Boete voor zorginstelling, feitelijk leidinggever ook aansprakelijk

07 apr 2021

Boete van € 270.000,- voor zorginstelling, feitelijk leidinggever ook aansprakelijk. Net als iedere organisatie moeten ook zorgaanbieders een deugdelijke administratie voeren. Als zij dat niet doen, kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een boete opleggen. Dit heeft de NZA recent gedaan bij zorgaanbieder Zorg voor Elk B.V. uit Utrecht. Ook de feitelijk leidinggever van Zorg voor Elk B.V. is aansprakelijk voor de boete van € 270.000,-. Het boetebesluit is hier te vinden.

Administratieplicht

In de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) staat beschreven dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie moeten verschaffen over hun aanbod, tarieven, kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. Op grond van artikel 36 van de Wmg moet een zorgaanbieder een administratie voeren waaruit blijkt dat welke prestaties bij welke cliënt wanneer zijn geleverd. Het is van groot belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren. Zonder een deugdelijke administratie valt namelijk niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand. Wanneer een administratie niet deugdelijk is, kan de NZa daarvoor een boete opleggen.

Boete aan zorginstelling

Na een informatieverzoek vanuit de NZa voor de administratie van Zorg voor Elk B.V. heeft de zorgaanbieder drie dozen met losliggende papieren aangeleverd. Op grond hiervan en na een toelichting van de bestuurder van Zorg voor Elk B.V. acht de NZa het aannemelijk dat Zorg voor Elk B.V. slechts huishoudelijke hulp geboden heeft, maar verpleging en verzorging heeft gedeclareerd. De NZa legt Zorg voor Elk B.V. daarvoor een boete op van € 270.000,-.

Feitelijk leidinggever aansprakelijk

Blijkens artikel 5:1, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan indien een overtreding is gepleegd door een rechtspersoon, de bestuurlijke sanctie daarnaast of in plaats daarvan ook worden opgelegd aan degenen die tot de overtreding opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven (feitelijk leidinggever). Artikel 51, tweede lid en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.

Een persoon kan als feitelijk leidinggever worden beboet als hij:

a) op de hoogte was van de verboden gedraging door de rechtspersoon of bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat deze zich zou voordoen;
b) bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om de verboden gedraging te voorkomen of te beëindigen;
c) maar maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten. Kort gezegd gaat het hiermee om de gevallen dat iemand in het bijzonder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van de overtreding door de onderneming.

Ingevolge artikel 4.4. van de Beleidsregel Bestuurlijke boete Wmg zal de NZa waar mogelijk bestuurders, feitelijk leidinggevenden en andere natuurlijke personen aansprakelijk stellen die ingevolge artikel 5:1, derde lid, van de Awb (mede) verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een overtreding ingevolge de Wmg.

De bestuurder van Zorg voor Elk B.V. onderhield contacten met de verzekeraars en diende declaraties in bij de zorgverzekeraar. Hij heeft tevens verklaard dat hij verantwoordelijk was voor het indienen van de declaraties. Om declaraties te kunnen indienen moet de bestuurder inzicht hebben gehad in de administratie en dus op de hoogte zijn geweest dat uit deze administratie niet in alle gevallen de overeengekomen en geleverde prestaties bleken. Op grond van het voorgaande stelt de NZa de feitelijk leidinggevende van Zorg voor Elk B.V. aansprakelijk voor de boete die zij aan Zorg voor Elk B.V. heeft opgelegd.

Conclusie

Bestuurders en feitelijk leidinggevers zijn niet per definitie gevrijwaard voor aansprakelijkheid door te ondernemen met een B.V. Dit geldt ook voor bestuurders en feitelijk leidinggevers van zorginstellingen.

Meer weten over (het voorkomen van) aansprakelijkheid van bestuurders en feitelijk leidinggevers? Neem dan contact op met BG.legal.

Dit artikel is geschreven door Lisan Vermeer, advocaat ondernemingsrecht bij BG.legal.

Lisan Vermeer