Concept wetsvoorstel Aanbestedingswet

03 apr 2015

Het concept wetsvoorstel Aanbestedingswet 2012 is op vrijdag 3 april jl. gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Aanbestedingswet teneinde de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die vorig jaar van kracht zijn geworden, in de Aanbestedingswet te implementeren. 

Hier volgt een opsomming van enkele belangrijke wijzigingen:

  • De mogelijkheid wordt geboden om meerdere percelen aan 1 inschrijver te gunnen of het aantal percelen dat aan 1 inschrijver wordt gegund te beperken. Daarnaast heeft een inschrijver de mogelijkheid een inschrijving voor een combinatie van percelen in te dienen, maar uitsluitend als de aanbestedende dienst die mogelijkheid biedt. Het is in die situatie aan de aanbestedende dienst om een gunningssystematiek te hanteren op basis waarvan een inschrijving voor een combinatie van percelen kan worden vergeleken met een inschrijving voor één enkel perceel.
  • Het (quasi-)inbesteden [waarbij de aanbestedende dienst een opdracht aan een gelieerde rechtspersoon kan verlenen] wordt geregeld. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de derde aan wie de opdracht wordt gegund (de gecontroleerde rechtspersoon) ten minste 80% van haar werkzaamheden moet uitvoeren voor de aanbestedende dienst. Ook voornoemde derde die tevens een aanbestedende dienst is, kan aan de controlerende aanbestedende dienst een opdracht gunnen zonder aanbesteding.
  • In een constructie van (quasi-)inbesteding mag privaat kapitaal deelnemen, mits aan dit privaat kapitaal geen controlerende en/of blokkerende (stem)rechten zijn verbonden.
  • Er wordt  geregeld dat aanbestedende diensten opdrachten aan elkaar kunnen gunnen zonder aanbestedingsprocedure.
  • Aanbestedingsprocedures moeten digitaal/ elektronisch worden uitgevoerd. De termijnen zijn daarom standaard verkort.
  • Er komt een nieuw Model Eigen Verklaring.
  • De dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden worden uitgebreid.
  • Bij de beoordeling van de uitsluitingsgronden mag slechts tot drie jaar worden teruggekeken.
  • Het enige gunningscriterium is EMVI zij het dat EMVI ook kan worden bepaald op basis van uitsluitend de laagste prijs of de laagste kosteneffectiviteit.
  • Er wordt geregeld aan welke voorwaarden een wijziging van een overeenkomst moet voldoen, wil er niet sprake zijn van een – tot aanbestedingsplicht leidende - wezenlijke wijziging van de overeenkomst.

Via een internetconsultatie kunnen geïnteresseerde partijen zienswijzen over het wetsvoorstel indienen. Hiervoor is ook een geconsolideerd concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin de wijzigingen zijn opgenomen naast de oorspronkelijke tekst van de Aanbestedingswet. De nieuwe Aanbestedingswet zal uiterlijk 18 april 2016 in werking moeten treden.