Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!

29 mrt 2021

Tiny houses: modern wonen vol kansen, maar let op de juridische uitdagingen!

Inleiding

Gevoed door een steeds groeiende ecologische bewustwording en met een gespannen woningmarkt die zijn weerga niet kent, zijn mensen logischerwijs op zoek naar goede alternatieven. Een van die alternatieven vormt de tiny house. Zeker wanneer we de traditionele manier van denken rondom wonen loslaten biedt deze manier van wonen veel kansen. Er zijn ook genoeg juridische uitdagingen. In dit blog houd ik er een aantal tegen het licht.

Wat is een Tiny house?

Een tiny house is, hoe kan het ook anders, een klein huis. Het is een trend die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten en de gedachte er achter is dat tiny houses een goedkoper, eenvoudiger, milieubewuster en flexibeler alternatief bieden boven de bestaande woonvormen. Een tiny house is in veel gevallen maximaal 50 m2 in oppervlak, vaak eenvoudig te verplaatsen en in sommige gevallen ook volledig zelfvoorzienend.

Hoewel we al decennia allerlei vormen van verplaatsbare wooneenheden kennen, zijn er juridisch genoeg zaken om rekening mee te houden. Dit geldt niet alleen voor potentiële kopers, maar zeker ook voor verkopers van tiny houses.

Koop of aanneming van werk?

Voordat partijen een overeenkomst aangaan is het allereerst goed om te realiseren wat voor type contract partijen willen aangaan. Gaat het om de koop van een roerende zaak (zoals bijvoorbeeld een caravan) of zien partijen het als aanneming van werk (net als bij de bouw van een reguliere woning)?

Het onderscheid is van belang om te bepalen welk wettelijk regime op de overeenkomst van toepassing is. Kenmerkend bij aanneming van werk is de oplevering van het werk. Eventuele zichtbare gebreken dienen tijdens de oplevering te worden opgemerkt. Zo niet, dan is de aannemer voor deze gebreken niet aansprakelijk. Na oplevering gelden nog verschillende garantietermijnen voor onzichtbare gebreken (veelal tussen de 5 en 10 jaar).  Bij koop ligt dit anders en behoort de koper binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek te klagen. Hoe lang de koper de verkoper kan aanspreken hangt af van de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Of er van aanneming van werk of koop sprake is hangt af van de omstandigheden van het geval en de wijze waarop de tiny house wordt geproduceerd. Een aantal aspecten om rekening mee te houden zijn bijvoorbeeld of dat de tiny house in de fabriek in zijn geheel gebouwd wordt of (deels) op de beoogde locatie. Het is in ieder geval van belang om alles goed contractueel vast te leggen.

Roerend of onroerend?

Veel eigenaars beschouwen een tiny house als roerende zaak (zoals bijvoorbeeld een caravan), nu tiny houses veelal eenvoudig zijn te verplaatsen. Het is echter maar de vraag of dat deze redenering zo eenvoudig opgaat. Uit de wet volgt dat zaken onroerend zijn indien zij duurzaam met de grond verenigd zijn. Uit het bekende Portacabin-arrest van de Hoge Raad volgt dat dit moet worden beoordeeld aan de hand de bedoeling van de bouwer. De enkele verplaatsbaarheid maakt niet dat er altijd sprake is van een roerende zaak. Aansluiting op de nutsvoorzieningen, het aanleggen van een tuin, het aanbrengen van een fundering (en het verankerd zijn met de grond) en het al dan niet  bezwaren met een recht van hypotheek, kunnen aanknopingspunten zijn om te spreken van een onroerende zaak. Dat de tiny house zelfvoorzienend is kan aanknoping bieden dat de tiny house roerend is, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Het onderscheid is voor de koper van een tiny house van wezenlijk belang. Wordt de tiny house aangemerkt als onroerend, dan dient de levering van de tiny house bij verkoop, net als bij een normale woning, plaats te vinden via de notaris. Bovendien is er mogelijk overdrachts- en onroerende zaakbelasting verschuldigd. Een ander belangrijk aspect is natrekking. Wordt de tiny house nagetrokken, dan betekent dit dat de eigenaar van de grond ook eigenaar wordt van de daarop geplaatste tiny house. Met name op plekken, zoals recreatieparken, waar de grond niet wordt gekocht, is het van belang om in dat geval een beperkt recht te vestigen om natrekking te voorkomen.

Vergunningen?

Een tiny house kan niet zomaar overal worden neergezet en gebruikt worden om, al dan niet, permanent te wonen. De reden hiervoor is dat niet iedere bestemming wonen toelaat. De beoogde koper van een tiny house dient in dat geval een omgevingsvergunning voor de bouw en het gebruik van de tiny house in afwijking van de geldende bestemming aan te vragen. Er is niet alleen medewerking van de gemeente nodig, maar er bestaat ook een risico dat belanghebbenden bezwaar maken tegen de plaatsing en het gebruik van een tiny house op de beoogde locatie. Flexibel wonen lijkt vooralsnog toekomstmuziek. Onder de nieuwe Omgevingswet is de gedachte dat burgers meer ruimte krijgen om te participeren, waaronder het aandragen van ideeën, en voor flexibelere regelgeving.

Tot slot kan onder het huidige recht ook nog het Bouwbesluit 2012 en de daarin vervatte bruikbaarheidsvereisten allerlei problemen opleveren voor de compacte tiny houses. Met de invoering van de Omgevingswet zal het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) het Bouwbesluit 2012 vervangen. Onder het regime van het Bbl is er meer ruimte voor maatwerk.

Ten slotte

Aanleiding voor dit blog is de recente bekendmaking van de nieuwste zonneauto van het Solar Team Eindhoven.

Om bewustwording van ons energieverbruik verder aan het licht te brengen heeft het Solar Team Eindhoven dit jaar een self-sustaining house on wheels, een mobiel huis waarin je kunt wonen, werken en leven, ontwikkeld. BG.legal is trotse partner van het Solar Team Eindhoven en wij volgen de ontwikkelingen van het Solar Team dan ook op de voet.

Het initiatief van het Solar Team Eindhoven laat in mijn ogen echt zien dat compact en zelfvoorzienend wonen op de radar staat en dé stap is naar groener wonen.

Hoewel het misschien lijkt alsof er nog veel juridische beren op de weg zijn, biedt het wonen in een tiny house vooral ook veel kansen. De vele projecten in veel gemeenten over heel Nederland laten dit wel zien. Het is voor verkopers en (beoogd) kopers van tiny houses goed om zich van tevoren juridisch goed te laten adviseren.

Heeft u vragen over de juridische mogelijkheden van tiny houses, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Michael de Marco

  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel III
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  De vergunning[en] voor kamerverhuur
  Lees meer
  Vroegsignalering huurachterstand: risico op afwijzing ontbinding
  Lees meer
  Afwijken van het omgevingsplan
  Lees meer
  Sanctie op schending Didam-regels
  Lees meer
  De omgevingsplanactiviteit
  Lees meer
  Het programma onder de Omgevingswet
  Lees meer
  Stelplicht bij beroep op Didam-arrest
  Lees meer
  Verbod huisvesting arbeidsmigranten in strijd met Dienstenrichtlijn
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel II
  Lees meer
  Het Omgevingsplan
  Lees meer
  Algemene rijksregels en decentrale regels
  Lees meer
  Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete
  Lees meer
  De gevolgen van te groot bouwen?
  Lees meer
  De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten
  Lees meer
  Doelen van de Omgevingswet
  Lees meer
  Arbeidsmigranten in het nieuws
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  
  Lees meer
  Bezwaar tegen verleende vergunningen voor kamerverhuur kan lonen
  Lees meer
  Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting
  Lees meer
  Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen?
  Lees meer
  Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?
  Lees meer
  Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend
  Lees meer
  Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel?
  Lees meer
  Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!
  Lees meer
  Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst
  Lees meer
  Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
  Lees meer
  BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!
  Lees meer
  Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
  Lees meer
  Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
  Lees meer
  Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland
  Lees meer
  Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
  Lees meer
  Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
  Lees meer
  Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
  Lees meer
  Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
  Lees meer
  Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
  Lees meer
  Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
  Lees meer
  Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
  Lees meer
  Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
  Lees meer
  (Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
  Lees meer
  Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
  Lees meer
  Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
  Lees meer
  Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
  Lees meer
  Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  Deel 2: de Omgevingsvisie
  Lees meer
  Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
  Lees meer
  Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
  Lees meer
  WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
  Lees meer
  Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
  Lees meer
  Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
  Lees meer
  Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
  Lees meer
  Succesvol webinar Huisvesting Arbeidsmigranten
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
  Lees meer
  Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
  Lees meer
  Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
  Lees meer
  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
  Lees meer
  Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
  Lees meer
  Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
  Lees meer
  Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
  Lees meer
  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
  Lees meer
  Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
  Lees meer
  Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!
  Lees meer
  Inspraak verplicht bij natuurvergunning
  Lees meer
  Als een vis in het water
  Lees meer
  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Transformatie van kantoren naar woningen
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
  Lees meer
  Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
  Lees meer
  De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
  Lees meer
  Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging
  Lees meer
  Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Weet bij nieuwbouw van de BENG!
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
  Lees meer
  Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
  Lees meer
  Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
  Lees meer
  Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
  Lees meer
  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
  Lees meer
  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  Lees meer
  Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
  Lees meer
  Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
  Lees meer
  Gemeente Maasdriel wijzigt beleid huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
  Lees meer
  Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
  Lees meer
  Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
  Lees meer
  Opheffen erfdienstbaarheid? Alleen als er écht geen redelijk belang meer is!
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        
  Lees meer
  Opschorting van de begunstigingstermijn bij handhaving; wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel
  Lees meer
  Is aantasting privacy reden om vergunning te weigeren? Jazeker!
  Lees meer
  Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
  Lees meer
  Kruimelgevallenregeling
  Lees meer
  Overmacht in de bouw door corona
  Lees meer
  Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
  Lees meer
  Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
  Lees meer
  Update: meer aanbestedingen in de zorg
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  Proactief klagen in aanbesteding
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Exoneratiebeding vernietigbaar?
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  BG.vastgoed & Omgeving
  Lees meer
  Huurrecht
  Lees meer
  Voorkeursrecht gemeenten
  Lees meer
  Onteigening
  Lees meer
  Omgevingsrecht
  Lees meer
  Bestuursrecht
  Lees meer
  Aanbestedingsrecht
  Lees meer
  Bouwrecht
  Lees meer
  Hypotheekrecht
  Lees meer
  Aanbestedingsdesk
  Lees meer