Wraking van de rechter

08 mrt 2022

Geen gelijk hebben, toch gelijk krijgen

In Zwolle is op 2 maart 2022 een mooie uitspraak gedaan door de wrakingskamer[1].

Hoewel het verzoek om wraking ongegrond verklaard is, werd de rechter niettemin van de zaak af gehaald.

Met een chique oplossing wist de rechtbank iedereen in zijn waarde te laten en toch recht te doen.

Wraking is het verzoek een rechter die een zaak behandelt te vervangen, als er feiten of omstandigheden zijn om aan de onpartijdigheid van een rechter te twijfelen.

Je kunt daarvoor een verzoek indienen, de verdere behandeling van de zaak wordt geschorst en een speciale kamer van de rechtbank beslist erover.

De rechter

Een rechter tegen wie een verzoek tot wraking ingediend wordt, kan daar ook in berusten. De zaak wordt dan verder behandeld door een andere rechter. Het omgekeerde komt ook voor, namelijk dat een rechter zelf vindt dat hij een zaak niet onpartijdig kan behandelen. Dan kan de rechter zich verschonen, dat is het spiegelbeeld van wraking.

In de zaak die diende bij de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, was een echtpaar door de toeslagenaffaire in financiële problemen gekomen, waardoor het niet langer goed voor de twee kinderen kon zorgen. Daarom werd een instelling benoemd tot voogd. Later dienden de ouders een verzoek in tot wijziging van de omgang en dat werd afgewezen. Toen in een derde zaak een uithuisplaatsing dreigde, werd ook die zaak toegewezen aan de rechter die ook de eerdere zaken behandeld had.

Daar waren de ouders het niet mee eens, omdat de rechter in de eerdere zaken de ouders onheus bejegend had. Zij kregen nauwelijks het woord en voelden zich neergezet als tweederangsburgers. In de tweede zaak had de voogdijinstelling ter zitting een stuk in het geding gebracht wat de ouders niet kenden en waar ze dus niet op konden reageren. Toch was dat stuk cruciaal voor het afwijzen van het verzoek van de ouders, terwijl de ouders achteraf ook meenden dat het stuk onjuist was.

Gezien die voorgeschiedenis hadden de ouders er geen vertrouwen in dat ze in de derde zaak bij dezelfde rechter wel een eerlijke kans zouden krijgen, waarop ze een wrakingsverzoek indienden.

De rechter verweerde zich met de stelling dat als de ouders hun benadering als belerend of denigrerend hebben ervaren, dat niet tot wraking kan leiden omdat geen sprake is van een schijn van partijdigheid.

De rechtbank

De rechtbank bouwt de beslissing mooi op met als uitgangspunt dat een rechter wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet, die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter vooringenomen is.

De rechtbank vindt dat de wrakingsprocedure niet bedoeld is voor klachten tegen de bejegening door een rechter ter zitting, tenzij er concrete feiten en omstandigheden bestaan waaruit volgt dat in die bejegening partijdigheid besloten ligt. Omdat de twee zittingen ver uit elkaar lagen en het feit dat de rechter de onheuse bejegening betwistte, kon de rechtbank niet vaststellen dat sprake geweest is van een bejegening waarin onpartijdigheid besloten ligt. Daarom werd het wrakingsverzoek ongegrond verklaard.

De rechtvaardigheid volgde in de laatste rechtsoverweging.

Daarin gaf de wrakingskamer louter ten overvloede mee dat het vertrouwen van de ouders in de rechter gaandeweg was komen te vervallen omdat ze zich niet gehoord en gezien voelden en dat ze niet volwaardig deel hadden kunnen nemen aan de zittingen. De rechtbank betreurt dat en vervolgt: “Hoewel niet kan worden vastgesteld dat de rechter daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden, zou het – mede gezien de belangen die in deze zaak spelen – bijdragen aan het vertrouwen van verzoekers in een goede rechtspleging indien (in afwijking van het uitgangspunt dat dezelfde rechter zaken van hetzelfde gezin blijft behandelen) de zaak van verzoekers zal worden behandeld door een kamer waarvan de gewraakte rechter geen deel uitmaakt.”

Met andere woorden: nee, u hebt geen gelijk, maar u krijgt het wel. Dit schept draagvlak bij de ouders voor de beslissing van de rechtbank, terwijl de rechter niet beschadigd is.

Marc Heuvelmans

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ECLI:NL:RBOVE:2022:621

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer