Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars

30 apr 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de wijze waarop de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2019 door de zorgverzekeraars is uitgevoerd geanalyseerd. De bevindingen van de NZa zijn terug te vinden in een samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019.  De NZa is van oordeel dat veel goed gaat maar dat een aantal zaken nog beter kan. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, verwacht de NZa meer regie van de zorgverzekeraars.

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen de zorg in die op grond van de Zvw verzekerd is. Zij hebben zorgplicht en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor het zorglandschap. Zij moeten de regie nemen, sturend optreden en gericht inkopen. Door samenwerking te zoeken met andere inkopers zoals gemeenten. Door samenwerking en coördinatie binnen de regio te stimuleren en faciliteren. En door zuinig te zijn in het belang van de premiebetaler, maar net zo belangrijk: investeren als de aanbieder zorg doelmatiger kan leveren. Aldus de Nza.

Op het gebied van zorgplicht en zorginkoop waar we volgens de Nza voor grote uitdagingen in een veranderend zorglandschap staan verwacht de Nza meer inzet van zorgverzekeraars om de noodzakelijke veranderingen in de zorg op gang te brengen en te houden. Contracten zijn daarbij een belangrijk sturingsinstrument waarin de Nza nog verbeteringen nodig en mogelijk acht.

Contracteren  

Goed contracteren in het proces van zorginkoop berust betekent dat de afspraken die zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar maken verder moeten gaan dan prijs en volume. In contracten moeten ook afspraken staan om zorg op de juiste plek en waarde gedreven in te richten.

Daarnaast moet het aantal gecontracteerde zorgaanbieders zodanig zijn dat voldoende zorg kan worden geleverd door de zorgverzekeraars aan de eigen verzekerden. Nu nog ziet de Nza te vaak dat van zorg zonder contracten sprake is. Uit onderzoek door de Nza naar de redenen hiervan is gebleken dat aanbieders de eisen die zijn opgenomen in de contracten soms onterecht toeschrijven aan de zorgverzekeraars, terwijl deze voortvloeien uit wet- en regelgeving. Of er is bij aanbieders onvrede over de inhoud van de contracten, het contracteerproces, de communicatie met zorgverzekeraars en het gebrek aan ruimte voor groei.

Zorgaanbieders met vragen over het contracteren met zorgverzekeraars kunnen contact opnemen met BG.zorg.

Rik Wevers