Ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, natuur en milieu. Waar voorheen nog verschillende vergunningen waren vereist, is dat met de komst van de Wabo [Wet algemene bepalingen omgevingsrecht] veranderd in één geïntegreerde vergunning voor verschillende ‘activiteiten’. Ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. De advocaten van Bogaerts & Groenen hebben de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wabo op de voet gevolgd. Wij adviseren overheden, ondernemingen en particulieren over aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Ook voeren wij regelmatig procedures over omgevingsvergunningen.

Bestemmingsplan
In Nederland is ruimte schaars. Om die reden is het van belang dat de rijksoverheid, provincie en gemeente plannen maken om de ruimte op een goede manier te ordenen. Op gemeentelijk niveau wordt de ruimte geordend in het bestemmingsplannen. Waar mag worden gebouwd, hoe hoog mag een woning zijn en waar komen wegen, leidingen en spoorwegen te liggen. Ruimtelijke plannen zijn van grote betekenis en zijn ook vanuit financieel oogpunt van belang. Bogaerts & Groenen advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en bestem-mingsplannen. De advocaten voeren voor zowel overheden, ondernemingen en particulieren zowel een uitvoerige advies- als procespraktijk.

Project- en gebiedsontwikkeling
Project- en gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren steeds meer onder de aandacht komen te staan. Met project- en gebiedsontwikkeling wordt de inrichting geregeld van een gebied of project. Gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties sluiten daarvoor. in de regel zogenaamde anterieure overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, realisatieovereenkomsten en/of ontwikkelingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten dienen kritisch belicht te worden aangezien de belangen vaak groot zijn. Het is daarbij van belang goed inzicht in de haalbaarheid van de gebiedsontwikkelingsopgaven te hebben en hierin de risico’s te onderkennen en te beheersen. Ook de consequentie van een gemeentelijk exploitatieplan dient daarbij betrokken te worden. De advocaten van de sectie overheid staan zowel ontwikkelaars, aannemers en overheden bij ten aanzien van project- en gebiedsontwikkeling.

Natuurbescherming
Nederland is dichtbevolkt en natuur komt steeds meer onder druk te staan. Bij de verdeling van beperkte ruimte speelt behoud van natuur een grote rol. De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van bepaalde gebieden, maar is door diverse wijzigingen gecompliceerd geworden en verouderd. Om die reden staat in de Flora en faunawet de bescherming van natuur opnieuw centraal staat. Deze wijzigingen in de wetgeving worden door onze advocaten op de voet gevolgd. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ontwikkelingen op het terrein van de nieuwe natuurbeschermingswet. Bogaerts en Groenen advocaten heeft veel expertise op het terrein van na-tuurbescherming en staat zowel overheden als ondernemingen en particulieren bij in juridische kwesties omtrent natuur.

Onteigening
Vanuit algemeen belang is het onder omstandigheden nodig dat gronden die in eigendom zijn van particulieren, onteigend worden. De Staat, provincies, gemeenten en andere overheden, maar ook bedrijven verwerven grond ten behoeve van het algemeen belang. In sommige gevallen moet het individuele belang dus wijken voor algemeen belang. Gezien die verregaande inbreuk op individuele belangen, is het van belang kritisch naar onteigeningsvraagstukken te kijken. In de Onteigeningswet en de Crisis- en Herstelwet is bepaald in welke situaties onder welke voorwaarden overheden en ondernemingen tot onteigening mogen overgaan. Veelal ontstaan geschillen over de [schade]vergoedingen die het gevolg zijn van onteigening. Onze specialisten voeren een uitgebreide onteigeningspraktijk waarin zowel overheden als ondernemers en particuliere grondeigenaren worden geadviseerd.

Ruilverkaveling
Ruilverkaveling houdt in dat eigenaren van gronden, deze gronden met elkaar ruilen ten behoeve van een verbetering van de landinrichting. Er ontstaat dus een betere verdeling van het land. In regel wordt eerst een ruilverkavelingplan opgesteld door de overheid. De grondslag daarvan is neergelegd in de Wet inrichting landelijk gebied. In het proces van ruilverkaveling komen veel disciplines bij elkaar. Juridische aspecten spelen vaak een belangrijke rol. Bogaerts & Groenen advocaten adviseert regelmatig overheden en grondeigenaren in het kader van ruilverkaveling. Ook onderhoudt het kantoor goede contacten met andere specialisten die in het proces van ruilverkaveling een belangrijke rol vervullen.

Externe veiligheid
Om de risico’s op gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te beperkingen, kent Nederland strikte regels ten aanzien van bijvoorbeeld chemische industrie, het transport van gevaarlijke stoffen en het opslaan van chemische of explosieve stoffen. Zo geldt voor inrichtingen het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en voor buisleidingen sinds 1 januari 2011 het Besluit externe vei-ligheid buisleidingen (Bevb). Deze wet- en regelgeving heeft ten doel om de kans op gevaarlijke situaties te minimaliseren. Deze wet- en regelgeving heeft ook gevolgen voor de ruimtelijke indeling van ons land en raakt de belangen van ondernemingen of particulieren die zich willen vestigen. Bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning. Bogaerts & Groenen advocaten adviseert met regelmaat overheden en ondernemers op het gebied van externe veiligheid.