Begrotingsakkoord leidt tot versnelde inwerkingtreding wijzigingen ontslag en flexibele arbeid

22 okt 2013

Het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013 dat door het kabinet Rutte-Asscher werd gesloten met D66, CU en SGP, zorgt voor een versnelling van de invoering van de uit het Sociaal Akkoord voortvloeiende wijzigingen op het punt van onder meer het ontslagrecht en flexibele arbeid. 

De wijzigingen zoals opgenomen in het Sociaal Akkoord van april 2013 blijven inhoudelijk overeind, maar worden eerder ingevoerd. De veranderingen op het punt van het ontslag die per 1 januari 2016 zouden gaan gelden, worden nu per 1 juli 2015 ingevoerd. Per 1 januari 2015 wordt reeds na 6 maanden voor WW’ers alle arbeid als passend aangemerkt. Dit zou oorspronkelijk pas per 1 januari 2016 gaan gelden. Verder worden de maatregelen voor flexibele arbeid waarvoor de beoogde inwerkingtreding 1 januari 2015 was, nu reeds per 1 juli 2014 worden ingevoerd.

Nu door deze versnelde invoering met name de veranderingen op het punt van flexibele arbeid snel dichterbij komen, volgt onderstaand een overzicht van specifiek deze veranderingen waarvan de beoogde ingangsdatum reeds 1 juli 2014 is.

  • De ketenregeling [art. 7:668a BW] wordt aangepast. Nu krijgt een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na een periode van drie jaar [afwijken hiervan is mogelijk bij CAO]. De nieuwe ketenbepaling geeft een werknemer al na twee jaar recht op een vast dienstverband. Je mag binnen deze twee jaar nog steeds maximaal drie contracten overeenkomen. Bij CAO kan alleen nog worden afgeweken van de ketenregeling indien het werken met tijdelijke contracten gelet op de aard van het werk noodzakelijk is. De maximale afwijking in de CAO mag zijn zes contracten in een periode van vier jaar. Elkaar opvolgende contracten, waar minder dan zes maanden tussen is gelegen, tellen vanaf juli 2014 gewoon mee in de keten. Nu is dit zo bij drie maanden. Van deze periode van zes maanden tussen de contracten kan bovendien bij CAO niet meer worden afgeweken. Bij contracten met werknemers tot 18 jaar [dus t/m 17 jaar] met een omvang van 12 uur of minder, is de ketenregeling echter niet van toepassing. Deze contracten tellen ook niet mee bij de toepassing van de ketenregeling na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.
  • Voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter vervalt de mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen.
  • Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer dient een aanzegtermijn van één maand in acht te worden genomen.
  • De mogelijkheid tot het opnemen van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd vervalt behalve bijzondere omstandigheden [voor werkgever geldt motiveringsplicht].
  • In de zorg kunnen geen nul-urencontracten meer worden gebruikt.
  • Het oneigenlijk gebruik van “driehoeksrelaties” [denk hierbij aan uitzendarbeid en payrolling] wordt tegengegaan. De bijzondere ontslagregels bij payrolling worden geschrapt en de werknemer moet transparantie worden geboden over de aard van zijn arbeidsrelatie.
  • De arbeidsverledeneis die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet wordt afgeschaft. Werknemers met een flexibel arbeidscontract kunnen hierdoor tijdens hun ziekte een uitkering krijgen die in hoogte vergelijkbaar is met werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Tegelijkertijd blijven de sociale partners er voor verantwoordelijk dat minder mensen een beroep doen op de WIA.

Wilt u alle maatregelen uit het Sociaal Akkoord van april 2013, zoals ook op het gebied van ontslag, vergoeding en ww bekijken, dan verwijs ik u naar http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/11/kabinet-en-sociale-partners-eens-over-sociale-agenda-voor-arbeidsmarkt-van-de-21e-eeuw.html 

Een overzicht van de op 11 oktober 2013 gemaakte begrotingsafspraken is te vinden via http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/11/begrotingsafspraken-2014.html


BG.legal