Planschade

Wat is planschade?

Planschade is een vorm van schade die ontstaat als door een planologische wijziging een perceel minder waard wordt. Bijvoorbeeld doordat bij een woning de bouw van een kantoorgebouw mogelijk wordt of omdat de agrarische bestemming van grond de bestemming natuur krijgt.

Onderscheid indirecte en directe planschade

Indirecte planschade ontstaat door een planologische verandering in de omgeving van het perceel. Directe planschade doordat door de verandering van de bestemming van het perceel zelf de gebruiksmogelijkheid van dat perceel minder, althans anders wordt.

Planologische wijziging

De planologische wijziging kan zijn in de vorm van een wijziging van het bestemmingsplan maar ook door een verleende omgevingsvergunning voor bouwen in afwijking van het bestemmingsplan.

In dit soort gevallen kunt u recht hebben op planschadevergoeding. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Niet alle planschade krijgt u vergoed. Schade die valt binnen wat men noemt het normaal maatschappelijk risico blijft voor uw rekening.

Om in aanmerking te komen voor planschade is ook van belang dat u de schade niet kon voorzien toen u de woning of de grond kocht. Als u op een andere manier al schadevergoeding krijgt, bijvoorbeeld bij onteigening heeft u geen recht op planschadevergoeding.

Planschadeprocedure

De gemeente regelt de afhandeling van een planschadeverzoek in een verordening. De gemeente schakelt een deskundige in om over uw planschadeverzoek een advies aan de gemeente uit te brengen.

Als door een planologische wijziging planschade kan ontstaan wil de gemeente vaak alleen aan die wijziging meewerken als de initiatiefnemer van de wijziging, zoals in bovengenoemd voorbeeld de ontwikkelaar van een kantoorgebouw de planschade bij een woning vergoedt. Deze ontwikkelaar is dan belanghebbende bij de uitkomst van de planschadeprocedure.

Advies door BG.legal

De advocaten van BG.legal adviseren zowel overheden, ondernemingen als particulieren over alle aspecten van planschade. Denk hierbij aan de vraag wat de planologische wijziging nu precies omvat. Dit ziet op de vergelijking  tussen wat onder de oude situatie planologisch mogelijk was en wat onder de nieuwe planologische situatie mogelijk is. Ook over andere juridische aspecten die voor de toekenning van planschade van belang zijn kan BG.legal adviseren. Zoals de vraag of de planschade voorzienbaar is en of het risico dat er een planologische wijziging zou kunnen komen, is aanvaard.  Of de vraag of de planologische wijziging een normale maatschappelijke ontwikkeling is die zonder planschadevergoeding geaccepteerd moet worden. In het totale proces levert BG.legal bijstand op maat.

Onze specialisten

Kim Albert
Rik Wevers
Rutger Boogers
Michael de Marco