De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen

19 mei 2020
De Renovatieversneller

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Om dit mogelijk te maken opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de subsidieregeling De Renovatieversneller.

Deze regeling is bestemd voor beproefde projecten waarin corporaties of andere woningeigenaren, samen met een of meerdere aanbieder(s) meerjarig, op grote schaal én met een gestandaardiseerde aanpak renovaties uitvoeren. De regeling opent op 29 juni 2020. In totaal is € 100 miljoen beschikbaar, verdeeld over vier jaar. Hiervan is in 2020 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar.

Aanvragen voor de subsidie concurreren met elkaar op criteria als het aantal woningen in het renovatieproject, de verwachte kostenverlaging, de mate van vernieuwing en de mogelijkheden om de aanpak te herhalen in de regionale en landelijke woningvoorraad. De aanvragen die als beste uit de competitie komen, kunnen gebruik maken van de regeling.

De Renovatieversneller maakt innovatieve renovatieprojecten mogelijk. Doel is versnelling in de opschaling, kostenreductie door bundeling van de vraag, industrialisering, standaardisering en ketensamenwerking. Die versnelling en kostenreductie moeten ervoor zorgen dat voor 2030 jaarlijks zo’n 200.000 woningen gerenoveerd en verduurzaamd kunnen worden.

Voorwaarden

Samenwerkingsverbanden van woningeigenaren zoals corporaties, VvE’s, particuliere verhuurders, en individuele woningeigenaren kunnen een voorstel indienen voor een renovatieproject van ten minste 150 woningen gebouwd voor 1995. Per woning varieert de bijdrage van € 2.000,- tot € 7.000,- en is afhankelijk van het type woning, het pakket van energiebesparende maatregelen en de warmtevraag na renovatie. De werkzaamheden moeten binnen drie jaar zijn afgerond. De aanvragen voor 2020 kunnen van 29 juni tot en met 2 november worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rik Wevers