De wet deelgeschillenregeling; geen procedurekosten voor slachtoffers

24 aug 2012

Per 1 juli 2010 is er de Wet deelgeschillenprocedure voor letsel- en overlijdensschade.
Slachtoffers kunnen in veel gevallen op basis van deze wet procederen op kosten van de aansprakelijke verzekeraar. Discussie over een bepaald onderdeel van de letselschaderegeling kan op basis van deze wet vrij snel beslecht worden door de rechter. Een voordeel voor alle partijen.

Waarom deze wet
De bedoeling van deze wet is om een eenvoudige en snelle toegang te krijgen tot de rechter voor de oplossing van een deelgeschil. De rechter wordt als het ware bij de onderhandelingen ingeschakeld voor het doorhakken van een knoop over dit deelgeschil. Partijen kunnen vervolgens zelf dooronderhandelen om tot een schikking te komen.

Wanneer een deelgeschillenprocedure
In een deelgeschil kunnen bijvoorbeeld voorschotten op schade worden gevorderd. Maar ook aansprakelijkheidsvragen, schadebeperking, verjaring e.d. kunnen worden voorgelegd aan de rechter.

Voor de behandeling van het geschil in een deelgeschilprocedure is van belang dat :

  • Het een vordering betreft tot vaststelling en/of vergoeding van de schade waarvoor een ander aansprakelijk wordt gehouden
  • Het moet gaan over schade door dood of letsel
  • De beëindiging van het deelgeschil bijdraagt tot totstandkoming van een regeling.

Wanneer geen deelgeschillenprocedure?
Zoals de benaming al aangeeft is een deelgeschilprocedure niet bedoeld om te beslissen over het gehele [resterende] geschil.

Een deelgeschil is in ieder geval ook niet bedoeld voor contractuele geschillen met de verzekeraar.

Bijvoorbeeld in het geval dat de verzekeraar weigert een uitkering te doen aan zijn eigen verzekerde op basis van de schadeverzekering inzittenden [SVI].
De schaderegeling op basis van de SVI is echter op één lijn te stellen met de schaderegeling tussen een slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Een uitbreiding van het deelgeschiltraject naar dit soort geschillen zou dus gewenst zijn.

Als een zaak te complex is en de feiten nog onduidelijk zijn zal de deelgeschillenrechter verwijzen naar de gewone rechter. Dit speelt bijvoorbeeld als het nog nodig is om getuigen te horen, of voor het inschakelen van [verkeersongevallen]deskundigen. Dit is met name nodig voor de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag. Het geschil leent zich dan niet voor de [snelle] deelgeschilprocedure.

Hoger beroep
Hoger beroep is niet mogelijk. Indien één van de partijen het niet eens is met de deelgeschilbeslissing kan de [normale]weg van de zgn. bodemprocedure bewandeld worden. De bodemrechter is wel in zekere mate gebonden aan de beslissing van de deelgeschilrechter. Hij kan echter van de beslissing van de deelgeschillenrechter afwijken maar moet dit dan wel grondig motiveren.

Kosten deelgeschillenprocedure
De deelgeschillenprocedure is laagdrempelig voor het slachtoffer voor wat betreft het kostenaspect.
De buitengerechtelijke kosten moet een aansprakelijke verzekeraar sowieso vergoeden. Dit zijn de advocaatkosten en kosten voor medische adviezen zolang er niet wordt geprocedeerd. Soms is procederen echter nog de enige uitweg om tot een oplossing te komen.
Menig slachtoffer schrikt van de procedurekosten en ziet daarom vaak van een procedure af.

Mits de aansprakelijkheid vast staat hoeft het slachtoffer de kosten van een deelgeschilprocedure niet te betalen. Ook als het slachtoffer de procedure verliest hoeft hij niets te betalen. Dit is alleen anders als het deelgeschil volstrekt onnodig blijkt te zijn.

Praktijk
De deelgeschilprocedure biedt in principe nieuwe kansen voor slachtoffers maar ook voor verzekeraars om sneller tot een regeling te kunnen komen.
Verzekeraar en slachtoffer kunnen gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk een verzoekschrift indienen bij de rechter.

Het is een vrij unieke rechterlijke procedure, ook internationaal gezien.

Inmiddels wordt er ruim gebruik van gemaakt met name door advocaten van slachtoffers. Verzekeraars maken nauwelijks gebruik van de deelgeschilprocedure. Dit is jammer nu de verzekeraar er immers ook naar moet streven om het schaderegelingstraject zo snel mogelijk af te handelen.
Overigens blijkt ook dat na indiening van het verzoekschrift door letselschadeadvocaten dit vaak niet leidt tot een procedure omdat de verzekeraar alsnog bereid is om over de brug te komen.
Ook daarmee lijkt de deelgeschilprocedure een belangrijk instrument te zijn.
 

BG.legal