Overmacht in de bouw door corona

16 apr 2020

De gevolgen van de corona-crisis zullen in de bouw nog lang voelbaar zijn. Niet alleen door de overheidsmaatregelen waardoor een bouwplaats niet beschikbaar of toegankelijk is, maar ook door ziekte en mindere beschikbaarheid van personeel. Of wat te denken van vertraagde leveranties, het niet of niet-tijdig beschikbaar zijn van bouwstoffen of prijsstijgingen waarmee [onder]aannemers geconfronteerd worden. Maar ook nieuwe projecten lopen vertraging op of worden uitgesteld. Opdrachtgevers kijken nog even de kat uit de boom en het vergunningstraject duurt langer. Bij nieuwe projecten kan [enigszins] geanticipeerd worden op de nieuwe werkelijkheid, maar bij bestaande projecten zijn veel gevolgen onvoorzienbaar en zal eerder een beroep op overmacht gedaan worden.

De komende tijd zullen de volgende drie onderwerpen aanleiding tot discussie in de bouw geven:

1) Vertraging/overmacht/termijnverlenging

Een bouwwerk dient binnen de overeengekomen tijd opgeleverd te worden. Er is een opleveringsdatum afgesproken of de bouwtijd is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen of kalenderdagen. Vaak is een boete of korting op de aanneemsom afgesproken in het geval van bouwtijdoverschrijding. Veel contracten of algemene voorwaarden [zoals de UAV 2012] die daarop van toepassing zijn bevatten daarvoor een regeling. Indien dat niet het geval is zal teruggevallen moeten worden op het Burgerlijk Wetboek en hetgeen daarin geregeld is over onvoorziene omstandigheden, redelijkheid en billijkheid en overmacht. Tot op heden zijn rechters en arbiters terughoudend met het honoreren van een beroep op overmacht, met als argument dat geen sprake is van een uitzonderlijke situatie. Ik verwacht echter dat daarover voor wat betreft de corona-crisis, die het stempel heeft gekregen van een pandemie, genuanceerder gedacht zal gaan worden. Indien de UAV-2012 van toepassing zijn kan de aannemer schriftelijk om termijnverlenging bij de opdrachtgever vragen. Hij zal dan een beroep op overmacht moeten doen. Ook zou de aannemer kunnen stellen dat door de crisis sprake is van wijzigingen in de uitvoering van het werk waardoor van hem niet langer gevergd kan worden dat het werk binnen de afgesproken termijn wordt opgeleverd [paragraaf 8 lid 4 en 5 van de UAV-2012]. In het geval dat de uitvoeringsduur is uitgedrukt in werkbare werkdagen zou onder omstandigheden de vraag gesteld kunnen worden of wel sprake is van een werkbare dag. De discussie ging in het verleden vaak over de vraag of sprake is van onwerkbaar weer, maar de UAV-2012 gaan er ook vanuit dat sprake is van een onwerkbare dag wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende tenminste vijf uur per dag door het grootste deel van het personeel of het materieel niet gewerkt kan worden. De UAV-2012 bepalen ook dat geen korting/boete verschuldigd is voor bouwtijdoverschrijding in het geval dat sprake is van door overmacht vertraagde oplevering. Vertraging in de voortgang van het werk door bedrijfsstoornissen of door onwerkbare dagen, wordt daarbij slechts als overmacht aangemerkt, voor zover de vertraging van ongewone duur is geweest [paragraaf 42, lid 3 UAV-2012].

2. Prijsstijgingen/kostenverhogende omstandigheden

Er bestaat een reële kans dat de corona-crisis tot prijsstijgingen leidt. Niet alleen van bouwstoffen, maar ook door hogere loonkosten. In de regel is een vaste prijs [aanneemsom] overeengekomen. Aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden bevatten vaak wel de mogelijkheid om bepaalde prijsstijgingen door te voeren. In de regel dient het dan wel om substantiële prijsstijgingen te gaan. Het Burgerlijk Wetboek [artikel 7:753 BW] kent ook de mogelijkheid om de aanneemsom te verhogen in het geval dat sprake is van kostenverhogende omstandigheden die pas na het sluiten van de overeenkomst ontstaan of aan het licht komen en die de aannemer niet kunnen worden toegerekend. Het zal duidelijk zijn dat zich als gevolg van de corona-crisis situaties voordoen waarin aan dit criterium voldaan wordt. Ziekte van bepaalde personeelsleden is daarvoor echter onvoldoende omdat aangenomen wordt dat ziekte in zijn algemeenheid een bedrijfsrisico voor de aannemer vormt. De situatie ligt weer anders als een hele bouwploeg door ziekte is uitgeschakeld. Naar verwachting zullen veel aannemers ook nog een beroep doen op onvoorziene omstandigheden.

3. Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Voor zover de contracten en algemene voorwaarden niet voorzien in een regeling of oplossing, biedt de wet voor partijen altijd nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de zogenaamde beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid [artikel 6:248 lid 2 BW] waardoor een contractuele afspraak ter zijde geschoven kan worden. Ook kan een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden. De rechter of arbiter kan een aannemingsovereenkomst wijzigen of die geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding mag verwachten. De wijziging of ontbinding kan ook met terugwerkende kracht uitgesproken worden [artikel 6:258 BW]. Een beroep op onvoorziene omstandigheden wordt tot op heden niet snel gehonoreerd, maar het is niet uitgesloten dat de corona-crisis bepaalde partijen hard zal raken en de rekening verdeeld zal moeten worden. De tijd zal dat uitwijzen.

vastgoed corona

Wat te doen bij nieuwe projecten?

De hiervoor genoemde discussies en gevolgen van de crisis kunnen bij nieuwe projecten [ten dele] ondervangen worden door daarop te anticiperen en daarover duidelijke contractuele afspraken te maken. Op de eerste plaats door de gevolgen van de crisis in de overeenkomst te benoemen en te bepalen of die bij het sluiten van de overeenkomst een rol hebben gespeeld, of hoe die verdeeld worden. Ook kunnen concrete [ruimere] afspraken over de bouwtijd gemaakt worden en daarbij kan ook vastgelegd worden dat een beroep op termijnverlenging voor bepaalde situaties al dan niet gehonoreerd zal worden. Tenslotte kunnen prijsstijgingen en kostenverhogende omstandigheden benoemd worden en ook daarover kunnen concrete afspraken gemaakt worden, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de nieuwe werkelijkheid.

Kim Albert, vastgoedadvocaat

Kim Albert

 

 

  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel III
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  De vergunning[en] voor kamerverhuur
  Lees meer
  Vroegsignalering huurachterstand: risico op afwijzing ontbinding
  Lees meer
  Afwijken van het omgevingsplan
  Lees meer
  Sanctie op schending Didam-regels
  Lees meer
  De omgevingsplanactiviteit
  Lees meer
  Het programma onder de Omgevingswet
  Lees meer
  Stelplicht bij beroep op Didam-arrest
  Lees meer
  Verbod huisvesting arbeidsmigranten in strijd met Dienstenrichtlijn
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel II
  Lees meer
  Het Omgevingsplan
  Lees meer
  Algemene rijksregels en decentrale regels
  Lees meer
  Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete
  Lees meer
  De gevolgen van te groot bouwen?
  Lees meer
  De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten
  Lees meer
  Doelen van de Omgevingswet
  Lees meer
  Arbeidsmigranten in het nieuws
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  
  Lees meer
  Bezwaar tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur kan lonen
  Lees meer
  Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting
  Lees meer
  Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?
  Lees meer
  Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?
  Lees meer
  Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend
  Lees meer
  Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel?
  Lees meer
  Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!
  Lees meer
  Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst
  Lees meer
  Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
  Lees meer
  BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!
  Lees meer
  Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
  Lees meer
  Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland
  Lees meer
  Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
  Lees meer
  Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
  Lees meer
  Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
  Lees meer
  Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
  Lees meer
  Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
  Lees meer
  Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
  Lees meer
  Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
  Lees meer
  (Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
  Lees meer
  Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
  Lees meer
  Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
  Lees meer
  Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
  Lees meer
  Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  Deel 2: de Omgevingsvisie
  Lees meer
  WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
  Lees meer
  Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
  Lees meer
  Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
  Lees meer
  Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
  Lees meer
  Succesvol webinar Huisvesting Arbeidsmigranten
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
  Lees meer
  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
  Lees meer
  VACATURE Juridisch medewerker / advocaat-stagiaire Vastgoedrecht
  Lees meer
  Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
  Lees meer
  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
  Lees meer
  Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
  Lees meer
  Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!
  Lees meer
  Inspraak verplicht bij natuurvergunning
  Lees meer
  Als een vis in het water
  Lees meer
  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
  Lees meer
  Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Transformatie van kantoren naar woningen
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
  Lees meer
  De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
  Lees meer
  Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
  Lees meer
  Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Weet bij nieuwbouw van de BENG!
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
  Lees meer
  Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
  Lees meer
  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  Lees meer
  Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
  Lees meer
  Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
  Lees meer
  Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        
  Lees meer
  Kruimelgevallenregeling
  Lees meer
  Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
  Lees meer
  Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
  Lees meer
  De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer
  BG.vastgoed & Omgeving
  Lees meer
  Vastgoed
  Lees meer