Archives

Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie

-

Inleiding Met de nodige regelmaat wordt in het omgevingsrecht een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Denk hierbij aan de situatie dat een burger of bedrijf een bouwwerk wil bouwen en...

Lees meer
Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer
BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
Lees meer
Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
Lees meer
Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
Lees meer
Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
Lees meer
Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
Lees meer
Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
Lees meer
Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
Lees meer
Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
Lees meer
(Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten
Lees meer
Huur en aanbesteden
Lees meer
Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
Lees meer
Deel 2: de Omgevingsvisie
Lees meer
Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
Lees meer
Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
Lees meer
Deel 1: doel en opbouw van de Omgevingswet
Lees meer
Nieuwe partner bij BG.legal
Lees meer
AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
Lees meer
Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
Lees meer
Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
Lees meer
Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
Lees meer
Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
Lees meer
Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
Lees meer
Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
Lees meer
Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd
Lees meer
Inspraak verplicht bij natuurvergunning
Lees meer
Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
Lees meer
Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
Lees meer
Transformatie van kantoren naar woningen
Lees meer
Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
Lees meer
Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
Lees meer
Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II
Lees meer
Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
Lees meer
Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
Lees meer
Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
Lees meer
Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
Lees meer
Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
Lees meer
Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
Lees meer
Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
Lees meer
Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
Lees meer
Huurkorting vanwege corona toegewezen!
Lees meer
Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
Lees meer
Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
Lees meer
Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
Lees meer
Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
Lees meer
Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten
Lees meer
Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
Lees meer
Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente
Lees meer
Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
Lees meer
Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
Lees meer
Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
Lees meer
Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
Lees meer
Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
Lees meer
Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
Lees meer
Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
Lees meer
Gemeente Maasdriel wijzigt beleid huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
Lees meer
Opheffen erfdienstbaarheid? Alleen als er écht geen redelijk belang meer is!
Lees meer
De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
Lees meer
Opschorting van de begunstigingstermijn bij handhaving; wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer
Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel
Lees meer
Is aantasting privacy reden om vergunning te weigeren? Jazeker!
Lees meer
Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
Lees meer
Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw
Lees meer
Afgelasting evenement door Coronavirus: Is gemeente aansprakelijk?
Lees meer
Update: meer aanbestedingen in de zorg
Lees meer
Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
Lees meer
Proactief klagen in aanbesteding
Lees meer
Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
Lees meer
Exoneratiebeding vernietigbaar?
Lees meer
Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
Lees meer
Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
Lees meer
Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
Lees meer
Schadebesluiten
Lees meer
Vergunningen
Lees meer
Subsidies
Lees meer
Voorkeursrecht gemeenten
Lees meer
Project- en gebiedsontwikkeling
Lees meer
Planschade
Lees meer
Overheidsaansprakelijkheid
Lees meer
Onteigening
Lees meer
Omgevingsrecht
Lees meer
Nadeelcompensatie
Lees meer
Milieu
Lees meer
Energierecht
Lees meer
Bestuursrecht
Lees meer
Bestemmingsplannen
Lees meer
Aanbestedingsrecht
Lees meer
Aanbestedingsdesk
Lees meer
  • Seminar bescherming van creativiteit

    Lees meer