De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!

27 jan 2020

Kennisdocumenten Premiedifferentiatie WW

De premiedifferentiatie die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee heeft gebracht is inmiddels een feit. De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2020 minder WW-premie voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproepovereenkomst.

Goed te weten is dat de Overheid inmiddels al verschillende kennisdocumenten heeft gepubliceerd over dit onderwerp, waarin een en ander wordt uitgewerkt. Dit inclusief een stroomschema en antwoorden op veel voorkomende praktijkvragen. De laatste versie van het kennisdocument dateert van 16 december 2019 en kunt u via deze link vinden. Ook kunt u daar een overzicht krijgen van de wijzigingen ten opzichte van het vorige kennisdocument over dit onderwerp.

SLIM: Subsidieregeling voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen

De Overheid stelt vanaf 2020, 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt 1,2 miljoen euro beschikbaar om ditzelfde te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 maart 2020. De volgende voorbeelden van initiatieven worden genoemd: het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. Maar er is ook ruimte voor een initiatief waardoor werkenden in een onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk aan het oprichten van een bedrijfsschool of het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers. Ook kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Via de volgende site kunt u meer informatie vinden over deze subsidieregeling en voorlichtingsbijeenkomsten in februari 2020.

De volledige subsidieregeling is te vinden via de link.

Yvonne Litjens
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Reorganisatie in coronatijd
Lees meer
Reorganisatie
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
Lees meer
Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
Lees meer
Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
Lees meer
De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
Lees meer
Update: meer aanbestedingen in de zorg
Lees meer
Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
Lees meer
Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
Lees meer
Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
Lees meer
Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
Lees meer
WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
Lees meer
De taalkundige uitleg van de Earn-Out
Lees meer
Handelsregisterwet wordt gewijzigd
Lees meer
Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
Lees meer
Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
Lees meer
Contractuele aansprakelijkheid
Lees meer
Ontslag (individueel en collectief)
Lees meer
Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement/personeelshandboek
Lees meer
Arbeidsrecht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
Lees meer
BG.zorg
Lees meer