Schadebesluiten

Wat zijn schadebesluiten?

Er zijn diverse grondslagen voor compensatie of schadevergoeding waaronder planschade en nadeelcompensatie. De situatie kan zich voordoen dat er geen specifieke bestuursrechtelijke grondslag is voor schadevergoeding. In dat geval kan een (rechts)persoon een (on)zelfstandig schadebesluit uitlokken bij een overheid. De overheid zal daarop reageren met een besluit dat niet op een specifieke wettelijke regeling is gebaseerd. Het besluit bevat alleen een reactie op een door een burger bij een bestuursorgaan ingediend verzoek om schadevergoeding die door het bestuursorgaan is toegebracht. Vervolgens vormt dit besluit het uitgangspunt voor een eventuele verdere procedure. De advocaten van BG.legal adviseren overheden en ondernemers met regelmaat over schadebesluiten. Bovendien wordt door BG.legal met enige regelmaat geprocedeerd in het kader van schadebesluiten.