De komst van de hernieuwde Nederlandse Corporate Governance Code

06 jan 2023

Op 20 december 2022 heeft de daartoe bestemde commissie de hernieuwde versie van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) gepubliceerd. Deze nieuwste versie vervangt daarmee de versie die reeds in 2016 is opgesteld. In deze blog staan we eerst kort stil bij de Nederlandse Corporate Governance Code, om vervolgens de belangrijkste punten van de hernieuwde versie uiteen te zetten.

Corporate Governance Code

De NCGC is gericht op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft daarbij richtlijnen voor effectieve samenwerking en bestuur. De NCGC tracht hiermee met of in relatie tot wet- en regelgeving te bewerkstelligen dat Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen gebruikmaken van een deugdelijk en transparant stelsel van checks and balances en het daartoe reguleren van de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders. Hiermee wordt met de NCGC de ‘best practice’ op het gebied van corporate governance weergegeven. Belangrijk daarbij is dat de NCGC op zichzelf staand een verplichting is om aan te voldoen, zij mogen daar echter wel van afwijken mits zij aangeven waarom zij niet de NCGC volgen.

Duurzame lange termijn waardecreatie

Een van de belangrijke wijzigingen in de hernieuwde NCGC is dat het bestuur verantwoordelijk is voor het op duurzame wijze creëren van waarde op de lange termijn. Hierbij dient het bestuur rekening te houden met de effecten van het handelen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op mens en milieu. Bij het bepalen van de strategie en het nemen van beslissingen staat de houdbaarheid en duurzaamheid daarvan op de lange termijn centraal en worden belangen van stakeholders zorgvuldig gewogen. Deze verantwoordelijkheid gaat echter niet zo ver dat dit ook een resultaatsverplichting inhoudt.

Tot de duurzame lange termijn waardecreatie wordt ook gerekend dat de vennootschap beschikt over adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap. Het bestuur legt verantwoording af over de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen aan de raad van commissarissen.

Beleid voor diversiteit en inclusie

Een tweede doelstelling van de NCGC dat sprake is van effectief bestuur en toezicht. De NCGC stelt daaraan als voorwaarde dat het bestuur, de raad van commissarissen en het executive committee (indien aanwezig) zijn samengesteld op een wijze dat sprake is van een voor de vennootschap passende mate van diversiteit op het gebied van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond.

De vennootschap dient daartoe te beschikken over een Diversiteit en Inclusie-beleid (D&I-beleid) ten behoeve van de onderneming. Dit D&I-beleid wordt vastgesteld door de raad van commissarissen ten aanzien van de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen. Het bestuur stelt op haar beurt het D&I-beleid vast voor het executive committee (indien aanwezig), de subtop en het overige werknemersbestand, na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen. De verslaggeving over het thema diversiteit en inclusie wordt verwacht uitgebreid te zijn.

Digitalisatie

Naast de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, wordt ook meer aandacht besteed aan de opkomst van technologische ontwikkelingen. Het is nu meer van belang dat vennootschappen bewust zijn van de risico’s op onder meer het gebeid van cybersecurity en daarop kunnen anticiperen. Hiervoor zal het bestuur en de raad van commissarissen moeten beschikken over voldoende kennis en ervaring over de digitalisering. Echter, ondernemingen zouden er ook voor kunnen kiezen om een commissaris met specifieke kennis op dit gebied aan te stellen. Het bestuur zal desalniettemin altijd in een rol blijven spelen in de beoordeling van de risico’s.

De toekomst

De bovenstaande wijzigingen in de NCGC zijn natuurlijk interessant, maar het aantal bedrijven dat ermee te maken krijgt is niet bijzonder groot natuurlijk. Toch geeft ons dit een kijkje in de toekomstige keuken voor niet beursgenoteerde bedrijven. Met name het onderwerp van duurzame lange termijn waardecreatie in combinatie met digitalisatie buitengewoon interessant, omdat het maar weer eens het belang onderstreept van het hebben van voldoende aandacht op digitalisatie. Niet voor niets tonen onderzoeken steeds vaker aan dat het aantal incidenten met cyberveiligheid meer en meer toenemen, terwijl er daarnaast nog te weinig bewustzijn is bij bestuurders op dit vlak.

Dat dit ook voor niet beursgenoteerde genoteerde bedrijven belangrijk is zien we ook terug op Europees niveau. Recent is er door de Europese Raad nog de NIS2 richtlijn aangenomen. Hierin worden de eisen voor cyberbeveiliging nog eens opgeschroefd en is deze voor nog meer sectoren van toepassing ten opzichte van de vorige NIS richtlijn. Kortom, tijd om nog eens goed na te denken hoe in 2023 meer aandacht kan worden geschonken aan cyberveiligheid/weerbaarheid. Wij helpen daarbij graag mee om goed voorbereid te zijn op al deze onderwerpen en hoe deze van toepassing zijn op uw organisatie.

Afsluitende opmerkingen

De hernieuwde NCGC treedt in werking vanaf het boekjaar dat op of na 1 januari 2023 begint. De commissie raadt vennootschappen dan ook aan te bekijken of het noodzakelijk is wijzigingen door te voeren in statuten en/of reglementen ten behoeve van de hernieuwde code.

Heeft u vragen? Neem contact op met een van onze specialisten.

Frederick Droppert nieuw 1