende rol te spelen. In dat geval wordt overgegaan tot het inschakelen van een derde partij, zoals een andere hulpverlener/hulpverlenende instelling, die de medische dossiers gaat bewaren en beheren.

Overdracht

De medische dossiers gaan in een dergelijk geval direct over van de curator [in geval van faillissement] naar deze derde partij. Deze derde wordt vervolgens verantwoordelijk voor het bewaren en beheren van de dossiers, en wordt daarbij [voor zover niet al beroepsmatig ook wettelijk] tot geheimhouding verplicht (art. 30 lid 4 UAVG). Waar mogelijk moet toestemming voor deze overdracht worden gevraagd aan de betrokkenen/patiënten. Het gaat immers over hun bijzondere persoonsgegevens opgenomen in deze medische dossiers. Mocht dit praktisch gezien onmogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege het volume aan medische dossiers of als de actuele adresgegevens van de patiënten niet meer te achterhalen zijn, kan daar van worden afgezien. In dat geval wordt voorgenomen om de geplande overdracht zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen, om te voorkomen dat medische dossiers tegen de zin van patiënten in handen van deze derde komen. Daarmee kan ook worden voldaan aan de informatieplicht, die conform artikel 14 van de AVG op de derde rust als verwerkingsverantwoordelijke van gegevens die niet van de betrokkene zijn verkregen. Dit is echter wel een laatste redmiddel, in beginsel moet toestemming worden gevraagd.

Vangnet

Voorheen was onduidelijk of een dergelijke overdracht van bijzondere persoonsgegevens naar een derde voldeed aan de eisen van de AVG. Dit leidde er onder andere toe dat de overdracht van de medische dossiers in het faillissement van het MC Slotervaart veel tijd in beslag nam. Met deze wetswijziging wil de wetgever deze wijze formaliseren. Hoewel een dergelijke situatie zich niet snel zal voordoen, is het goed dat de wetgever een vangnet probeert te construeren voor de gevallen dat medische gegevens niet langer gewaarborgd kunnen worden.

Conclusie

Met de voorgenomen wetswijzigingen wordt de praktische omgang met medische [bijzondere] persoonsgegevens in faillissement nader uitgewerkt. De wetgever schept hiermee een procedure die de curator kan volgen wanneer deze medische persoonsgegevens in de boedel van de failliet aantreft en geen doorstart gerealiseerd kan worden. Het wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG is tot 14 juli 2020 in consultatie. BG.legal volgt dit wetgevingstraject nauwgezet.

Tom Oerlemans

 

  Contact

   Faillissementsuitspraken
   Lees meer
   Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
   Lees meer
   Als de handschoenen uit gaan ….
   Lees meer
   Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
   Lees meer
   Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
   Lees meer
   Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!
   Lees meer
   Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Aandeelhouders
   Lees meer
   Contractspartijen en schuldeisers
   Lees meer
   Onderneming in financiële moeilijkheden
   Lees meer
   WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
   Lees meer
   Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
   Lees meer
   De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
   Lees meer
   De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
   Lees meer
   Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Het saneren van schulden (een stappenplan)
   Lees meer
   Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
   Lees meer
   De Startverklaring voor de WHOA
   Lees meer
   Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel I: De WHOA-procedure
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
   Lees meer
   Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
   Lees meer
   15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
   Lees meer
   Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
   Lees meer
   Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Privacyrecht
   Lees meer
   Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
   Lees meer
   Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
   Lees meer
   Vacature juridisch medewerker/advocaat Data & AI, IT- en Privacyrecht
   Lees meer