De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen

11 jul 2022

De directie van de NS besluit de bevoegdheid 'buitengewoon opsporingsambtenaar' (boa) te laten vervallen binnen de functie hoofdconducteur. De ondernemingsraad van de NS verzet zich hiertegen en vraagt de Ondernemingskamer dit besluit in te trekken, maar deze wijst dit verzoek af.

De NS verwacht mede door de coronacrisis in de periode tot en met 2024 een verminderde omzet van 4,7 miljard euro en verliezen van in totaal 1,9 miljard euro. Aangezien er geen middelen zijn om die verliezen op te vangen, heeft de NS een kostenbesparingsprogramma opgesteld.

Sinds de jaren '90 worden alle hoofdconducteurs van de NS benoemd tot boa. Hiervoor moeten zij een opleiding volgen en een certificaat behalen dat eens in de vijf jaar moet worden verlengd. Uit onderzoek dat de vakbond in 2016 verrichtte onder 700 hoofdconducteurs blijkt dat 70 procent van hen de boa-bevoegdheid overbodig vindt. Van hen vindt 60 procent dat het gebruikmaken van deze bevoegdheid kan leiden tot meer agressie op het spoor. Door het schrappen van de bevoegdheid zou volgens de NS 5,7 miljoen euro bespaard worden.

Onafhankelijk onderzoek

De ondernemingsraad (or) maakt zich echter grote zorgen over de sociale veiligheid van de hoofdconducteurs en de reizigers als de boa-bevoegdheid wegvalt, zo schrijft de or in zijn advies. Het controleren van vervoersbewijzen en de controle op de orde, rust, veiligheid en goede bedrijfsgang in de trein met een strafrechtelijke vervolging kan alleen gedaan worden door medewerkers met een boa-bevoegdheid. Het is daarom essentieel dat zij in de treinen aanwezig zijn. De or wil dat de NS eerst onafhankelijk onderzoek laat doen naar de effecten van het vervallen van de boa-bevoegdheid voor de hoofdconducteur en de sociale veiligheid van NS-medewerkers en reizigers. Dit doet de NS niet.

Voldoende onderbouwde inschatting

De Ondernemingskamer oordeelt dat de NS een voldoende onderbouwde inschatting heeft gemaakt van de gevolgen die afschaffing van de boa-bevoegdheid van de hoofdconducteurs met zich mee kan brengen, en ook van de te verwachten effecten van afschaffing op de veiligheid van NS-medewerkers en reizigers. De werkzaamheden en bevoegdheden van de hoofdconducteur veranderen bijna niet na de afschaffing van de boa-bevoegdheid. Het enige verschil is dat de hoofdconducteur zonder die bevoegdheid niet langer de Basisregistratie Personen mag raadplegen om de door reizigers opgegeven adresgegevens te controleren, en dat hij niet meer zelf een proces-verbaal kan opstellen in de vorm van een zogenoemde 'combibon'. De hoofdconducteur moet daarvoor de assistentie van medewerkers van Veiligheid & Service (v&s) inroepen, zoals dat ook nu al gebeurt bij dreigende escalatie en agressie in de trein. De NS schat in dat dit 2 tot 4 procent van de meldingen betreft, zo'n 150 tot 300 extra assistentieverzoeken per jaar. Gelet op het totale aantal assistentieverzoeken per jaar (in 2021 waren dat er 37.410) kan die toename zonder meer worden opgevangen door v&s, aldus de reisorganisatie.

De NS heeft bij de afweging van alle betrokken belangen dan ook in redelijkheid tot het genomen besluit kunnen komen en in redelijkheid kunnen besluiten geen aanvullend onderzoek te doen, zo beslist de Ondernemingskamer. De verzoeken van de ondernemingsraad worden daarom afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2022:1997

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met de sectie Ondernemingsrecht.

Lisan Vermeer nieuw 1

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer