Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg

10 mrt 2021

Zorgmedewerkers bieden dankbare hulpverlening. Het kan gaan om acute of eenmalige zorg of om meer duurzame en structurele zorg. Patiënten kunnen als blijk van hun waardering een gift aan een zorgmedewerker geven. Veelal is dit niet meer dan een waardering voor de verrichte werkzaamheden en kan de zorgmedeweker – bijvoorbeeld – een bos bloemen probleemloos aannemen. Maar wat als de patiënt contant geld geeft? En wat als de werknemer zegt geld te hebben gekregen, maar het erop lijkt dat het geld van een de patiënten is gestolen? Bij bepaalde zorgbehoevenden, denk aan ouderen of dementerenden, kan dit nogal eens moeilijk zijn te achterhalen. Hoe kan een werkgever hiermee omgaan? Marlies Hol licht u dit toe.

Ontslag op staande voet na diefstal in verzorgingshuis

Op 3 februari 2021 publiceerde de rechtspraak een uitspraak van de rechtbank Den Haag over een werknemer die op staande voet is ontslagen. De werknemer werkte sinds 2017 als verzorgende bij een zorginstelling. De zorginstelling heeft uitgebreide huisregels, gedragscodes én regels over het aannemen van giften en geschenken. Als richtlijn bij geschenken geldt dat het aannemen van geld door werknemers verboden is. Giften mogen alleen worden aangenomen indien het ten goede komt van de betreffende afdeling.

Op de afdeling waar de werknemer in 2019 werkte, kwamen signalen van bewoners binnen over vermissing van eigendommen. Omdat het om een kwetsbare groep ging, is gekeken naar de cognitie (het kennisvermogen) van de bewoners die eigendommen miste. Dit leidde niet tot ongeloofwaardigheid van de opgegeven vermissingen. Daarna bleek dat de tijdstippen van vermissingen overeenkwamen met de werktijden van de betreffende werknemer. Toen de werkgever de werknemer daarop aanspraak, gaf zij aan dat zij nooit eigendommen van patiënten zou wegnemen. Werkgever heeft toen – voor zover blijkt uit deze uitspraak - geen verdere actie ondernomen.

Per 1 september 2019 was de werkneemster werkzaam op een andere afdeling binnen de zorginstelling. Al snel kwamen op die afdeling eveneens meldingen binnen van vermiste eigendommen. De zorginstelling nam de vermissingen serieus en heeft, samen met de politie, een ‘lokkertje’ ingezet. De ‘lokfiets’ bij stations is het meest bekende voorbeeld van deze aanpak van de politie. In dit geval ging het om een gewaarmerkt bankbiljet van € 20,- dat in een tas van een bewoonster is geplaatst. Toen dit bankbiljet op 24 februari 2020 was verdwenen, bleek het in de portemonnee van de betreffende werknemer te zitten. De werknemer is diezelfde dag door de politie aangehouden en haar woning werd doorzocht.

In de woning van de werkneemster trof de politie allerlei pasjes (géén pinpas) van een andere bewoner van de zorginstelling aan. De zorginstelling heeft op 31 januari 2020 een gesprek gevoerd met de werknemer. De werknemer gaf aan dat zij het geld van de patiënt had gekregen om iets leuks met haar kinderen te doen. Zij zou het niet hebben gestolen. De pasjes van de andere patiënt zou zij op straat hebben gevonden. Zij was nog niet in de gelegenheid deze terug te geven. Werkgever vond deze verklaring ongeloofwaardig. De werknemer is op 3 februari 2020 op staande voet ontslagen.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. De medewerker is eerder aangesproken op verdenking van diefstal. Zij had alleen al daarom nog zorgvuldiger moeten omgaan met geld of eigendommen van patiënten. De rechter is niet gevoelig voor het verweer van de werknemer dat zij het geld van haar patiënt zou hebben gekregen. De rechter oordeelt dat de werknemer dan alsnog het geld had moeten weigeren, gezien het interne reglement. De rechter gaat niet mee in het verweer dat de medewerker niet bekend was met dat reglement. De werknemer heeft in haar arbeidsovereenkomst namelijk getekend voor kennisname van de interne reglementen. Tot slot overweegt de rechter dat de werkgever zeer zorgvuldig heeft gehandeld door de politie in te schakelen bij het vermoeden van diefstal.

Onverwijld?

Mogelijk is in deze zaak het ontslag niet onverwijld gegeven. De zorginstelling had op 31 januari 2020 (een vrijdag) meteen het ontslag op staande voet kunnen geven. Het ontslag is echter pas op 3 februari 2020 (maandag) gegeven. De politie had uitvoerig onderzoek verricht en een nader onderzoek lijkt niet nodig. Mogelijk heeft werkgever toch aanvullend onderzoek verricht na het gesprek van 31 januari 2020, maar dat blijkt niet uit de uitspraak. Het is in ieder geval riskant om een heel weekend te laten verstrijken voordat tot ontslag wordt overgegaan. De gemachtigde van de werknemer heeft – voor zover blijkt uit de uitspraak - geen verweer gevoerd op dit punt.

Tip

Uit deze uitspraak blijkt dat diefstal – zoals zo vaak – leidt tot een geldig ontslag op staande voet. Toch zijn er ook veel uitspraken waarin diefstal niet leidt tot een ontslag. De omstandigheden van het geval zijn per zaak verschillend. Een goede tip voor werkgevers is om de politie in te schakelen bij een vermoeden van diefstal. Vaak zie ik dat werkgever diefstal intern regelen, maar het inschakelen van de politie kan de zaak juíst sterken.

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen? U kan contact opnemen met onze advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht. Marlies Hol is werkzaam als advocaat in ’s-Hertogenbosch.

  Contact

   Faillissementsuitspraken
   Lees meer
   Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
   Lees meer
   Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
   Lees meer
   Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
   Lees meer
   Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
   Lees meer
   Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
   Lees meer
   Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
   Lees meer
   Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
   Lees meer
   Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
   Lees meer
   Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
   Lees meer
   In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
   Lees meer
   Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
   Lees meer
   Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
   Lees meer
   Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Werken met kennismigranten?
   Lees meer
   Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
   Lees meer
   Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
   Lees meer
   Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
   Lees meer
   Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
   Lees meer
   Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
   Lees meer
   Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
   Lees meer
   EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
   Lees meer
   Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
   Lees meer
   Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
   Lees meer
   Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
   Lees meer
   Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
   Lees meer
   Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
   Lees meer
   Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
   Lees meer
   Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
   Lees meer
   Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
   Lees meer
   Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
   Lees meer
   AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
   Lees meer
   Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
   Lees meer
   Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
   Lees meer
   Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
   Lees meer
   Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
   Lees meer
   Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
   Lees meer
   Loonstop wegens niet-werken door corona
   Lees meer
   Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
   Lees meer
   Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
   Lees meer
   Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
   Lees meer
   Reminder actie- en aandachtspunten WAB
   Lees meer
   Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
   Lees meer
   Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
   Lees meer
   Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
   Lees meer
   Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
   Lees meer
   Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
   Lees meer
   Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
   Lees meer
   Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
   Lees meer
   Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
   Lees meer
   Reorganisatie in coronatijd
   Lees meer
   Reorganisatie
   Lees meer
   Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
   Lees meer
   Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
   Lees meer
   Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
   Lees meer
   De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
   Lees meer
   Update: meer aanbestedingen in de zorg
   Lees meer
   De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
   Lees meer
   Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
   Lees meer
   De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
   Lees meer
   Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
   Lees meer
   De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
   Lees meer
   Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
   Lees meer
   Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
   Lees meer
   Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
   Lees meer
   WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
   Lees meer
   Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
   Lees meer
   Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
   Lees meer
   Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
   Lees meer
   Ontslag (individueel en collectief)
   Lees meer
   Arbeidsrecht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   BG.zorg
   Lees meer