Circulaire voor LNG-Tankstations

25 feb 2015

Op 4 februari jl. is door de staatssecretaris de Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations ondertekend. De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas.

 

In deze circulaire wordt het interim beleid weergegeven ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheidsrisico’s van de zogenaamde LNG-tankstations. De laatste jaren heeft de ontwikkeling van LNG als brandstof voor motorvoertuigen een grote vlucht genomen. Er zijn momenteel tientallen initiatieven om dergelijke tankstations te realiseren. Deze circulaire is gericht aan het bevoegd gezag dat te maken heeft met de vergunningverlening voor milieu en de ruimtelijke ordening en relatie tot deze tankstations.

 

Er is een rekenmethodiek ontwikkeld om de externe veiligheidsrisico’s van deze inrichtingen te berekenen. Daarnaast wordt het omgevingsveiligheidsbeleid gemoderniseerd, waarbij de effecten van ongevallen een rol innemen naast de nu in het Besluit externe veiligheid inrichtingen [BEVI] gehanteerde risicobenadering. In dat verband wordt verwezen naar het onderdeel “Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid” van de bijlage “Bewust omgaan met veiligheid: rode draden” bij de brief aan de Eerste Kamer van 10 juli 2014. Een verdere uitwerking vindt plaats in het kader van de in voorbereiding zijnde Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving.

 

Omdat -gelet op de ingediende aanvragen- er nu behoefte bestaat aan een kader voor de externe veiligheid rondom dergelijke tankstations heeft de staatssecretaris besloten om deze circulaire op te stellen als interim beleid. Het is bedoeld als beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunningen voor milieu voor dergelijke inrichtingen en om het nemen van ruimtelijke ordeningsbesluiten voor LNG-tankstations in gebieden in de omgeving van de LNG-tankstations.

 

Met deze circulaire wordt onder meer beoogd te voorkomen dat in de praktijk situaties ontstaan die, wanneer het nieuwe beleid in wet- en regelgeving is vastgelegd, alsnog gesaneerd moeten worden [het zogenaamde no-regret beleid].

 

Het beleid houdt kort gezegd in:

  • Voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden de waarden en de systematiek uit het BEVI aangehouden.
  • De risico’s van LNG-tankstations worden berekend met de rekenmethodiek LNG-tankstations.
  • Als eerste aanvulling op de systematiek uit het BEVI wordt een minimum afstand van 50 meter gehanteerd tot beperkt kwetsbare objecten.
  • En als tweede aanvulling op de systematiek uit het BEVI krijgen effectafstanden een rol.
BG.legal